علمی - پژوهشی شدن مجله

بر اساس نامه شماره  3/18/6388 مورخ 1394/4/7  کمیسیون اعتبار نشریات علمی کشور، با درجه علمی - پژوهشی مجله جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام از شماره اول(1392) موافقت شد.