کلیدواژه‌ها = ساختارهای اجتماعی
واکاوی زمینه‌ها و بسترهای فرسایش امید اجتماعی در افغانستان

دوره 10، شماره 21، مهر 1401، صفحه 349-374

10.22070/iws.2023.17407.2282

سید محمد فیروزی؛ اکبر زارع شاه آبادی؛ حسین امامعلی زاده