شاخص‌های توسعۀ کشور مصر دورۀ انقلاب ژانویۀ 2011

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری روابط بین‌الملل دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

بررسی عمیق تحولات اخیر مصر در واژگونی رژیم حُسنی مبارک و دولت انتخابی پس از انقلاب‌، نشان می‌دهد که جنبش‌های اخیر این کشور نیازمند ارائۀ تحلیلی بر مبنای توسعۀ اقتصادی‌سیاسی است. جهت‌گیری خاص مردم مصر در انقلاب، نه صرفاً برای آزادی بیشتر و نه ‌اندک گرایشی برای برپاساختن خیمۀ دمکراسی به سبک و سیاق غرب بود، بلکه تنها، ناتوانی دولت در بخش مطالبات اقتصادی را دربرمی‌گیرد. براساس دیدگاه نظریه‌پرداز توسعه، والت ویتمن روستو‌، کشورها ازطریق یک مسیر توسعۀ اقتصادی به‌صورت خطی به‌سوی پیشرفت سوق می‌یابند. نظریۀ توسعۀ اقتصادی وی پنج مرحله را شامل می‌شود که کشورها با گذراندن چنین مسیری می‌توانند به توسعۀ اقتصادی دست یابند. در این مسیر، سرمایه‌گذاری خارجی‌، مصرف و گرایش‌های اجتماعی هر جامعه می‌تواند این روند را شدت و ضعف بخشد. مراحل توسعۀ اقتصادی ممکن است از کشوری به کشور، حتی از منطقه‌ای به منطقه، متفاوت باشد. ازاین‌رو، با بررسی شاخص‌های توسعۀ مصر، متوجه می‌شویم که طبق نظریۀ روستو‌، مصر در مرحلۀ بلوغ دچار بحران می‌گردد و نه‌تنها نمی‌تواند این بحران را برطرف کند و به مرحلۀ تولید انبوه برسد، بلکه با انقلاب اجتماعی‌سیاسی و اقتصادی مواجه می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Indicators of Egypt Development in the Time Period of January 2011 Revolution

نویسندگان [English]

  • H Ajili 1
  • A Keshavarzmoghaddam 2
1 Assistant professor of international relations, Allame Tabatabaie University
2 Ph.D. student of international relations, Allame Tabatabaie University
چکیده [English]

