تأثیر آمریکا بر نقش آفرینی کشورهای مهم اروپایی در خاورمیانه ( 2004 تا 2010 )

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار روابط بین الملل در دانشگاه علامه طباطبائی

2 کارشناسی ارشد مطالعات منطقه ای (اروپا) از دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

خاورمیانه به دلیل ویژگی های خاص خود از دیرباز مورد توجه قدرت های بزرگ ار وپایی قرارداشته ورقابت با یکدیگر برای نفوذ بیشتر در این منطقه الگوی غالب رفتار آنان بوده است . منظور ازقدرت های بزرگ اروپایی در این مقاله، سه کشور آلمان، انگلستان و فرانسه است . قصد مقالة حاضر،آن است تا به بررسی تعامل میان آمریکا و کشورهای مهم اروپایی(آلمان، انگلستان و فرانسه ) درمسائل مهم خاورمیانه و تأثیر این تعامل بر نقش آفرینی کشورهای مهم اروپایی در سال های آغازینسدة بیست ویکم بپردازد . با فرض وجود مبنایسازه انگارانه و اجتماعی برای تأثیرگذاری آمریکا برنقش آفرینی کشورهای اروپایی در منطقه و از طریق مر ور اقدام های کشورهای یادشده در سه مسئلهمهم خاورمیانه، یعنی فرایند صلح خاورمیانه، حضور در عراق پس از اشغال آن و برنامه هسته ایایران تلاش شدهاست تا میزان تعیین کنندگی هریک از آنها در مسائل مورد نظر بررسی شود وهمچنین نشان دادهشود که اقدام ها و مواضع اروپ اییان تا حدودی بازتاب ادراک آنان از اقدام های آمریکا در خاورمیانه است؛ بر این اساس، اروپاییان به اختیار خود و در چارچوب بیشینه سازی تأمین منافعشان به دنباله روی از آمریکا تن میدهند اما دنباله روی کشورهای مهم اروپایی از آمریکا را نه به معنای تبعیت محض بلکه به عنوان همراهی اختیارگونة آنها با ایالات متحده آمریکا می توان تفسیرکرد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Impacts of the United States on the Roles of European Countries in the Middle East (2004-2010)

نویسندگان [English]

  • Hossein salime 1
  • Leila Ahar 2
1 Associate Professor Allameh Tabatabaei University
2 M.A, Regional Studies, Allameh Tabatabaei University
چکیده [English]

