موضوعات = اندیشه سیاسی در اسلام
مبانی فکری طالبان بر اساس روش جستاری اسپریگنز؛ از فروپاشی تا قدرت‌یابی مجدد

دوره 10، شماره 21، مهر 1401، صفحه 257-282

10.22070/iws.2023.17268.2273

حمداله اکوانی؛ جاسب نیکفر؛ محمد مجاهدزاده؛ مرضیه کرمی


بررسی نقش مردم در اندیشه سیاسی جنبش اخوان‌المسلمین

دوره 7، شماره 15، مهر 1398، صفحه 81-108

10.22070/iws.2019.4252.1765

سید صدرالدین موسوی جشنی؛ عباس علی بخشی


گفتمان سلفی صحوه: منازعه معنایی، تلفیق فقه سلفی و سیاست اخوانی

دوره 7، شماره 14، فروردین 1398، صفحه 153-174

10.22070/iws.2019.3698.1663

مهدی عوض پور؛ حمداله اکوانی؛ منصور میراحمدی