تأثیر راست‌گرایی افراطی اسرائیلی‌های روس‌تبار ضد فلسطینیان بر رشد گروه‌های یهودی نئونازی در اسرائیل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جامعه‌شناسی سیاسی دانشگاه امام صادق(ع))

2 دانشیار علوم سیاسی، دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

یکی از مهم‌ترین منابع افراط‌گرایی، نارضایتی و احساس شکست است که می‌تواند تمایل افراطی را برای غیریت‌سازی و اتحاد برمبنای اشتراک‌های «خودی‌ها» و تفاوت‌های موجود با «دیگران» ایجادکند؛ اما تعریف این دو گروه، ایستا نیست بلکه به میزان گسترش افراطی‌گری و راست‌گرایی، «خودی‌ها» محدودتر و «دیگران» گسترده‌تر می‌شوند.
هدف از این مطالعه، بررسی تأثیر راست‌گرایی افراطی، ضد عرب‌ها و تأثیر این غیریت‌سازی بر رشد گروه‌های نئؤنازی یهودی در اسرائیل است؛ این پژوهش، مطالعه‌ای توصیفی- تحلیلی از نوع پس‌واقعه‌ای بوده و داده‌های مورد نیاز آن با بررسی اسناد و آمار‌های موجود درباره گروه‌های نئونازی یهودی جمع‌آوری‌شده‌است.
در نوشتار حاضر، روس‌های اسرائیلی، در مقام یکی از ناراضی‌ترین کاست‌های ساکن سرزمین‌های اشغالی بررسی‌شده‌اند؛ این پژوهش، پس از بررسی جوانب نارضایتی روس‌های اسرائیلی و بیان عوامل شکل‌گیری و زایایی آن، به رشد حزب راست‌گرای افراطی اسرائیل بیتنو به زعامت آویگدور لیبرمن روس‌تبار و همچنین اقبال روس‌ها در جایگاه پرجمعیت‌ترین گروه قومیتی، به این حزب می‌پردازد.
لیبرمن و حزب اسرائیل بیتنو بر طبل دشمنی با عرب‌ها می‌کوبند و با اتخاذ شدیدترین رویکرد‌ها ضد فلسطینیان، برای متحدکردن خودی‌ها تلاش‌می‌کنند؛ این غیریت‌سازی که در زمان جنگ به حداکثر میزان خود می‌رسد، مولد خشونت ضد دشمنان عرب و افزایش بسیج اجتماعی است؛ اما یافته‌های این تحقیق نشان‌می‌دهند که پس از پایان جنگ، خشونت و غیریت‌سازی درون جامعه صهیونیستی جریان‌می‌یابد و با تحدید گروه «خودی‌ها»، نوک پیکان را از دشمن خارجی عرب متوجه مخالفان داخلی‌می‌کند؛ بنابراین این غیریت‌سازی به‌مثابه شمشیری دولبه، اگرچه در کوتاه‌مدت، بسیج اجتماعی میان اسرائیلی‌ها را موجب‌می‌شود، در بلندمدت، تسری غیریت‌سازی به درون جامعه صهیونیستی و فراهم‌آمدن بستری برای تسویه‌حساب‌های قومیتی را به‌دنبال‌خواهدداشت.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

The Influence of Extreme Right-wing anti-Palestinian Russian Israelis on the Growth of Neo-Nazi Jewish Groups in Israel

نویسندگان [English]

  • Mohammad Pak Daman 1
  • Abuzar Gohari Moghaddam 2
1 M.Sc. Student, Faculty of Islamic Sciences and Political Studies, Imam Sadegh University.
2 Assistant Professor, Faculty of Islamic Studies and Political Science, Imam Sadegh University
چکیده [English]