The Middle East, due its specific features, have always attracted the attention of great European powers and hence competition for more influence has been the dominant regional pattern of their behavior. By great European powers in this article we mean Germany, Britain and France. The main objective of the paper is to study the interaction between the United States and the said three significant European countries in the field of Middle East problems and the impact of this interaction on the role of European countries in the early years of 21st century. Assuming the existence of structural an social impact of the United States on the role of the said countries in the region, and through reviewing the measures of the said countries in three Middle Eastern issues, i.e. peace process, presence in Iraq after its occupation and Iran’s nuclear program, attempts have been made to study the level of determining effect of the United States on each of the issues under study and to show that the stances and measures of the said European countries have to some extent been the reflection of their perception of the US measures in the Middle East. On this basis, the European countries volitionally and within the framework of their interests follow the United States. However, this following is not mere obedience but volitional accompanying of the Untied States.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Role of European Countries
  • United States
  • Peace Process of the Middle East
  • Nuclear Program of Iran
-      دارمی، سلیمه (1388)، کتاب خاورمیانه (٧)؛ ویژه تحولات عراق، تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات بین­­المللی ابرار معاصر تهران.
-   ---------  (1388)، «مسئله کارگزار- ساختار در نظریه روابط ­بین­الملل» در چالش علم و سنت، چاپ دوم، ویراسته اندرو لینکلیتر، ترجمه بهرام مستقیمی، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی.
-      ونت الکساندر (1386)، نظریه اجتماعی سیاست بین­الملل، چاپ دوم، ترجمه حمیرا مشیرزاده، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین­المللی.
-      Chin, W. (2011). “British Defense Policy and the War in Iraq 2003–2009”. Defense&Security Analysis, Vol. 27, No. 1.
-      Kile, S. N. (2005). “Final Thoughts on Iran; the EU and the Limits of Conditionallhty”. In S. N. Kile, Europe and Iran; Preseptives on Non-Proliferation . London: Oxford University Press.
-      Koplo, Michalj (2011), “ Value Judgment: Why Do American Support Israel”, Security Studies, Vol.20, No.2.
-      Laipson, E. (2010). The Future of US-Iraq Relations. Washington: The Henry L. Stimson Center.
-      Marr, P. (1998). “The United Statets, Europe and the Middele East; Cooperation, Co-optation or Confrontation?”. In B. Roberson, The Middel East and Europe, the Power Deficit. New York: Routledge.
-      Reus-Smit,C. (2009) “Constructivism”, in Theories of International Relations, Fourth Edition, by S.Burchill, A. Linklater, et.al, NewYork: Palgrave Macmillan.
-      “The EU and the Middle East Peace Process; 26th Report of Session 2006–07 European Union Committee”. (2007). House of Lords, Volume I.
-      Abdullah, Zulaikha (2010), “The Middle East Peace Process, 2003 – present”.  Retrieved Jan 4, 2012, from Middle East Monitor”         
-      Archick, K. (2007, July 16). “The United Kingdom: Issues for the United States”. Retrieved Jan 16, 2012, from Crs:
-      Belkin, P. (2007), “Germany’s Relations with Israel: Background and Implications for German Middle East Policy”, Retrieved Jan 4, 2012, from fas: http://www.fas.org/sgp/crs/row/RL33808.pdf.
-      ------------ (2009, May 20). “German Foreign and Security Policy: Trendsand Transatlantic Implications”. Retrieved Jan  17, 2012, from fas:
-      Blanchard, J. M. (2007, September 25). “Post-War Iraq: Foreign Contributions to Training, Peacekeeping, and Reconstruction”. Retrieved Jan 16, 2012, from fas: http://www.fas.org/sgp/crs/mideast/RL32105.pdf.
-      Böhnke, O. (2009, June 29). “Towards a New Transatlantic Strategy on Iran and its Nuclear Program”. Retrieved Jan 25, 2012, from Aspen Institute: http://aspeninstitute.de/en/publication/download/21/Towards+a+New+-Transatlantic+Strategy+Towards+Iran+and+its+Nuclear+Program.pdf.
-      Cordesman, A. H. (2006, March 27). “Iran’s Nuclear and Missile Programs: A Strategic Net Assessment”. Retrieved Jan 25, 2012, from hsfk: http://www.hsfk.de/downloads/Panel1%20-%20Cordesman.pdf.
-      “DEVELOPMENTS IN US AND UK SANCTIONS AGAINST IRAN”. (2011, November 22). Retrieved Jan 25, 2012, from Covington:
-      Eckle, R. (2010, April 21).” Project financing in Iraq”. Retrieved Jan 16, 2012, from UniCredit Corporate & Investment Banking:
