بررسی رفتار سیاست خارجی حزب حاکم ترکیه در قبال جمهوری اسلامی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشجوی دکتری علوم سیاسی گرایش جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه امام صادق

3 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

حزب عدالت و توسعه به‌عنوان حزب حاکم ترکیه از سال 2002 در رأس قدرت سیاسی این کشور حضوردارد. تحلیل سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه برای شناخت مواضع این حزب ضروری به‌نظرمی‌­رسد. هدف پژوهش حاضر، تبیین رفتار سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در قبال جمهوری اسلامی ایران است؛ رویکردهای هویتی این حزب، طبق نظریه ونت در چارچوب نظری سازه­انگاری تحلیل‌می‌شود؛ براین‌اساس، پرسش پژوهش عبارت‌است از اینکه «رویکردهای هویتی مؤثر بر رفتار سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه در قبال جمهوری اسلامی ایران چیست؟»؛ این مقاله با روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از اسناد کتابخانه‌­ای رویکردهای هویتی مؤثر بر مواضع حزب عدالت و توسعه را در قبال جمهوری اسلامی ایران بررسی‌می‌کند؛ این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی محسوب‌می‌شود.
یافته­‌های مقاله نشان‌می‌‌دهند که رویکرد‌های هویتی حزب عدالت و توسعه در تبیین رفتار سیاست خارجی این حزب در قبال جمهوری اسلامی ایران می‌­توانند تأثیرگذار باشد. پژوهش حاضر، «اتخاذ سیاست‌های همکاری‌جویانه» را به‌عنوان رفتار سیاست خارجی منتخب در میان حالت‌های بررسی‌شده درخصوص حزب عدالت و توسعه برگزید.
 

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Investigating the Foreign Policy Behavior of the Turkish Ruling Party towards the Islamic Republic of Iran

نویسندگان [English]

  • A Abdollah 1
  • R Valizadeh Meidani 2
  • M Pirouzfar 3
1 Associate Professor, Department of Islamic Studies, Allameh Tabataba'i University
2 Ph.D Student of Political Science, Political Sociology, Imam Sadegh University
3 Ph.D Student of Political Science, Imam Sadegh University.
چکیده [English]

The AKP has been at the forefront of Turkey's political power since 2002. The AKP's foreign policy analysis is essential to understanding its positions. The purpose of the present study is to explain the AKP's foreign policy behavior towards the Islamic Republic of Iran. Its identity approaches are analyzed according to Went's theory in the framework of constructivist theory. Accordingly, the research question is: "What are the identity approaches that influence the AKP's foreign policy behavior towards the Islamic Republic of Iran?" This paper is a descriptive-analytical study using library documents to identify the approaches that influence the AKP's positions towards the Islamic Republic of Iran. This study is an applied one in terms of purpose. The findings of the article suggest that AKP's identity approaches can be effective in explaining its foreign policy behavior towards the Islamic Republic of Iran. The present study chose "cooperative policy-making" as the chosen foreign policy behavior among the cases examined for the AKP.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity approaches
  • AKP
  • Turkey
  • Political positions
  • Islamic Republic of Iran
-اکبری، نورالدین (1394)؛ «قدرت­یابی اسلام­گرایان در ترکیه و تأثیر آن بر روابط این کشور با ج. ا.ا 2002 تا 2007»، فصلنامه رهیافت­های سیاسی و بین‌المللی؛ ش 15.
-قاسمی، محمدعلی (1390)؛ «از آلترناتیو اسلامی تا دموکراسی محافظه‌کارانه»، ماه‌نامه مهرنامه؛ ش 10.
-مشیرزاده، حمیرا (1394)؛ «پساتجددگرایی در روابط بین‌الملل»، مجموعه‌ مقالات‌ روابط بین‌الملل: یادنامه هوشنگ مـقتدر؛ تـهران: مؤسسه بین‌المللی مطالعات دریای خزر.
-واعظی‌، محمود (1393)؛ «میانه‌روهای کارآمد»، همشهری دیپلماتیک؛ ش ١٧.
-وهاب‌پور، پیمان (1394)؛ «نقش‌آفرینی اتحادیه اروپا از دیدگاه سازه­انگاری»، پژوهش حقوق و سیاست؛ ش 4.
-هینه بوش، ریموند (1394)؛ «روابط بین­المللی کشورهای خاورمیانه»، ترجمه عسگر قهرمان‌پور، فصلنامه مطالعات راهبردی؛ ش 3، ص 283 تا 292.
 
