دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، دی 1392، صفحه 1-166 
بررسی نقش اینترنت در جنبش اجتماعی مصر

صفحه 1-16

10.22070/iws.2012.57

سید جواد صالحی؛ ایوب فرج زاده فرج زاده؛ عباس فرح بخش