دوره و شماره: دوره 9، شماره 18، فروردین 1400، صفحه 1-376 
شناسایی و تبیین تغییرات سازمانی در جناح راست در ایران : 1394- 1367

صفحه 315-348

10.22070/iws.2021.14402.2066

صدیقه شیخ زاده جوشانی؛ یحیی کمالی؛ محمد مهدی شوقعلی بافقی