جامعه‌شناسی سیاسی جهان اسلام (IWS) - بانک ها و نمایه نامه ها