دوره و شماره: دوره 10، شماره 20، فروردین 1401، صفحه 1-350 
بررسی علل تداوم بحران یمن بر اساس نظریه ساخت‌یابی (2011-2021)

صفحه 29-64

10.22070/iws.2022.15712.2166

سید سامر پوردانش؛ زاهد غفاری هشجین؛ علی باقری دولت آبادی


تشدید سیاست تقابل گرایی عربستان سعودی با ایران از زمان ولایتعهدی بن سلمان

صفحه 137-168

10.22070/iws.2022.15197.2129

عبدالرضا عالیشاهی؛ ابراهیم برزگر؛ محمدباقر خرمشاد؛ عباسعلی رهبر


تحلیل ظهور و سقوط سلسله قاجاریه براساس نظریه ابن‌خلدون

صفحه 197-220

10.22070/iws.2022.15779.2172

محمد مهدی دهقانی؛ اکبر اشرفی؛ عباسعلی رهبر؛ حبیب اله ابوالحسن شیرازی