اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

دکتر عباس کشاورز شکری

علوم سیاسی استاد دانشگاه شاهد

keshavarzshahed.ac.ir

سردبیر

دکتر زاهد غفاری هشجین

علوم سیاسی استاد دانشگاه شاهد

jahanislam100gmail.com

دبیر اجرایی

معصومه رضایی اسمرود

علوم اجتماعی کارشناس معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه شاهد

pressshahed.ac.ir
021-51215128


معاون پژوهش و فناوری، دانشگاه شاهد

اعضای هیات تحریریه

دکتر فرشاد شریعت

علوم سیاسی استاد دانشگاه امام صادق (ع)

farshad_shariatyahoo.com

دکتر حمید احمدی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

hahmadiut.ac.ir

دکتر یحیی فوزی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه امام خمینی (ره)

yahyafoziyahoo.com

دکتر فردین قریشی

روابط بین المللی استاد علوم سیاسی دانشگاه تهران

ghoreishiyahoo.com

دکتر زاهد غفاری هشجین

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد

z_ghafariyahoo.com

دکتر علی مرشدی زاد

علوم سیاسی دانشیار علوم سیاسی دانشگاه شاهد

alimorshedizadyahoo.com

دکتر عباس کشاورز شکری

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه شاهد

keshavarzshahed.ac.ir

دکتر محسن خلیلی

علوم سیاسی استاد علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

khalilimum.ac.ir