One of the most important sources of extremism is dissatisfaction and a sense of failure that can create an extreme tendency to nurture unity and otherness, on the basis of common features of "Us" and differences with "Others". But the definition of these two groups is not fixed, rather with the spread of extremism and right-wingness, the "Us" becomes more limited and "Others" grows larger. The purpose of this study was to investigate the effect of extreme anti-Arab right-wingness and the effect of this otherness on the growth of Jewish neo-Nazi groups in Israel. This research is a descriptive-analytical study of post-event type and its required data were collected by reviewing existing documents and statistics on Jewish neo-Nazi groups. In the present article, Israeli Russians are considered as one of the most dissatisfied caste inhabitants of the occupied territories. This study, after examining the causes of Israeli Russian dissatisfaction and identifying its constituents and reproducing factors, points to the growth of the Israeli right-wing Beiteinu Party, led by the Russian Israeli, Avigdor Lieberman, as well as to the propensity of Russians, the Israel's most populous ethnic group, towards this party. Lieberman and the Yisrael Beiteinu party beat on the drum of hostility towards the Arabs and work to unite the insiders by adopting the most aggressive anti-Palestinian approaches. This otherness, which reaches its maximum level during the war, produces violence against Arab enemies and increases social mobilization; but the findings of the study show that after the war, violence and otherness will go on within the Zionist community. And by limiting the group of "insiders," it diverts the arrow from aiming at the Arab foreign enemy to the domestic opposition.Therefore, this dualization as a double-edged sword, though in the short run, will encourage social mobilization among the Israelis, in the long run, will develop the otherness within the Zionist community and provides a platform for ethnic conflicts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Extreme Right
  • Jewish Neo-Nazism
  • Israeli Russians
  • Yisrael Beiteinu
  • Avigdor Lieberman
گوهری مقدم، ا (۱۳۹۰)؛ «جهانی‌شدن و تروریسم جدید: ارائه مدلی مفهومی»، دانش سیاسی؛ سال هفتم، ش ۱، ص 177 تا 206.
 
-  حیدر، ع (۲۰۱۱)؛ المجتمع و الترکیب السّکانی. در ک. منصور، دلیل إسرائیل العام 2011 (الطبعة الأولی)؛ بیروت، لبنان: مؤسسة الدراسات الفلسطینیة.
-  سعید، خ (۲۰۱۴)؛ المهاجرون الروس قادمون .. إسرائیل إلى أین؟! (الطبعة الأولی)؛ بیروت، لبنان: مرکز باحث الدراسات الفلسطینیة والإستراتیجیة.
3- منابع عبری
בן צור, ב. (2017). אתגרי המודיעין בזירה הפנימית: טרור וחתרנות מדינית במגזר היהודי. In ש. אבן, & ד. סימן טוב (Eds.), אתגריקהילתהמודיעיןבישראל (pp. 41–48). תל־אביב, ישראל: המכון למחקרי ביטחון לאומי.
 