-      “EU Imposes Tough Sanctions on Iran Over Its Nuclear Program”. (2010, July 30). Retrieved Jan 30, 2012, from bryancave:
-      “EU Trade Commissioner Peter Mandelson to visit Israel, Palestinian Authority and Jordan; stresses role of trade in Middle East stability”, (2005, May 18). Retrieved Dec 4, 2011, from Europa:
-      “Europes Role in the Palestinian-Israel Conflict”, (2008, March, 12). Retrieved, Jan 4, 2012, from Middle East Peace Process European Union Center of North Carolina(UNC): 
-      Fite, B. (2011, September 22).” U.S. AND IRANIAN STRATEGIC COMPETITION: Competition Involving the EU, EU3, and non- EU European States”. Retrieved Jan 30, 2012, from csis:
-      “Haaretz Report: ALLMEP Summit on International Fund” (2009, March 6). Retrieved Dec 4, 2011, from allmep:
-      Hershco, Tsilla (2007, May 13), “The French Presidential Elections of May 2007: Implications for French-sraeli Relations”. Retrieved Nov 28, 2011, from biu:  http://www.biu.ac.il/SOC/besa/perspectives29.html
-      “Iraq Horizons 2015: Sow today, harvest tomorrow”. (2010). Retrieved Jan 16, 2012, from Wp-irak:
-      “Iraq As Investment Opportunity”. (2009, Feb 22). Retrieved Jan 17, 2012, from Assyrian International News Agency:
-      “Israel / Palestine” ( 2011). Retrieved Dec 31, 2011, from  Franceonu: http://www.franceonu.org/spip.php?article3929
-      Jacobson, M. (2008). “ Sanctions against Iran: A Promising Struggle”. The Washington Quarterly, Vol. 31, No.3, 69–88.
-      Livingston, M. E. (2011, August 30). “Iraq Index; Tracking Variables of Reconstruction & Security in Post-Saddam Iraq”. Retrieved October 29, 2011, from brookings:
-      “Louis Michel visits Palestinian territories to assess humanitarian emergency”, (2005, Nov 25). Retrieved Dec 4, 2011, from Europa:
-      “Mandelson addresses Iraq conference in London”. (2009, MAY/JUNE). Retrieved Jan 17, 2012, from Tbiraq:
-      Mason, R. (2008, December 12). “US-Iraq Withdrawal / Status of Forces Agreement: Issues for Congressional Oversight”. Retrieved Jan 25, 2012, from CRS: http://fpc.state.gov/documents/organization/115935.pdf
-      “Merkel to Tell Bush Germany Can Do More for Iraq”. (2006, 1 12). Retrieved Jan 17, 2012, from Assyrian International News Agency:
-      Migdalovitz, Carol (2004), “The Middle East Peace Talks”. Retrieved Jan 27, 2012, from Congressional Research Service:
-      ------------------------ (2007), “Israeli-Palestinian Peace Process: The Annapolis Conference”. Retrieved Jan 4, 2012, from Congressional Reserch Service: http://fpc.state.gov/documents/organization/98093.pdf
-      Mueller, Patrick (2011), “Germany and EU-Foreign Policymaking toward the Israeli-Palestinian Conflict: Assessing National Europeanization Experiences”. Retrieved Jan 4, 2012, from Institute for European Integration Research:
http://euce.org/eusa/2011/papers/6l_mueller.pdf 
-      “Opening Ceremony Center for Iraq Studies”. (2009, December 9). Retrieved Jan 16, 2012, from CIS:
-      O'Sullivan, M. L. (2010). “Iran and the Great Sanctions Debate”. The Washington Quarterly,Vol. 33, No.4, 7-21.
-      SAMORE, G. (2006). “Meeting Iran’s Nuclear Challenge”. Retrieved Jan 30, 2012, from UN:
-      Schmitz, P. (2008, September / October). “Iraq’s economy on the rise; Prime Minister Nouri Al-Maliki visited Germany”. Retrieved Jan 17, 2012, from wirtschaftsforum:
-      Simakovsky, M. (2005). “Reassessing Regime Change: U.S. National Security Strategy towards Iran”. Retrieved Jan 30, 2012, from irps:
-      “Strategic Frameworc Agreement for a Relationship of Friendship and Cooperation between the United States of America and the Republic of Iraq”. (2008, November 17). Retrieved Jan 25, 2012, from state:
-      “the  European  Commission  renews  its  assistance  for  the  Occupied Palestinian  Territory,  supporting  vital  government  functions  and  refugees” ( 2011, Dec 19). Retrieved Dec 31, 2011, from Europa:  
-      Tobias, Debiel (2010). “Germany’s Foreign Policy and its Position Regarding the Arab Israeli Conflict”. Retrieved Jan 4, 2012, from  Lauder School of Government, Diplomacy and Strategy IDC Hertzelya:   
-      “UK’s Mitchell visits UNRWA school in Gaza refugee camp”. (2011, Dec 18). Retrieved Dec 31, 2011, ftom Unrwa:
http://www.unrwa.org/ etemplate.php?id=1201
-      “U.S. -Iraqi Partnership: Illustrative Examples”. (2010, August 31). Retrieved Jan 25, 2012, from State:
-      Zanotti, Jim (2011). “The Palestinians: Background and U.S. Relations”. Retrieved Jan 16, 2012, from Congressional Reserch Service: