کلیدواژه‌ها = هویت
تبیین مفهوم مقاومت در اندیشه سیاسی امام خمینی (ره)

دوره 10، شماره 20، فروردین 1401، صفحه 1-28

10.22070/iws.2022.16181.2202

فرشاد شریعت؛ محسن قلی پور


نظام معنایی و کارکردهای سیاسی ـ اجتماعی عزاداری در تشیع

دوره 5، شماره 10، فروردین 1396، صفحه 61-80

10.22070/iws.2018.1437.1287

زهرا خشک جان؛ یوسف مسلمی مهنی


بررسی نقش جنبش اخوان‌المسلمین در بحران سوریه

دوره 5، شماره 10، فروردین 1396، صفحه 127-158

10.22070/iws.2018.2081.1370

یدالله دهقان؛ محمود کتابی؛ مسعود جعفری نژاد