-      Amin, Galal (2006), "The Illusion of Progress in the Arab World", Cairo: American University in Cairo Press.
-      Ayman, S. Gulden (2012), “Regional Aspiration and Limits of Power-Turkish-Iranian Relations in the New Middle East”, Hellenic Studies, Vol. 20, No. 1: 15.
-      Balci, Ali and Kardas, Tuncay (2012), “The Changing Dynamics of Turkey’s Relations with Israel,” Insight Turkey, XIV: 2.
-      Bengio, Ofra (2004), "The Turkish–Israel Relationship, Changing Ties of Middle East Outsiders", New York, by Palgrave Macmillan First Published.
-      Cagaptay, Soner and Evans, Tyler (2012), "The Unexpected Vitality of Turkish-Israeli Trade", The Washington Institute for Near East Policy, available at: http://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/view/the-unexpected vitality-ofturkish-israeli-trade-relations.
-      Dalby, Simon (2007), “Regions, Strategies and Empire in the Global War on Terror,” Geopolitics, Vol. 12, Issue. 4.
-      Ertugral, Dogan (2012), “A Test for Turkey’ Foreign Policy: The Syria Crisis”, Tesev Foreign Policy Progamme, 1-10. Extract /17/4/60.
-      Finkel, Andrew (2012), "Turkey: What Everyone Needs to Know" Oxford, Oxford University Press.
-      Gruen, E. George (2004), "Turkey’s Strategic Mideast Regional Initiatives", American Foreign Policy Interests, No. 26.
-      Hudson, Micheal (2005), "The United State in the Middle East, International Relation of the Middle East", London: Oxford University Press!
-      Kibaroglu, Mustafa (2005), “Turkish Concerns about the State Building Efforts in Iraq”, The Iranian Journal of International Affairs, Vol. XVII, No.
-      MacDonald, D. B (2012). "Imperial legacies and neo-Ottomanism: Eastern
Europe and Turkey". Insight Turkey, 14 (4), pp.101-20.
-      Murinson, Alexander (2007), “The Strategic Depth Doctrine of Turkish Foreign Policy Middle Eastern Studies, Vol.42, No.6.
-      Ritbergger Volker (2002), "Approaches to the Foreign Policy Derived from International Relations the Ories", Paper Prepared Annual Meeting of the International Studies, New Orlean, and March.
-      Robins, P (2001). Turkish foreign policy under Erbakan. Survival, 39(2), 82-100.
-      Salivan, Martin (2008), “Turkey and Israel’s Relationship in the MiddleEast”, Mediterranean Quarterly, at:  http://wwwmq.dukejournals.org/cgi/pdf_
-      Schenker, David (2011), “Turkey’s shift on Syria gives West room to get tougher on Assad”, available at:  http://news.yahoo.com/turkeys-shift-syria-gives-west roomtougher- assad 182425736.html.
-      Tanir, Ilhan (2012), “The Arab Spring and Turkey-US Relations”, Turkish Policy Quarterly, Vol.10, No. 3: 5-10.
-      Wind M (2004), "The Rules of Anarchy", Jornal of peace Research.
-      Yavuz, M.H (2003). Islamic Political Identity in Turkey, Oxford University Press
 
-      Keyman, F (2009), Turkiye ve Radikal Demokrasi: Modern Zamanlarda Siyaset ve Demokratik Yonetim, Istanbul: Baglam Yayınlari.
-      TÜR, Özlem (2006), "TürkiyeveOrtaDoSu: GerilimdenHTbirliSine,i n (ed)", DA ZI, Zeynep, Dogudan Bat Tya D TW Politika: AK PartiliYTllar, Orion Publishing.