دوره و شماره: دوره 6، شماره 13، مهر 1397، صفحه 1-210 
هویت قومی و هویت ملی در افغانستان: مورد مطالعه، دانشجویان تعلیم و تربیه کابل

صفحه 59-86

10.22070/iws.2019.2952.1520

اسفندیار غفاری نسب؛ شریف پویا؛ محمدعلی قاسمی نژاد؛ سیدابراهیم مساوات