-      Al-Haj, M. (2004). Immigration and Ethnic Formation in a Deeply Divided Society The Case of the 1990s Immigrants from the Former Soviet Union in Israel. Leiden, Netherlands: Brill.
-      Al-Haj, M. (2016). "Immigration and Conflict in a Deeply Divided Society: The Encounter between Russian Immigrants and the Indigenous Palestinian Minority in Israel." In E. Ben-Rafael, J. H. Schoeps, Y. Sternberg, & O. Glöckner (Eds.), Handbook of Israel: Major Debates (Vol. I, pp. 217-231). Berlin, Germany: Walter de Gruyter GmbH.
-      Attwell, K. (2015). Jewish-Israeli National Identity and Dissidence: The Contradictions of Zionism and Resistance. Basingstoke, England: Palgrave Macmillan.
-      Bergman, R. (2018). Rise and Kill First: The Secret History of Israel's Targeted Assassinations (1st Edition ed.). New York, United States of America: Random House.
-      Betz, H.-G., & Immerfall, S. (1998). The New Politics of the Right: Neo-Populist Parties and Movements in Established Democracies. New York: St. Martin's.
-      Cohen, L., Manion, L., & Morrison, K. (2000). Research Methods in Education. London: Routledge Falmer.
-      Fearson, J. D. (1999). What Is Identity (As We Now Use The Word)? Stanford University , Department of Political Science, Stanford.
-      Filc, D. (2010). The Political Right in Israel: Different Faces of Jewish Populism (1st edition ed.). New York, NY: Routledge.
-      Ghanem, A. (2013). Ethnic Politics in Israel: The Margins and the Ashkenazi Centre (1st edition ed.). New York, NY, United States of America.
-      Gilichenski, Z. (2002, December 30). Anti-Semitism in Israel (Investigation). Retrieved October 4, 2017, from http://pogrom.org.il/eng_articles.php?art_id=1
-      Gomel, E. (2009). The Pilgrim Soul: Being Russian in Israel. Amherst, United States of America: Cambria Press.
-      Human Rights Watch. (2014). “Make Their Lives Miserable” Israel’s Coercion of Eritrean and Sudanese Asylum Seekers to Leave Israel. Human Rights Watch.
-      Kerlinger, F. N., & Rint, N. (1986). Foundations of Behaviour Research. London: Winston Inc.
-      Remennick, L. (2016). "Russian-Speaking Israelis in the Ethno-Social Tapestry of Israel". In E. Ben-Rafael, J. H. Schoeps, Y. Sternberg, & O. Glöckner (Eds.), Handbook of Israel: Major Debates (Vol. I, pp. 201-216). Berlin, Germany: Walter de Gruyter GmbH.
-      Rosenthal, D. (2005). The Israelis: Ordinary People in an Extraordinary Land (Reissue edition ed.). New York, NY, United States of America: Free Press.
-      Sela-Shayovitz, R. (2011). Neo-Nazis and moral panic: The emergence of neo-Nazi youth gangs in Israel. Crime, Media, Culture, 7(1), 67-82.
-      Sela-Shayovitz, R., Pyrooz, D. C., & Decker, S. H. (2016). Israeli and US Gangs in the Virtual World: The Sociocultural Context of Gang Members’ Online Activity. In C. L. Maxson, & F.-A. Esbensen (Eds.), Gang Transitions and Transformations in an International Context (1st Edition ed., pp. 115-135). Switzerland: Springer.
-      Sela-Sheyovitz, R. (2012). "The Impact of Globalization, Migration, and Social Group Process on Neo-Nazi Youth Gangs". In L. M. Esbensen. Finn-Aage (Ed.), Youth Gangs in International Perspective: Results from the Eurogang Program of Research (pp. 211-223). New York, NY, United States of America: Springer.
-      Simon, M. K., & Goes, J. (2018, June 18). Ex Post Facto Research. Retrieved from Dissertation Success LLC.: http://www.dissertationrecipes.com/wp- content/uploads/2011/04/Ex-Post-Facto-research.pdf
-      Titzmann. (2011). Migration-Specific Hassles Among Adolescent Immigrants From the Former Soviet Union in Germany and Israel. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42(5), 777-794.
-      Titzmann, P. F., Silberein, R. K., Mesch, G. S., & Schmitt-Rodermund, E. (2011). Migration-Specific Hassles Among Adolescent Immigrants From the Former Soviet Union in Germany and Israel. Journal of Cross-Cultural Psychology, 42(5), 777-794.
-      Woodley, D. (2010). Fascism and Political Theory Critical perspectives on fascist ideology. New York, NY: Routledge.
-      Yisrael Beytenu. (2018, June 18). No Citizenship without Allegiance. Retrieved from Yisrael Beytenu: http://www.beytenu.org/judaism-without-hindrance/
 
ناطور، س. (نویسنده)، و حمدان، ب. (کارگردان) (۲۰۰۷)؛ إسرائیل رؤیة من الداخل - المهاجرون الروس .. رصید أم عبء؟. قطر: الجزیره الوثائقیه
    הרץ, ד. (2017, March 16). צלביקרסוכתובותנאצהבמאחזהקיצוני. Retrieved September 28, 2017, from http://www.kikar.co.il/225462.html
ערוץ 7. (2013, March 13). ניאונאציםבפסגתזאב Retrieved September 28, ? 2017, from http://www.inn.co.il/News/News.aspx/252876
קימון, א. ב. (2017, March 15). הכתובתעלהקיר. Retrieved September 20, 2017, from ידיעותאחרונות: https://www.yediot.co.il/articles/0,7340,L-4936080,00.html