فرهنگ سیاسی و تأثیر آن بر ناکامی‌ فرایند تحقق دموکراسی در خاورمیانه با تأکید بر جهان عرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق(ع)

2 مدرس حوزه و دانشگاه و پژوهشگر پژوهشگاه علوم اسلامی امام صادق (ع)

چکیده

بی‌تردید فرهنگ هر جامعه­ای، نقشی تعیین‌کننده در عرصه کنش­های اجتماعی داشته، دراین‌میان، فرهنگ سیاسی به جهت آنکه با کنش­های سیاسی، پیوند برقرارمی‌کند، در عرصه سیاسی جامعه، دارای اهمیتی دوچندان است؛ این در شرایطی است که بررسی الگوهای رفتاری جوامع عربی و تأثیر آن بر ساختارهای کلان سیاسی، از مباحث جدید در حوزه مطالعات سیاسی جوامع عربی بوده، ارتباط میان این دو مقوله به فهم مناسب موضوع به‌طورشایانی کمک‌می­کند؛ بنابراین، هدف از طرح این موضوع، نگاه ویژه به آن دسته از رفتارهای اجتماعی است که در روند تاریخی به‌صورت سنت عمومی به‌نسبت پایدار، ساختارهای بالا را سامان‌می‌دهند؛ براساس این، پژوهش حاضر در چارچوب نظری رفتارگرایی و با روش توصیفی- تحلیلی به‌دنبال بررسی تأثیر الگوهای رفتاری- فرهنگی جهان عرب در فرایند تحقق دموکراسی در خاورمیانه است.
یافته­های تحقیق از آن، حاکی است که تنوع الگوهای رفتاری و فرهنگ سیاسی جهان عرب ازقبیل اقتدارگرایی، حضور بی‌ضابطه گروه‌های غیررسمی، ملی‌گرایی و پان‌عربیسم به‌مثابه ساختار فرهنگی، از فرایندی کلیت‌بخش درراستای نیل به آگاهی معین و مستقر در تحقق دموکراسی جلوگیری‌می‌کنند؛ این در حالی است که دخالت خارجی و استعمار نیز، مانع مهم دیگری  بر سر راه تحقق دموکراسی در جهان عرب است.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political Culture and its Impact on the Failure of the Process of Establishing Democracy in the Middle East with Emphasis on the Arab World

نویسندگان [English]

  • B Rashidizadeh 1
  • A Mohammadi Zia 2
1 Ph.D in Political Science and Researcher at Imam Sadegh Research Center of Islamic Sciences
2 Lecturer and researcher at Imam Sadegh Research Center of Islamic Sciences
چکیده [English]

Certainly, the culture of every society has a decisive role in the field of social action, while political culture is of the utmost importance in the political arena of society as it links to political action. It is in this context that examining the behavioral patterns of Arab societies and their impact on macro-political structures are new topics in the field of political studies of Arab societies, and the connection between the two categories contributes to a proper understanding of the subject. Therefore, the purpose of this issue is to look specifically at those social behaviors that in the historical process, as a relatively stable general tradition,  organize the above structures. Accordingly, the present study, in the theoretical framework of behaviorism and with a descriptive-analytical method, seeks to investigate the impact of Arab-cultural behavioral patterns on the process of democracy realization in the Middle East. The findings of the study suggest that the diversity of behavioral patterns and political culture in the Arab world, such as: authoritarianism, the unrestrained presence of informal groups, nationalism, and pan-Arabism as a cultural structure, prevent the establishment of an overall process towards attaining a definite awareness present in the realization of democracy.  That foreign intervention and colonialism are another major obstacle to the realization of democracy in the Arab world

کلیدواژه‌ها [English]

