دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، مهر 1398، صفحه 1-332 
تحلیل گفتمانی جنبش شبکه‌ای انقلاب‌های عربی 2011

صفحه 165-188

10.22070/iws.2019.4200.1748

رضا حیدری؛ حسن آب ‌نیکی؛ سیدخدایار مرتضوی؛ گارینه کشیشیان سیرکی