تهدیدهای نرم خودمختاری اقلیم کردستان عراق و تأثیر آن بر کردهای ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 . استادیار علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزاد شهر

2 کارشناس ارشد روابط بین¬الملل دانشگاه خوارزمی تهران.

چکیده

تصویب قانون اساسی عراق در سال 2005 میلادی و تشکیل حکومت فدرال در عراق و در نتیجه آن، ایجاد منطقه خودمختار کردستان عراق تأثیرهایی شایان توجه را بر کشورهای همجوار داشته­است. به دلیل همجواری مرزی اقلیم کردستان با مناطق کردنشین کشورمان و نیز پیوندهای فرهنگی و قومی میان آن‌ها، برخی تهدیدهای نرم ضد جمهوری اسلامی ایران ایجادشده­است. اهمیت­یافتن فرهنگ و هویت کردی، ارتقای سطح مطالبات سیاسی، فرهنگی و اقتصادی ازجمله تهدیدهای نرمی هستند که امنیت کشورمان را تهدیدمی­کنند. هدف این پژوهش که ابتنای آن بر روش توصیفی- تحلیلی است، بررسی وجوه مشترک میان کردهای دو کشور، بررسی منابع قدرت نرم کردها، بیان سابقه مبارزات کردها و داعیه­های قدیمی آنان برای تحقق «کردستان بزرگ» است. جنبه نوآوری این تحقیق، تحلیل اتفاق­های کردستان عراق در چارچوب تهدید نرم ضد جمهوری اسلامی ایران است؛ بنابراین این پژوهش در پی پاسخگویی به این پرسش است که تحول­های اخیر کردستان عراق چه تهدیدهای نرمی را متوجه امنیت کشورمان کرده­است. مؤلفان بر این اعتقادند که به دلیل قرابت فرهنگی، هویتی و نژادی و نیز قدرت نرم اقلیم کردستان، خودمختاری کردستان عراق در کنار فعالیت­های آنان درراستای اعتلای هویت کردی تهدیدهایی نرم را ضد کشورمان ایجادمی­کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Soft Threats of the Autonomy of Iraqi Kurdistan and Their Impacts on Iranian Kurds

نویسندگان [English]

  • Hassan Bojmehrani 1
  • Mahdi Pour Islami 2
1 Assistant Professor. Islamic Azad University, Azadshar Branch.
2 M.A., International Relations, Kharazmi University.
چکیده [English]

The approval of the Constitution of Iraq in 2005 and formation of a federal government and consequently the establishment of the autonomous region ofKurdistanhave led a considerable impact on the adjacent countries. Due to the neighborhood of theKurdistanwith the Kurdish area of our country as well as their cultural and ethnic ties some preparations have been made for soft threat against the Islamic Republic of Iran. The signification of Kurdish culture and identity in line with pan Kurdism, and promotion of the level of political, cultural and economic demands despite the existing economic limitations  in our country are among soft threats posed against the security ofIran. The main objectives of the present paper, based on descriptive-analytical method, are to study the commonalities between the Kurds of the two countries, find out the soft power of Kurds, and review the history of the struggles and longstanding claims of some Kurdish parties for realization of Great Kurdistan. The main focus of the present paper is to study the developments in Iraqi Kurdistan within the framework of soft threat against the Islamic Republic of Iran which is a new endeavor. Hence, the main question of the present paper is: what soft threats the recent developments in Iraqi Kurdistan pose against the security ofIran? The hypothesis of the present paper is: due to cultural, identity, and ethnic as well as the soft power of Kurdistan, the autonomy of the Iraqi Kurdistan, on the side of their activities to promote the Kurdish identity, poses soft threat toIran. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • soft threat
  • Kurdish community
  • Identity
  • ethnic demands
  • ethnic nationalism
فهرست منابع
1-  منابع فارسی
-      آزاد ارمکی، تقی (1386). فرهنگ و هویت ایرانی و جهانی­شدن، تهران: نشر تمدن ایرانی، چ 1.
-      آکری ، نجدت (1390). «ما در مرحله گذار هستیم».  فصلنامه فرهنگی- اجتماعی گفتگو (ویژه اقلیم کردستان عراق)، شماره 58، مرداد.
-   احمدی­پور، زهرا، طهمورث موصلو و طیبه موصلو (1389). «تحلیل قومیت و هویت قومی در  ایران؛ جهت امنیت پایدار». فصلنامه انتظام اجتماعی، سال دوم، شماره 1، بهار و تابستان.
-      اسمیت، آنتونی (1377). «منابع قومی ناسیونالیسم». ترجمه واحد ترجمه مطالعات راهبردی، فصلنامه مطالعات راهبردی.
-   افتخاری، اصغر (1385). «تهدید اجتماعی­شده: رویکردی تازه در تهدید سیاسی». فصلنامه مطالعات دفاعی استراتژیک، شماره 27، تهران: انتشارات دانشگاه عالی دفاع ملی.
-      برزگر، کیهان (1385). سیاست خارجی در عراق جدید، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.
-   برویین سن و مارتین وان (1387). جامعه­شناسی مردم کرد (آغا، شیخ و دولت): ساختارهای اجتماعی و سیاسی کردستان، ترجمه ابراهیم یونسی، تهران: نشر پانیذ، چ 1.
-      بصیری، محمدعلی (1391). «جنگ نرم علیه جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه مطالعات نرم، سال دوم، شماره 5، بهار.
-   بلیک، ژانت و محمود رضا گلشن پژوه (1389). «قدرت نرم، تهدید نرم، پیشنهادی درراستای سیاست­سازی». فصلنامه راهبرد، سال نوزدهم، شماره55، تابستان.
-      بهرامی، قدرت الله (1386). «قومیت­گرایی در کردستان». مجله حصون، شماره 14، زمستان.
-      حافظ­نیا، محمدرضا (1385). «تأثیر خودگردانی کردهای شمال عراق بر کشورهای همسایه». فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 83، مشهد. 
-      حق­پناه، جعفر (1387). ک‍رده‍ا و س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، تهران: نشر مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر.
-      دی اسمیت، آنتونی (1383). ناسیونالیسم، نظریه، ایدئولوژی، تاریخ، ترجمه منصور انصاری، تهران: نشر تمدن ایرانی، چ 1.
 
