درباره نشریه

بسمه تعالی

عنوان

مجله "جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام"

صاحب امتیازی

دانشگاه شاهد

سال آغاز انتشار

تابستان 1392

دوره انتشار

دو فصلنامه

سردبیر

دکتر زاهد غفاری هشجین

مدیر مسئول

دکتر عباس کشاورز شکری

ISSN print

2252-0732

ISSN Online

2345-4431

 

 

  دو فصلنامه «جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام» با صاحب امتیازی دانشگاه شاهد و با هدف بررسی و شناخت مسائل حوزه مطالعاتی جهان اسلام و با رویکرد جامعه شناسی سیاسی عناوین محورهای پژوهش های مورد نظر خود را به شرح مندرج در زیر اعلام می دارد:

محورهای پژوهشی مقالات

 

الف- مبانی نظری جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام

1-     مبانی نظری جنبش های اسلامی در جهان اسلام

2-     مبانی مبانی نظری جامعه شناسی سیاسی تمدن نوین اسلامی

3-     مبانی نظری دولت در جهان اسلام

4-     مبانی نظری اقتدار سیاسی و قدرت سیاسی در جهان اسلام

5-     مبانی نظری مشروعیت سیاسی، حاکمیت سیاسی و مشارکت سیاسی در جهان اسلام،

6-      مبانی نظری امنیت ملی و امنیت اجتماعی در جهان اسلام، مبانی نظری هویت، قومیت و امت در جهان اسلام

7-     مبانی نظری فرهنگ سیاسی در جهان اسلام

 

ب- جامعه شناسی سیاسی جنبش های اسلامی در جهان اسلام

1-      جنبش های اسلامی در جهان اسلام: پیشینه، علل و عوامل، فرآیند، نتایج و پیامدها

2-     ویژگی های جامعه شناختی  جنبش های اسلامی در جهان اسلام

3-      جریان ها و نیروهای فکری و ایدئولوژی  سیاسی در جهان اسلام

4-      دیدگاه های رهبران و نخبگان جنبش های اسلامی در جهان اسلام

5-      جنبش های اسلامی و هویت اسلامی در جهان اسلام

6-      جنبش های اسلامی، قومیت ها، اقلیت ها، و فرق مذهبی در جهان اسلام،

 

ج- جامعه شناسی سیاسی دولت و نظام سازی در جهان اسلام

1-   ساختار دولت در جهان اسلام

2-   کارکردهای دولت در جهان اسلام

3-   دولت و جامعه مدنی در جهان اسلام

4-   دولت و بافت اجتماعی در جهان اسلام

5-   دولت و ناسیونالیسم در جهان اسلام

6-   آسیب شناسی دولت در جهان اسلام

7-  گونه شناسی دولت در جهان اسلام

 

د- جامعه شناسی سیاسی اقتدار و قدرت، حاکمیت و مشارکت، امنیت اجتماعی و سیاسی در جهان اسلام

1-    احزاب سیاسی در جهان اسلام؛

2-    رفتار شناسی سیاسی در جهان اسلام؛

3-   رفتار شناسی انتخاباتی در جهان اسلام؛

4-   انجمن ها، جماعات، اتحادیه ها و .... در جهان اسلام

5-   ارتش و گروه های نظامی در جهان اسلام؛

6-   گروه های ذی نفوذ و فشار، لابی های قدرت در جهان اسلام، امنیت

7-  امنیت اجتماعی و سیاسی در جهان اسلام؛

8-   تروریسم و گروه های افراطی در جهان اسلام

 

ه- جامعه شناسی سیاسی تمدن نوین اسلامی

1-   ماهیت، غلل، فرآیند و پیامدهای تمدن سازی نوین اسلامی؛

2-     تمدن سازی و ابعاد جامعه شناختی سبک زندگی در جهان اسلام 

3-     تمدن اسلامی و ابعاد جامعه شناختی جهانی شدن در جهان اسلام؛

4-     آسیب های جامعه شناختی تمدن سازی نوین اسلامی،

 

و- جامعه شناسی سیاسی هویت، قومیت، طبقات و نیروهای اجتماعی در جهان اسلام:

1-    جامعه شناسی سیاسی هویت اسلامی،

2-   جامعه شناسی سیاسی قومیت در جهان اسلام،

3-   جامعه شناسی سیاسی فرق مذهبی در جهان اسلام،

4-   جامعه شناسی سیاسی اقلیت های قومی و مذهبی در جهان اسلام،

5-   جامعه شناسی سیاسی طبقات اجتماعی در جهان اسلام؛

6-   جامعه شناسی سیاسی نیروهای اجتماعی (روحانیون، روشنفکران، بازاریان، دانشجویان و زنان ....) در جهان اسلام،

 

ز_ جامعه شناسی سیاسی فرهنگ سیاسی در جهان اسلام:

1-   جامعه شناسی سیاسی خرده فرهنگ های سیاسی در جهان اسلام؛

2-   جامعه شناسی سیاسی اسطوره ها، نمادها و نشانه ها در جهان اسلام،

3-   جامعه شناسی سیاسی فرهنگ مدنی و مشارکتی در جهان اسلام،

4-   جامعه شناسی سیاسی فرهنگ اقتدارکرا در جهان اسلام،

5-   جامعه شناسی سیاسی فرهنگ ایثار و شهادت در جهان اسلام؛

6-   جامعه شناسی سیاسی فرهنگ توطئه در جهان اسلام؛

7-   جامعه شناسی سیاسی فرهنگ مردم سالاری و دین مداری در جهان اسلام،

8-   جامعه شناسی سیاسی مدل های مردم سالاری در جهان اسلام؛

 

ح- جامعه شناسی سیاسی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی ایران

1-   جامعه شناسی سیاسی ساختارهای سیاسی جمهوری اسلامی (دولت و سایر نهادهای سیاسی)

2-   جامعه شناسی سیاسی نهادهای مدنی در جمهوری اسلامی؛

3-   جامعه شناسی سیاسی جمهوری اسلامی و جنبش های اسلامی معاصر،

4-   جامعه شناسی سیاسی احزاب سیاسی در جمهوری اسلامی

5-    جامعه شناسی سیاسی نیروهای اجتماعی دخیل در انقلاب اسلامی؛

6-   جامعه شناسی سیاسی نخبگان سیاسی انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی،

7-   جامعه شناسی سیاسی دیدگاه رهبران انقلاب اسلامی و حمهوری اسلامی؛

8-   جامعه شناسی سیاسی هیات های مذهبی در انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی،

9- جامعه شناسی سیاسی نیروها و جریان های فکری انقلاب اسلامی