دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-500 
9. نقش جنسیت در استراتژی مبارزاتی داعش

صفحه 211-238

سید جواد صالحی؛ رسول صفی زاده


15. تحلیل گفتمان علوی‌ در ترکیه معاصر

صفحه 365-390

مهدی پیروزفر؛ یوسف ترابی؛ سیدعلی مومنی