 
 
-   فکوهی، ناصر و مجنون آموسی (1388). «هویت ملی و هویت قومی در کردستان: مطالعه موردی معیشت اقتصادی و تعلق­های هویتی نزد جوانان شاغل در اقتصاد غیررسمی پیرانشهر». فصلنامه پژوهش جوانان، فرهنگ و جامعه، شماره 2، بهار و تابستان.
-      کرمی، رضا (1386). «مبانی تئوریک و مصداقی تهدید نرم و قدرت نرم». مدیریت نظامی، شماره 28، زمستان.
-      کاویانی راد، مراد (1387). «تحلیل ژئوپلتیکی تحولات کردستان عراق». فصلنامه راهبرد دفاعی، سال ششم، شماره 20، تابستان.
-      گل محمدی، احمد (1381). جهانی­شدن فرهنگ، تهران: نشر نی، چ 1.
-   ماه­پیشانیان، مهسا ( 1388). «تبیین منازعات قومی براساس تئوری­های مداخله نگاهی به تهدیدهای نرم آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه علمی- تخصصی عملیات روانی، سال ششم، شماره 23، پاییز.
-   محمدی، حمیدرضا؛ خالدی، حسین؛ سلیم‌زاده، ندیمه (1389). «خودگردانی شمال عراق و تأثیرات آن بر حرکت‌های قوم‌گرایانه پیرامونی»، فصلنامه ژئوپلیتیک، سال ششم، شماره اول، بهار.
-      مقصودی، مجتبی(1380). تحولات قومی در ایران؛ علل و زمینه­ها، تهران: نشر مؤسسه مطالعات ملی، چ 1.
-   نائینی، علی­محمد (1388). «بررسی ماهیت، ابعاد و حوزه­های تأثیر تهدیدهای نرم غرب علیه جمهوری اسلامی ایران». فصلنامه راهبرد دفاعی، سال هفتم ، شماره 25، تابستان.
-      نای، جوزف (1387). قدرت نرم، ترجمه سید محسن روحانی و مهدی ذوالفقاری، نشر دانشگاه امام صادق علیه السلام.
-   نساج، حمید (1388). «جهانی­شدن و هویت اقوام ایرانی با تأکید بر مؤلفه­های زبان و آداب و رسوم». فصلنامه تخصصی پژوهش سیاست نظری، دوره جدید، شماره 5، بهار.
-      نش، کیت (1385). جامعه­شناسی سیاسی معاصر، جهانی­شدن، سیاست و قدرت، ترجمه محمد تقی دلفروز، نشر کویر.
-      نصری، قدیر (1388). «مؤلفه تهدید نرم؛ مرور چند تجربه». فصلنامه مطالعات راهبردی، سال دوازدهم، شماره 3.
2- منابع انگلیسی
-      Buzan, Barry; Ole, Waver and Dewild (1996), Security A New Framework for Analysis.
-      Duin, Julia (2005) Losing The Kurds, Ripon, Forum.
-      Entessar, Nader (1992), Kurdish Ethno Nationalism, TheUnited States of America, Lynne Rienner Publisher.
-      Hackbarth, MajR. Hack (2009), Soft Power and Smart Power inAfrica, Center for Contemporary Conflicts.
-      Keohance, Robert and Joseph Nye (1998), Power and Interdependence in the Information Age, Foreign Affairs, Vol., 77, No.5.
-      Koohi-Kamali, Farideh (2003), The Political Development of the Kurds inIranNationalism,Macmillan,New York.
-      Natali, Denise (2005), The Kurds and The State: Evolving National Identity inIraq,TurkeyandIran,New York,SyracuseUniversityPress.
-      Oballance, Edgar (1996), The Kurdish Struggle,ST.Martins Press. INC, USA.
-      Yaldiz, Kerim (2007), The Kurds inIraq, Pluto Press,London