دوره و شماره: دوره 8، شماره 16، بهار و تابستان 1399، صفحه 1-500 
15. تحلیل گفتمان علوی‌ در ترکیه معاصر

صفحه 365-390

10.22070/iws.2020.4964.1868

مهدی پیروزفر؛ یوسف ترابی؛ سیدعلی مومنی