  • Democracy
  • Political Culture
  • Behavior Patterns
  • Arab World
  • Middle East
-      احمدی، بابک (1391)؛ مدرنیته و تفکر انتقادی؛ تهران: نشر نی.
-      اسپوزیتو، جان، مهران کامروا و جان واتربوری (1391)؛ جامعه مدنی و دموکراسی در خاورمیانه؛ تهران: انتشارات فرهنگ جاوید.
-      پای، لوسین و دیگران (1380)؛ بحران‌ها و توالی‌ها در توسعه سیاسی؛ ترجمه غلامرضا خواجه‌سروی؛ تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-      تامسون، جان (1378)؛ ایدئولوژی و فرهنگ مدرن؛ ترجمه مسعود اوحدی؛ تهران: مؤسسه فرهنگی آینده پویان.
-      حسینی، محمدتقی (1392)؛ «بنیادگرایی اسلامی از دو نگاه»، فصلنامه روابط بین‌الملل؛ ش 7، ص 19 تا 24.
-      شرابی، هشام (1385)؛ پدرسالاری جدید؛ ترجمه احمد موثقی؛ تهران: نشر کویر.
-      -------- (بهار 1380)؛ «کندوکاوی در مفهوم و واقعیت پدرسالاری جدید»، نشریه راهبرد؛ ش 19، ص 187.
-      عشماوی، محمدسعید (1383)؛ اسلام‌گرایی یا اسلام؛ ترجمه امیر رضایی؛ تهران: قصیده‌سرا.
-      فولر، گراهام (1373)؛ قبله عالم، ژئوپولتیک ایران؛ ترجمه عباس منجر؛ تهران: انتشارات امیرکبیر.
-      لیل، دانیل (1373)؛ تبیین در علوم اجتماعی: درآمدی به فلسفه علم الاجتماع؛ ترجمه عبدالکریم سروش؛ تهران: صراط.
-      میلتون ادواردز، بیورلی (1381)؛ سیاست و حکومت در خاورمیانه؛ ترجمه رسول افضلی؛ تهران: نشر  نی.
 
-      Almond and Powell(19760, "Plotical Culture", in Gabriel Almond and Bingham.
-      Althusser, L(1982), "Ideology and Ideological Apparatues", in B.R Cosin(ed) Education, Struture and Society, London: Punguin.
-      Anderson, B(1983),"Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism". London:Verso.
-      Beblawi and Luciani(1987),"The Rentier State in the Arab World", the Arab State, London: Routledge.
-      Bensahel,nora, and byman, Daniel,2004,the future security environment in the middle east,pp:68-72.
-      Bill, James A and Springborg, Robert(1999)," Politics in the middle Est", Longman:91-98.
-      Blily, Edvard(1991)," polyarchy: Participation and Oppsition", New Haven, CT: Yale University Press.
-      Brown, L.C(1984), "Rethinking Tradition in Modern Islamic Thought". Cambridge: Camberidge University Press.
-      Diamond, Larry(1999), "Developing Democracy Toward Consolidation", Baltimore and London: The John Hopkins University Press.
-      Entelis, john P(1997),"Pluralism and Party Transformation in Lebanon: Al-kata Ib(Social, Econimic and political Studies of the Middle Est and Asia, No 10", Brill Academic Pub.
-      Horkheimer, M(1972)," Art and Mass Culture", in Critical Theory: Selected Essays, tr., Mattew J.O Connell et al, New York: Herber & Herder.
-      Kamrava, Mehran and Mora, Frank(1998), "A comparative perspective to civil society and Democratization in latin America and Middle Est", Third World Quarterly December.
-      Kuper, Adam (and Kuper, Jessica), (1996), The Social Science Encyclopedia, London and New Yor; Routledge.
-      Lukacs, George(1971), "History and Class Consciousness", tr., Rodney Livingstone, Cambridege: MIT Press.
-      Piscatori, James(1983),"Islam in the Political Process", New York: Cambbridge University Press.
-      Rodinson, Maxime(1972), "Maruisme et le monde musulman", Paris: Editions du Seuil.
-      Tylor, Edward(1971), "Primitive Culture", Vol. 1. London: Murry.
-      Vaccoe, Jon and Kilminster, Richard(1996),"Addendum: Culture and Power", in the Writig of Zygmunt Bauman. In Kilinster and Vaccoe, Culture Modernity  and Revolution, London: Routledge.