The study on recent evolutions in Egypt and Hosni Mubarak regime fall shows that recent movements in this country needs an analysis based on political-economic development. People movement was nor for more freedom neither for establishing democracy according to the west. The main reason was disability of the government in economy. According to development theorist, Walt Whitman, countries move toward development through linear economic development route. His economic development theory includes 5 steps by which countries can reach economic development. In this route, foreign investment, consumption and social tendencies can boost or reduce this process. Steps of economic development are different for different countries. Therefore, by studying Egypt development indicators, it is obvious that according to Rostov’s theory Egypt faces to crisis on the maturity level and not only cannot remove the crisis but also confronts with political, social, and economic revolution.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Egypt January Revolution
  • Development Indicators
  • Egypt Society
. منابع فارسی[oftadeh1] 
-        الهی، همایون، (1383)، شناخت ماهیت و عملکرد امپریالیسم، تهران: قومس.
-        براری، اباذر، (بهار1391)، «تحلیلی از وضعیت مصر در سال 2011 و روند‌های آتی»‌، مرکز بین‌المللی صلح، دیپلماسی صلح عادلانه.
-        پیام عسگری، فهیمه، (مهر1390)، «چالش‌های اقتصادی مصر پس از انقلاب: شروع یک ماراتن برای فار‌؛ نامۀ اتاق بازرگانی»، س۸۳‌، ش57.
-        پیت، ریچارد و هارت، ویک الین، (1384)، نظریه‌های توسعه، ترجمۀ مصطفی ازکیا، رضا صفری شمالی و اسماعیل رحمانپور، چ۱، تهران: نشر لویه.
-        حقیقی، ایمان، (بهار 1385)، «فرازونشیب‌ها در نظریات اقتصاد توسعه؛ راهبرد توسعه».
-        دینی ترکمانی، علی‌، (۱۱بهمن‌1390)، «نظریۀ مراحل رشد اقتصادی والت ویتمن روستو»، روزنامۀ دنیای اقتصاد، ش۲۵۶۶.
-        رزاقی، ابراهیم‌، (1374)، الگوی توسعه برون‌زا و واژگونی نظام شاهی؛ مجموعه مقالات اولین سمینار انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن، ج2، قم: ناشر معاونت امور اساتید دروس معارف.
-        ریولین، پل، (1385)، «تثبیت و تعدیل ساختاری در مصر، اردن‌، مراکش و تونس»‌، ترجمۀ صدیقه شیخ‌زاده‌، فصلنامۀمطالعات خاورمیانه‌، ش4.
-        زنتیس، توماس، (بی‌تا)، تفسیرهایی بر توسعه‌نیافتگی اقتصادی، ترجمۀ کیومرث پریانی، چ۱، تهران: توس.
-        سعیدی، شیوا‌، (1390)، «ریشه‌های اقتصادی قیام مصر»، ماهنامۀ بازار بین‌الملل، س۳‌، ش۱۱.
-        شهابی‌، سهراب و عباسی، فهیمه، (1392)، «مسیر دشوار دمکراسی در مصر؛ چالش ‌گذار هم‌زمان پس از سقوط مبارک»، فصلنامۀ روابط خارجی، س۵، ش۴.
-        ابوالحسن شیرازی، ، حبیب‌الله [oftadeh2] و رسولی، مینا‌، (تابستان‌‌1390)، «کالبد شکافی جنبش مصر»، دانشنامۀ علوم سیاسی‌.
-        عبدالفضیل، محمود، (2008)، نواقیس الانذار المبکر، القاهره: دارالعین.
-        مقدس، محمود و اکوانی، حمدالله، (زمستان‌1391)، «انقلاب مصر: برآیند نظام الیگارشیک و توسعه نیافتگی»، مطالعات خاورمیانه‌، س۱۹، ش4.
-        موسوی جهرمی، یگانه، (1379)، توسعۀ اقتصادی و برنامه‌ریزی، تهران: دانشگاه پیام نور.
-        نراقی، یوسف، (1373)، توسعه و کشورهای توسعه‌نیافته: مطالعۀ تحلیل از جنبه‌های نظری‌ تاریخی توسعه‌نیافتگی، چ۲، تهران: شرکت سهامی انتشار.
-        هانت‌، دایانا‌، (1376)، نظریات اقتصاد توسعه، ترجمۀ غلامرضا آزاد ارمکی‌، تهران: نشر نی.
 
