اهداف و چشم انداز

بسط مطالعات نظری در حوزه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام؛

تئوریزه کردن مسائل جهان اسلام؛

بسط مطالعات کاربردی در حوزه مطالعات جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام؛

ارائه راهبردها و راهکارها برای حل معضلات جهان اسلام؛

گسترش ادبیات پژوهشی در حوزه جامعه شناسی سیاسی جهان اسلام.

طرح مسائل و معضلات جهان اسلام.