دوره و شماره: دوره 5، شماره 10، بهار و تابستان 1396، صفحه 1-202 
6. بررسی نقش جنبش اخوان‌المسلمین در بحران سوریه

صفحه 127-158

یدالله دهقان؛ محمود کتابی؛ مسعود جعفری نژاد