تحلیل استعاری از دیدگاه حزب جمهوری اسلامی درباره علل و مفهوم مبارزه سیاسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی گروه معارف اسلامی دانشگاه مازندران.

2 دانش آموخته دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران

چکیده

مقاله حاضر به تحلیل استعاره‌ای علل و مفهوم مبارزه سیاسی از دیدگاه حزب جمهوری اسلامی اختصاص دارد. پرسش‌های مقاله عبارت‌اند از اینکه «اولاً علل مبارزه در جامعه انسانی در گفتمان حزب جمهوری چیست و ثانیاً در این گفتمان چه ادراک و فهمی از مفهوم مبارزه وجود دارد؟». برای پاسخ به این سؤالات فرضیه‌ای طراحی و آزموده نشده است. پژوهش از نوع کیفی است و با مفروض گرفتن نظریه استعاره مفهومی لیکاف و جانسون و روش شناسایی استعاره تلاش شده تا به پرسش‌ها پاسخ داده شود.
نویسندگان به این نتیجه رسیده‌اند که حزب جمهوری اسلامی با رویکردی روان‌شناختی، دو گرایش درونی انسان‌ها یعنی افزون‌طلبی و خویشتن‌دوستی را عامل شکل‌گیری مبارزه در جامعه انسانی می‌داند که می‌توان با هدایت پیامبران ظاهری و باطنی (عقل) این گرایش‌های درونی را که منجر به نزاع و تضاد می‌شوند کنترل کرد و در نهایت به جامعه‌ای آرمانی رسید که در آن ظلم و ستم و در نتیجه مبارزه میان گروه‌های مختلف وجود نداشته باشد. فهم مبارزه در دیدگاه حزب با استفاده از ادراکاتی صورت می‌گیرد که ریشه در تجربیات روزمره مذهبی دارد و در این فهم حوزه‌های مفهومی مبدئی مانند جنگ، جهاد، وظیفه و تکلیف، فضیلت و کمال، ابزار و وسیله نقشی محوری دارند.
 
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Metaphorical Analysis from the Islamic Republic Party Viewpoint Regarding the Causes and Concept of Political Struggle

نویسندگان [English]

 • Hasan Khodadi 1
 • Mohammad Rabiei Kohandani 2
1 Assistant Professor, Political Science, Department of Islamic Studies, Mazandaran University, Mazandaran, Iran
2 PhD Candidate, Political Science, University of Tehran, Tehran, Iran
چکیده [English]

