اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس کشاورز شکری

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه شاهد

keshavarzshahed.ac.ir

سردبیر

دکتر زاهد غفاری هشجین

علوم سیاسی استاد دانشگاه شاهد

jahanislam100gmail.com

دبیر اجرایی

معصومه رضایی اسمرود

علوم اجتماعی معاون پژوهش و فناوری، دانشگاه شاهد

pressshahed.ac.ir
021-51215128


معاون پژوهش و فناوری، دانشگاه شاهد

دبیر تخصصی

ملیحه سالم

مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی دانشگاه شاهد

salemshahed.ac.ir
salem@shahed.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرشاد شریعت

علوم سیاسی استاد دانشگاه امام صادق (ع)

farshad_shariatyahoo.com

دکتر حمید احمدی

علوم سیاسی استاد دانشگاه تهران

hahmadiut.ac.ir

دکتر یحیی فوزی

علوم سیاسی استاد پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

yahyafoziyahoo.com

دکتر محسن خلیلی

علوم سیاسی استاد دانشگاه فردوسی مشهد

khalilimum.ac.ir

دکتر فردین قریشی

روابط بین المللی استاد دانشگاه تهران

ghoreishiyahoo.com

دکتر زاهد غفاری هشجین

علوم سیاسی استاد دانشگاه شاهد

z_ghafariyahoo.com

دکتر علی مرشدی زاد

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه شاهد

alimorshedizadyahoo.com

دکتر عباس کشاورز شکری

علوم سیاسی دانشیار دانشگاه شاهد

keshavarzshahed.ac.ir