نویسنده = علیرضا سمیعی اصفهانی
اردوغانیسم؛ پوپولیسم به مثابه «استراتژی سیاسی»

دوره 10، شماره 21، مهر 1401، صفحه 167-196

10.22070/iws.2023.16456.2213

علیرضا سمیعی اصفهانی؛ سارا فرحمند


راز بقای دولت رانتیه در تاریخ ایران معاصر (1384-1368

دوره 8، شماره 17، مهر 1399، صفحه 115-142

10.22070/iws.2021.4644.1814

سیروس سپهدارنیا؛ علیرضا سمیعی اصفهانی