دوره و شماره: دوره 8، شماره 17، مهر 1399، صفحه 1-350 
تحلیل سازوکارهای گفتمانی داعش (دولت اسلامی عراق و شام)

صفحه 227-248

10.22070/iws.2021.4731.1822

اسماعیل احمدی پور چهارده؛ محمد رضا غلامی شکارسرایی؛ هادی نوری