بررسیِ رابطه دولت مسلط و شواهد مذهبی از طریقِ نشانه‌شناسی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مشهد، ایران

2 دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مشهد، ایران.

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، مشهد، ایران.

چکیده

دولت به‌عنوان مهم‌ترین هستیِ ‌سیاسی، در کانون نظریه‌پردازی‌ سیاسی قرار دارد. گاه به مهر و بلندنظری عامل اصلی تحولاتِ ‌سیاسی به شمار رفته و گاه به قهر و کین، در عِداد ادواتِ اصلی بی‌عدالتی و سرکوب قرارگرفته است. با فراروی از این دو سرِ طیف، لازم است لحظه‌ای درنگ نمود تا «دولت» از طریق اعلانیه‌هایش، خود سخن بگوید. در این نوشتار با استفاده از نشانه‌شناسیِ یافته‌های باستان‌شناختی تلاش می‌شود تا ماهیت دولت در اسلام مورد بازخوانی قرار گیرد. ضعف تاریخ‌نگاری، قلّت شواهد تاریخی و کمبود تلاش‌های نظری در این عرصه از موانع جدی پژوهش به‌شمار می‌رود. در این نوشتار با استفاده از بازخوانی اعلانیه‌های نخست اسلامی به‌مثابه روشی انتقادی برای درک ماهیت دولت کوشش می‌شود به این پرسش که «چه رابطه‌ای میان شواهدِ مذهبی و دولت می‌توان برقرار نمود»، پاسخ داد. دولت‌ها برای توجیه مشروعیت و استحکام‌بخشی به مبانیِ ایدئولوژیک خود، از ابزارهایی استفاده می‌کنند که خوانش آن‌ها در پسِ گذار طولانی اگرچه نمی‌تواند دربارۀ آنچه واقعاً رخ‌داده است، اطلاعاتی کامل و جامع ارائه کند؛ اما از طریق تمرکز بر برخی از نشانه‌های موجود می‌تواند به آشکارسازیِ ماهیت دولت نزدیک شود. بر همین اساس در میان انبوه اعلانیه‌ها، بر نشانه‌شناسی سکه، تأکید و از طریق آن تلاش می‌شود تا پرتویی بر وجوه مبهم و تاریک ماهیت دولت در تاریخ اسلام (در دوران اولیه، اموی، عباسی و صفوی) افکنده شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying the Relationship Between the Dominant Government and Religious Evidence Through Islamic Semiotics

نویسندگان [English]

 • Mohadeseh jazaei 1
 • Mehdi Najafzadeh 2
 • Seyyed Morteza Hafezi 3
1 Ph.D. in Political Thought (political science), Ferdowsi university of Mashhad, Law and Political Science Department, Iran
2 Associate Professor, Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Law and Political Science, Mashhad, Iran
3 Ph.D Candidate, Political Science, Ferdowsi University of Mashhad, Faculty of Law and Political Science, Mashhad, Iran
چکیده [English]

