کلیدواژه‌ها = افغانستان
مبانی فکری طالبان بر اساس روش جستاری اسپریگنز؛ از فروپاشی تا قدرت‌یابی مجدد

دوره 10، شماره 21، مهر 1401، صفحه 257-282

10.22070/iws.2023.17268.2273

حمداله اکوانی؛ جاسب نیکفر؛ محمد مجاهدزاده؛ مرضیه کرمی


نقش کمک‌های خارجی در توسعه اقتصادی- اجتماعی افغانستان

دوره 6، شماره 13، مهر 1397، صفحه 1-32

10.22070/iws.2019.3285.1575

سیدجواد رامیار؛ علی اکبر مجدی؛ محمد مظلوم خراسانی


هویت قومی و هویت ملی در افغانستان: مورد مطالعه، دانشجویان تعلیم و تربیه کابل

دوره 6، شماره 13، مهر 1397، صفحه 59-86

10.22070/iws.2019.2952.1520

اسفندیار غفاری نسب؛ شریف پویا؛ محمدعلی قاسمی نژاد؛ سیدابراهیم مساوات