نویسنده = صفی‌ الله شاه‌ قلعه
تحلیلِ سازه‌انگارانه فراز و فرود تاریخی روابط ایران و مصر

دوره 1، شماره 1، تیر 1392، صفحه 147-178

10.22070/iws.2012.19

حسین مسعود‌نیا؛ زهرا صادقی نقد‌علی؛ صفی‌ الله شاه‌ قلعه