تحول مبانی مشروعیت سیاسی در آسیایمرکزی پساشوروی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده

بنیان‌های مشروعیت، ارزش‌هایی هستند که یک حکومت یا رهبر در نگاه مردم در سطح داخل یا نظام بین‌الملل در سطح خارج باید آن‌ها را داشته یا در جامعه پیاده‌سازی کند؛ چراکه گذاری که سبب جانشینی رهبر جدید شود اگر مشروعیت نداشته باشد بقای آن رهبر را زیر سؤال برده و او را ساقط می‌کند. توجیه عقلی جهت پذیرش سلطه حاکمیت رهبر که ارتباط مستقیم با میزان قدرت دولت و حدود آزادی شهروندان دارد و از آن با لفظ مشروعیت یاد می‌شود از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش روی حاکمان و یا حکومت‌ها به شمار می‌رود. به همین خاطر، حفظ بقاء همواره یک موضوع همیشگی و دغدغه‌مند برای رهبران آسیای‌مرکزی بوده است که این امر به‌صورت مستقیم درگرو مشروعیت آن‌ها بوده است. با توجه به چهارچوب‍بندی وبر از انواع مشروعیت‌ها، وجه غالب مشروعیت رهبران آسیای‍مرکزی در نظام‌های سیاسی کشورهای خود همواره در سایه مشروعیت کاریزماتیک و سنتی بوده است ولی با ورود آن‌ها به نظام بین‌الملل به‌عنوان واحدهای جدید سیاسی، آن‌ها با مبانی مدرنیته مشروعیت مواجه شدند که مشروعیت فعلی آن‌ها را زیر سؤال می‌برد. در این راستا، در این مقاله که به شیوه توصیفی – تحلیلی به نگارش درآمده است به دنبال ارائه دورنمایی از جایگاه مشروعیت و وجه غالب آن در ساختار سیاسی آسیای‍مرکزی هستیم تا با بررسی آن طرح‍واره‍ای از مبانی تحول‌یافته مشروعیت در دوران سیاسی معاصر آسیای‍مرکزی به‍دست آمده تا از آن به‌عنوان الگو و ابزاری برای تحلیل روند گذارهای سیاسی آتی آسیای‍مرکزی مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of the Fundamentals of Political Legitimacy in Post-Soviet Central Asia

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Jafari 1
  • Elaheh Kolaei 2
1 Master of Political Science, University of Tehran.
2 Professor, Department of Political Science, University of Tehran
چکیده [English]

The fundamentals of legitimacy are the values that a government or leader must have, inthe eyes of the people at home or in the international system abroad, or must implement insociety; Because the transition process that will lead to the replacement of a leader, if itlacks legitimacy, calls into question the survival of such leader and will overthrow him.
Rational justification for accepting the authority of the Leader, which is directly related to the extent of government power and citizens' freedom, and is referred to as legitimacy, is one of the most important concerns facing rulers or governments. For this reason, survival has always been a constant concern for Central Asian leaders, and this has directly depended on their legitimacy. Given Weber's framework of all kinds of legitimacy, the predominant legitimacy of Central Asian leaders in their countries' political systems has always depended on charismatic and traditional legitimacy, but as they entered the international system as new political units, they faced modernity fundamentals of legitimacy, which challenged their present legitimacy. In this regard, in this descriptive analytical article, we seek to provide a perspective on the status of legitimacy and its predominant aspect in the political structure of Central Asia so as to be used as a model to analyze the future political transitions of Central Asia.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Legitimacy
  • Central Asia
  • Post-Soviet Era
  • Political Transition
 -        Beetham, David (2013), The legitimation of power: Macmillan International Higher Education.
-        Brusis, Martin, Ahrens, Joachim, & Wessel, Martin Schulze (2016), Politics and legitimacy in post-Soviet Eurasia, Springer.
-        Collins, Kathleen (2006), Clan politics and regime transition in Central Asia, Cambridge University Press.
-        Diamond, Larry (2008), The spirit of democracy: The struggle to build free societies throughout the world, Macmillan.
-        Dobratz, Betty, Waldner, Linda, & Buzzell, Timothy (2015), Power, politics, and society: an introduction to political sociology, Routledge.
-        Fagen, Richard R. (1965), “Charismatic authority and the leadership of Fidel Castro”. Western Political Quarterly, Vol. 18, No. 2-1, pp. 275-284.
-        Helmke, Gretchen, & Levitsky, Steven (2004), “Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda”, Perspectives on Politics, Vol. 2, No. 4, pp. 725-740.
-        Heydebrand, Wolf (1994), Max Weber: sociological writings. Definition of Sociology.
-      IMF. (2019), “World Economic Outlook”, Availible at:
-        Khalid, Adeeb (2014), Islam after Communism, Religion and Politics in Central Asia (1st ed.), University of California Press.
-        Mann, Michael (1988), States, war and capitalism: studies in political sociology, Basil Blackwell.
-        Matveeva, Anna (2009), “Legitimising Central Asian authoritarianism: political manipulation and symbolic power”, Europe-Asia Studies, Vol. 61, No.7, pp. 1095-1121.
-        Mellon, James G. (2010), “Myth, Legitimacy and Nationalism in Central Asia”, Ethnopolitics, Vol. 9, No.2, pp. 137-150. doi:10.1080/17449050902725660.
-        Migdal, Joel (2001), State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another, Cambridge University Press.
-        Morse, Yonatan L. (2012), “The era of electoral authoritarianism”, World politics, Vol. 64, No. 1, pp. 161-198.
-        Nash, Kate (2009), Contemporary Political Sociology: globalization, politics and power, John Wiley & Sons.
-        Nye Jr, Joseph (2008), The powers to lead, Oxford University Press.
-        O'neil, Patrick H. (2010), Essentials of comparative politics, New York: WW Norton & Co.
-        Rasanayagam, Johan (2014), “The politics of culture and the space for Islam: Soviet and post-Soviet imaginaries in Uzbekistan”, Central Asian Survey, Vol. 33, No. 1, pp. 1-14.
-        Runciman, Walter Garrison (1978), Max Weber: selections in translation, Cambridge University Press.
-        Schatz, Edward (2006), “Access by accident: legitimacy claims and democracy promotion in authoritarian Central Asia”, International Political Science Review, Vol. 27, No. 3, pp. 263-284.
-        Schedler, Andreas (2006), “The logic of electoral authoritarianism”, Electoral authoritarianism: The dynamics of unfree competition, Vol. 1, pp. 26.
-        Schedler, Andreas (2009), “Electoral authoritarianism”. The SAGE handbook of comparative politics, pp. 381-394.
-        Sil, Rudra, & Chen, Cheng (2004), “State, Legitimacy and the (In) significance of Democracy in Post‐Communist Russia”, Europe-Asia Studies, Vol. 56, No. 3, pp. 347-368.
-        Weber, Max (1958), Gerth, Hans and C Wright Mills, From Max Weber, Oxford, Oxford University Press.