دوره و شماره: دوره 4، شماره 9، پاییز و زمستان 1395 
5. تحلیل جریان‌های اسلام‌گرای سلفی در فرانسه

صفحه 109-140

مسعود اخوان کاظمی؛ سید شمس الدین صادقی؛ مهدی شاکری