 
2. منابع انگلیسی
-        Abdou, Doaa S and Zaazou, Zeinab, (2013), “The Egyption Revoluttion and post socioeconomic impact” ,Topics in Middle Eastern and African Economies ,Vol. 15, No. 1, May.
-        Anouar, Abdolmalek, (1968), “Eygpt: military society, the army regime, the left and social chang-under Naser, USA:”Random House.
-        Charney, Craig, (2011), Egypt since the Revolution, Presentation for Egypt Roundtable”, Brookings Institution, Washington DC, November 1.
-        Cooper, Mark N, (1982), the Transformation of Egypt, London, Croom Helm.
-        Dabrowski, Marek, (2011), “Egypt: Political Transition vs. Economic Challenges?” CASE Network E- briefs, by Center for Social and Economic Research, No. 07.
-        Dewan, Sabina Hairston, James and Bernhardt, Jordan, (2012), the Path to a Successful Economic Transition in Egypt, THE Associated Press, June.
-        ElShami, Nancy, (2012), “Economic Planning in Egypt, or Is It Really Economic un-Planning?” Cornell University, 24May.
-        Galal, Ahmed, (2011), “Egypt Post January 2011 an Economic Perspective”, Policy Perspective, No.3, July 3.
-        Glassman, James K and Glickman, Dan, (2011), “Strategic Public Diplomacy: The Case of Egypt”, national security project, October.
-        Khatib, Lina, (2013), Street Art and the Egyptian Revolution, Strategic Sectors | Culture & Society, Mediterranean Yearbook.
-        Kinnimont, Jane, (2012), “Bread, Dignity and Social Justice: the Political Economy of Egypt`s Transition”, Briefing paper of Chatham House, April.
-        Lynch, Marc, (2011), “Arab Uprisings The State of the Egyptian Revolution”, The Project on Middle East Political Science, Washington University, September 7.
-        Mallick, Oliver Basu, (2005), Rostow's five-stage model of development and IST [sic] relevance in Globalization, School of Social Science Faculty of Education and Arts the University of Newcastle.
-        Mishra, Puri, (2010), “Economics of Development and Planning: Theory and Practice”, Himalaya Publishing House. ISBN 81-8488-829-5
-        Nagarajan, K.V, (2013), “Egypt’s Political Economy and the Downfall of the Mubarak Regime”, International Journal of Humanities and Social Science Vol. 3 No. 10, Special Issue-May, Department of EconomicsLaurentian UniversityCanada.
-        Rostow, W. W, (1960), the Stages of Economic Growth, London: Cambridge University Press.
-        Soliman, Samir, (2011), the autumn of Dictatorship: Fiscal Crisis and Political Change in Egypt under Mubarak, Stanford, CA: Stanford University Press.
-        Tanter, Raymond and Midlarsky, (2000), “Manus A theory of revolution, Department of Political Science”, University of Michigan, Volume xi, No. 3, 2000.
 
 
 
 
 
 
3. منابع الکترونیکی
3. 1. منابع اکترونیکی فارسی
-         امینی، مجتبی، (1391)، «سناریوهای پیش روی اقتصاد مصر باتوجه‌به نقش توریسم در اقتصاد این کشور»، مرکز بین‌المللی مطالعات صلح، 16 دی، بازیابی در: http://peace-ipsc.org/fa
3. 2. منابع الکترونیکی انگلیسی
-        Beinin, Joel, et al, (2010), “Labor Protest Politics and Worker Rights in Egypt,” Carnegie Middle East Center, February 17, http://carnegie-mec.org
-        Cristina Paciello, Maria, (2011), Egypt: Changes and Challenges of Political Transition, MEDPRO Technical Report No. 4/May (www.medpro-foresight.eu)
-        Dworkin, Anthony, Korski, Daniel and Witney, Nick, (2011), Egypt’s Hybrid Revolution: a Bolder EU Aprpoach, May, www.ecfr.eu
-        Elagati, Mohamed, (2013), Foreign Funding in Egypt after the Revolution, www.afaegypt.org
-        Korotayev, Andrey Vand Zinkina, Julia V, (2011), Egyption revolution: a demographic structural analysis, www.eumed.net/entelequia
-        Maher, Stephen, (2012), The Political Economy of the Egyptian Uprising, Monthly Review, https://monthlyreview.org/2011/11/01/the-political-economy-of-the-egyptian-uprising
-        Saif, Ibrahim, (2011), Challanges of Egypt’s Economic Transition, Carnegie Endowment for International Peace, www.CarnegieEndowment.org
 
 
 
شیوۀ صحیح و کامل درج اطلاعات کتاب: فامیل نویسنده، اسم نویسنده، سال، نام کتاب، ترجمۀ ، ج۱، چ۲، شهر: ناشر.
شیوۀ صحیح و کامل درج اطلاعات مقاله: فامیل نویسنده، اسم نویسنده، سال، «عنوان مقاله؛ عنوان فرعی»، اطلاعات دیگر، ص‌تاص.
 [oftadeh2]اسم نویسنده مشخص نیست!