The government, as the most significant political entity, is at the center of political theorizing. Sometimes, by love and ambition, it has been considered the main cause of political developments, and sometimes with anger and hatred, it has been considered one of the main means of injustice and oppression. Considering two ends of this spectrum, it is necessary to linger for the "government" to speak itself through its announcements. In this article, by using the semiotics of archaeological findings, an attempt is made to reread the nature of the government in Islam. The weakness of historiography, the lack of historical evidence, and the lack of theoretical efforts in this field are serious obstacles to research. In this article, by using the re-reading of the first Islamic announcements as a critical method to comprehend the nature of the government, an attempt has been made to answer the question of "What relationship can be established between religious evidence and the government?"
Governments use tools to justify their legitimacy and strengthen their ideological foundations, although their reading after a long run cannot provide complete and comprehensive information about what really happened, by focusing on some existing signs, it can come close to revealing the nature of the government. Accordingly, among the multitude of announcements, the semiotics of the coin is emphasized and through it, an effort is made to shed light on the ambiguous and dark aspects of the nature of the government in the history of Islam (in the early, Umayyad, Abbasid, and Safavid eras).
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Government
 • Semiotics
 • Announcements
 • Iranian-Islamic Coins
 • History
 • احمدی، بابک (1392)، از نشانه‌های تصویری تا متن، تهران: نشر مرکز
 • آورزمانی، فریدون و سرفراز، علی‌اکبر (1380)، سکه‌های ایران: از آغاز تا دوران زندیه، تهران: سمت.
 • تاجیک، محمدرضا (1389)، «نشانه‌شناسی؛ نظریه و روش»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره 4، صص7-39.
 • حاجی تبار، مجید و نیستانی، جواد؛ کوهپر، مهدی (1394)، «گونه شناسی سکه‌های طراز ساسانی تبرستان در قرون اول و دوم هجری»، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، سال ششم،  شماره 21، صص119-142.
 • حافظی، سید مرتضی و دیگران (1399)، «واکاوی چالش‌ها و کاربردهایِ روش بینامتنیت؛ فرود از نردبان انتزاع؛ سقوط در ورطۀ تقلیل‌گرایی»، فصلنامه روش‌شناسی علوم انسانی، دوره بیشت و ششم، شماره 104، صص 1-15.
 • رضائی باغ بیدی، حسن (1390)، درباره چند مهرنوشته و سکه نوشته ساسانی و عرب ساسانی، آئینه میراث، شماره 48، صص 73-90
 • سجودی، فرزان (1387)، نشانه‌شناسی کاربردی، تهران: نشر علم
 • شریعت‌زاده، سیدعلی‌اصغر (1393)، سکه‌های ایران‌زمین: مجموعه سکه‌های موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک از دوره هخامنشی تا پایان دوره پهلوی، تهران: نشر سپید.
 • فیرحی، داود (1388)، تاریخ تحول دولت در اسلام، قم: دانشگاه قم.
 • نجف زاده، مهدی (1393)، «بازتاب منازعه هویتی در ابزارهای فرهنگی مطالعه اسکناس‌های ایرانی دوره پهلوی دوم و جمهوری اسلامی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، دوره نهم، شماره 2، صص 207-237.
 • نجف زاده، مهدی؛ حافظی، سید مرتضی (1395)، «برابر خوانی هایدن وایت و گرین بلات در خوانش متون سیاسی«، دو فصلنامه نقد و نظریه ادبی، دوره یک، شماره 1، صص 49-74.
 • Bloom, William (1990), Personal Identity, National Identity, and International Relations, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Broome, Michael(1985), Handbook of Islamic Coins, London, Seaby press.
 • Crone, P, and Hinds.M (1986), God's Caliph: Religious Authority in the First Centuries of Islam, Cambridge: Cambridge University Press.
 • Crone, P, Cook, M(1977), Hagarism, the making of I slam world. Cambridge university press.
 • Davis, Land et al (2002), Introducing Cultural and Media Studies, Palgrave Publication.
 • Evans, N(2000), Introduction to Islamic Coins, Cambridge university press.
 • Fisk G. (1987), Television culture, Routledge Publication, London.
 • Foss, Clive(1995), The Near Eastern Countryside in Late Antiquity: a Review Article. In TheRoman and Byzantine near East: Some Recent Archaeological Research, ed. John H. Humphrey, 213-34. Journal of Roman Archaeology Supplementary Series 14. Ann Arbor: Journal of Roman Archaeology.
 • Foss, Clive(2002), A Syrian coinage of Muawiya, Revue numismatique: 353-65.
 • Göbl, R. (1983), Sasanian Coins.The Cambridge History of Iran, vol. 3(1), ed. E. Yarshater, Cambridge, pp. 322−336.
 • Gyselen, R(2007), Sasanian Seals and Sealings in the A, Saeedi Collection, Acta Iranica44, Leuven.
 • Heidemann, S(2010a), The Formation of the Islamic World, Sixth to Eleventh Centuries. Cambridge university press.
 • Heidemann, S(2010b), Calligraphy on Islamic Coins, Jurgen Wasim Frembgen(ed.):The Art of Writing in Islam Munich. pp.161-171.
 • Hoyland, Robert(1997), Seeing Islam as Others Saw It, A Survey and Evaluation of Christian,Jewish and Zoroastrian Writings on Islam. Studies in Late Antiquity and Early Islam 13.Princeton: Darwin.
 • Hymans, Jacques E.C (2004), "The Changing Color of Money: European Currency Iconography and Collective Identity", European Journal of International Relations, London: Sage, Vol. 10(1).
 • Hymans, Jacques E.C (2005), "International Patterns in National Identity Content: The Case of Japanese Banknote Iconography", Journal of East Asian Studies, Vo. l5.
 • Johns, J(2003), Archaeology and The History of Early Islam: The First Seventy Years.available online: The Oriental Institute, University of Oxford, Pusey Lane, OxfordOX1 2LE, jeremy.johns@oriental-institute.oxford.ac.uk.
 • Kemmers, F & Myrberge, N. 201. Rethinking numismatics, the archaeology of coins, Archaeological Dialogues 18 (1) 87–108.Cambridge University Press.
 • Mils, G(1962), The Islamic coins, Princeton University press.
 • Palmer, Andrew N. Sebastian P. Brock, and Robert Hoyland(1993), The Seventh Century in the West-Syrian Chronicles. Liverpool.
 • Penrose, J. and C. Cumming (2011), "Money Talks: Banknote Iconography and Symbolic Constructions of Scotland", Nations and Nationalism, Vol.17.
 • Penrose, Jan (2011), "Designing the Nation: Banknotes, Banal Nationalism and Alternative Conceptions of the State", Political Geography, Vol.30, No.8. (12).
 • Raaphorst, K. Duchhart, I., Van der Knaap, W., Roeleveld, G. & Van den Brink, A. (2017). The semiotics of landscape design communication: towards a critical visual research approach in landscape architecture. Landscape Research, 42(1), 120-133.
 • Robinson, Chase F(2000), Empire and Elites after the Muslim Conquest, The Transformation of Northern Mesopotamia. Cambridge Studies in Islamic Civilization. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Titscher, S. (2005), Methodof Text and Discourse Analysis, Sage Publication, London.
 • Wansbrough, J(2004) Quranic studies, Prometheus Books.
 • Wijdan, Ali (2004), Islamic coins during the Umayyad, Abbasid, Andalusian and Fatima dynasties, Foundation for science, technology and civilization, university of Jordan.