دوره و شماره: دوره 3، شماره 7، مهر 1394، صفحه 1-168