دوره و شماره: دوره 1، شماره 3، پاییز و زمستان 1392، صفحه 1-166 
1. بررسی نقش اینترنت در جنبش اجتماعی مصر

صفحه 1-16

سید جواد صالحی؛ ایوب فرج زاده فرج زاده؛ عباس فرح بخش


2. مدلسازیِ ژنومهای ژئوپلیتیکِ تأثیرگذار بر سیاست خارجی ایران و عراق

صفحه 17-44

محسن خلیلی؛ جهانگیر حیدری؛ هادی صیادی؛ حسین اصغری ثانی


4. نگاه به غرب در سیاست خارجی ترکیه در دوران حزب عدالت و توسعه (2012 -2002)

صفحه 73-96

سیده مطهره حسینی؛ طالب ابراهیمی؛ صفی الله شاه قلعه