This article aims to study the metaphorical analysis of the causes and concept of political struggle from the perspective of the Islamic Republic Party. The questions of the article are, "Firstly, What are the causes of struggle in human society in the discourse of the Republic Party? and secondly, What is the perception and understanding of the concept of struggle in this discourse?". Hypotheses have not been designed and tested to answer these questions. The research is qualitative. By assuming the conceptual metaphor theory of Lakoff and Johnson and the metaphor identification method, an attempt has been made to answer the questions. The authors have concluded that the Islamic Republic Party, with a psychological approach, considers the two internal tendencies of humans, i.e. selfishness and indulgence, to be the cause of the formation of struggle in human society. It is possible to control these inner tendencies that lead to contradiction and conflict with the guidance of external and internal prophets (intellect) and finally achieve an ideal society in which there is no oppression and, as a result, there is no struggle between different groups. Understanding the struggle from the party's perspective is done using perceptions that are rooted in everyday religious experiences and in this understanding, primary conceptual areas such as war, jihad, duty and responsibility, virtue and perfection, tools and means play a pivotal role.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Conceptual Metaphor
 • Political Islam
 • Political Cognition
 • Political Parties and Organizations in Iran
 • Cognitive Linguistics
 • بهشتی، سید محمد حسینی (1361 پ)، بررسی و تحلیلی از: جهاد، عدالت، لیبرالیسم، امامت، تهران: حزب جمهوری اسلامی.
 • ------------ (1388)، حزب جمهوری اسلامی مواضع تفصیلی، تهران: بقعه.
 • ------------ (1390)، حزب جمهوری اسلامی، تهران: روزنه.
 • بهشتی، سید محمد حسینی و سید علی خامنه‌ای (بی‌تا)، پاسخ به سؤالات، بی‌جا: حزب جمهوری اسلامی.
 • حافظ‌نیا، محمدرضا (1390)، اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، مشهد: پاپلی.
 • حزب جمهوری اسلامی (1358)، انگیزه تشکیل و موضع‌گیری‌های حزب جمهوری اسلامی، چاپ دوم، تهران: حزب جمهوری اسلامی.
 • ------------ (1359 الف)، تواصوا بالحق و تواصوا بالصبر: ویژگی‌های خط گرایش به غرب، تهران: حزب جمهوری اسلامی.
 • ------------ (1359 ب)، القای ایدئولوژی آمریکایی، تهران: حزب جمهوری اسلامی.
 • ------------ (1359 پ)، رسالت روحانیت، تهران: حزب جمهوری اسلامی.
 • ------------ (1389)، مجموعه اطلاعیه‌ها و بیانیه‌های حزب جمهوری اسلامی (از تأسیس تا شهریور 1358)، به کوشش عبدالله جاسبی، تهران: دفتر پژوهش و تدوین تاریخ انقلاب اسلامی.
 • ------------ (بی‌تا الف)، ترور فکری و ترویج شایعه، بی‌جا: حزب جمهوری اسلامی.
 • ------------ (بی‌تا ب)، مواضع ما، بی‌جا: حزب جمهوری اسلامی.
 • ------------ (بی‌تا پ)، سلسله دروس کانون گسترده، قسمت اول: ویژگی‌های انقلاب اسلامی، تهران: حزب جمهوری اسلامی.
 • خامنه‌ای، سید علی (1353)، طرح کلی اندیشه اسلامی در قرآن، چاپ اول، تهران: صبا.
 • ------------ (1358)، خط امام، تهران: حزب جمهوری اسلامی ایران.
 • ------------ (1360)، درست فهمیدن اسلام، تهران: حزب جمهوری اسلامی.
 • داوری اردکانی، رضا (1393)، زبان استعاری و استعاره‌های مفهومی، تهران: هرمس.
 • دلاپورتا، دوناتلا و دیانی، ماریو (1390)، مقدمه‌ای بر جنبش‌های اجتماعی، ترجمه محمدتقی دلفروز، چاپ سوم، تهران: نشر کویر.
 • دلاوری، ابوالفضل (1383)، «تحول مبارزه سیاسی؛ از عصر دولت- ملت تا عصر جهانی‌شدن»، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 12، صص 143-107.
 • دهقانی فیروزآبادی، سیدجلال (1381)، «تحول نظریه‌های مبارزه و همکاری در روابط بین‌الملل»، پژوهش حقوق و سیاست، شماره 8، صص 116-73.
 • رفسنجانی، علی‌اکبر هاشمی (1361)، خطبه‌ها و جمعه‌ها، تهران: حزب جمهوری اسلامی.
 • ------------ (بی‌تا)، انقلاب یا بعثت جدید، قم: انتشارات یاسر.
 • روزنامه جمهوری اسلامی (1358)، «مراسم باشکوه میلاد امام زمان در دفتر مرکزی حزب جمهوری اسلامی»، روزنامه جمهوری اسلامی، سال اول، شماره 32، 16 تیر 1358، ص 1.
 • ------------ (1360)، «کوره آزمایش»، سال دوم، شماره 522، 8 فروردین 1360، ص 1.
 • رهجو، حسین (1358)، «از مسجد تا سنگر»، روزنامه جمهوری اسلامی، سال اول، شماره 10، 20 خرداد 1358، ص 2.
 • فارسی، جلال‌الدین (1358 الف)، تکامل انقلاب اسلامی ایران، تهران: حزب جمهوری اسلامی.
 • ------------ (1358 ب)، انقلاب بیخون، تهران: حزب جمهوری اسلامی.
 • کوچش، زولتان (1396 الف)، استعاره: مقدمه‌ای کاربردی، ترجمه جهانشاه میرزابیگی، تهران: نشر آگاه.
 • مطهری، مرتضی (1358 الف)، گفتاری درباره جمهوری اسلامی، تهران: حزب جمهوری اسلامی.
 • ------------ (1358 ب)، مسأله نفاق، تهران: حزب جمهوری اسلامی.
 • ------------ (1361)، تکامل اجتماعی انسان در تاریخ، تهران: حزب جمهوری اسلامی.
 • وبر، ماکس (1374)، جامعه و اقتصاد: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌، ترجمه عباس منوجهری، مهرداد ترابی‌نژاد و مصطفی عمادزاده، تهران: مولی.
 • Coser, Lewis (1956). The Functions of Social Conflict. New York: The Free Press.
 • Deignan, Alice (2016) From Linguistic to Conceptual Metaphors”. In: Semino, E and Demjen, Z, (eds.) The Routledge Handbook of Metaphor and Language. Routledge Handbooks in Linguistics. Routledge, London, 102-116.
 • Lakoff, George & Johnson, Mark (1980b). The Metaphorical Structure of the Human Conceptual System. Cognitive Science, No 4, 195-208.
 • -------- (1980a). Metaphors We Live By. Chicago: The University of Chicago Press.
 • Lakoff, George (1993). “The Contemporary Theory of Metaphor”, in Ortony, Andrew (ed). Metaphor and Thought, Second Edition, Cambridge: Cambridge University Press, pp 202-250.
 • Landau, Mark.J & Robinson, Michael D. & Meier Brian P. (2014). The Power of Metaphor: Examining Its Influence on Social Science, Washington D.C: American Psychological Association.
 • Nokele, Amanda (2014). “Identifying conceptual metaphors using the Metaphor Identification Procedure Vrije Universiteit”. South African Journal of African Languages, 34:1, 75-86.
 • Pragglejaz Group (2007). “MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse”. Metaphor and Symbol, 22(11), p 1-39.
 • Schmitt, Rudolf (2005). “Systematic Metaphor Analysis as a Method for Qualitative Research”. The Qualitative Report, 10(2), 358-394.
 • Steen, Gerard (2007). Finding Metaphor in Grammar and Usage: A Methodological Analysis of Theory and Research. Amsterdam & Philadelphia: John Benjamins Publishing Co.
 • Steen, Gerard J. & Dorst, Aletta & Herrmann, J. Berenike & Krennmayr, Tina & Pasma, Trijntje (2010). A Method for Linguistics Metaphor Identification: From MIP to MIPVU. Amsterdam: John Benjamins Publishing Co.
 • Stefanowitsch, Anatol (2006). Corpus-based Approaches to Metaphor and Metonymy, in Stefanowitsch.
 • Anatol & Gries, Stefan. Th (ed). Corpus-Based Approaches to Metaphor and Metonymy. Berlin: Walter de Gruyter GmbH & Co, pp 1-16.