اقتصاد سیاسی توسعه ترکیه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار علوم سیاسی دانشگاه مفید

2 استادیار علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

در دهه‌ 1980، ترکیه اصلاح ساختار اقتصادی داخلی خود را تحت تأثیر جریان نولیبرالیسم به‌عنوان رهیافت غالب در عرصه‌ سیاست و اقتصاد جهانی درپیش‌گرفت و ارتقای جایگاه خود را در عرصه‌ داخلی و بین‌المللی از این طریق تعقیب‌کرد. پرسش مقاله حاضر، این بود که «نوسازی و اصلاحات نولیبرال چه تأثیرها و پیامدهایی در ساختار اقتصادی ترکیه داشته و جایگاه دولت در این روند چگونه قابل‌تحلیل است؟»؛ یافته‌های پژوهش براساس روش توصیفی و تحلیلی و برپایه مطالعه اسنادی عبارت‌شدند از اینکه نقش دولت توسعه‌خواه ترکیه به‌ویژه از دوران اوزال به‌عنوان صحنه‌گردان اصلی اصلاحات، برمبنای سیاست‌های نولیبرال و ادغام ترکیه در اقتصاد جهانی بوده‌است و «خروج اقتصاد از رانت‌خواری و هدایت به سمت ساختارهای سالم، ایجاد تغییرهای کیفی در قانون اساسی به نفع تحولات اقتصادی، پیشروی به سمت یک‌پارچگی با اقتصاد جهانی، تعامل با غرب و بهره‌جویی از فرصت‌های جهانی‌شدن»، خط‌مشی‌های اصلی آن بوده که تحولات اقتصادی برآمده از آنها با روی کارآمدن حزب عدالت و توسعه، ترکیه را به جایگاهی والا رساند

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Political Economy of Turkey Development

نویسندگان [English]

  • Nesa zahede 1
  • abrahim sarparast sadat 2
1 Assistant Professor of Political Sciences at Municipal University
2 Assistant Professor of political science at Allameh Tabataba'i University.
چکیده [English]

In the 1980s, Turkey succeeded in reforming its internal economic structure, influenced by the course of neoliberalism as a dominant approach in the field of politics and the global economy, and promoted its domestic and international status in this way. The question of the present article is: "What effects and consequences did the neoliberal renovation and reforms have on Turkey's economic structure and how is the state's position in this process analyzed?"; The findings of the study based on a descriptive and analytical method and the study of the documents showed that the role of the developmental government in Turkey, especially from the era of Ozal as the main director of the  reforms, has been based on neoliberal policies and the integration of Turkey into the global economy, and "the withdrawal of economy from usury to a healthy structure, creating qualitative changes in the constitution for the benefit of economic change, advancing towards integration with world economy, interaction with the West and utilizing the opportunities of globalization," were their main policies that the economic developments arising from them along with the emergence of the Justice and Development Party, brought Turkey to a prominent place

کلیدواژه‌ها [English]

  • Neoliberalism
  • Economic reforms
  • Political liberalization in Turkey
  • Ozal
 قهرمان‌پور، رحمان (تابستان و پاییز 1386)؛ «چشم‌انداز موقعیت مصر در خاورمیانه پس از حمله آمریکا به عراق»، مطالعات خاورمیانه؛ سال چهارم، ش 2 و 3.
 
-      Adham, Khaled(2005) ,Globalization, Neoliberalism And New Spaces Of  Capital In Turkey, United Arab Emirates University.
-      Andrews, savid(1999), “capital mobility and state autonomy” ,international studies, quarterly 38, 2 Jun.
-      Balassa. A(2008 ), Trade Policies In Developing Countries, American Economic Review , New York Pergamon, The Newly Industrializing Countries In The World Economy ,New York.
 
-      Buch, C. and A. kachalenz, (2000), worker Remittxnces and capital frows to developing countries, and kurkut boratar, turkey: financial liberalization,macro economy and paterns of distribution, Ankara university press.
-      Cin,Dion(2009), a sarvey Of cultural valaes of Anatolian businessman, turkey , 4. 4 out of 5.
-      Freeman,alan(2013), Neo Liberalism In Turkey: A Balance Sheet Of Three Decades,Wea Confarence,World Economics Association Newsletter.
-      Haque,Shamsul(2008), “Global Rise Of Neoliberal State And Its Impact On CitizenShip:Experiencs In Devloping Nations”, Department Of Political Science , National University Of Sinagapore, Asian Journal Of Social Sciance 11-34.
-      Herr,Hansjorg(2013), “Neoliberal UnShared Growth Regime Of Turkey In The Post-2001 Period”,Global Labour University,Working Paper No. 19.
-      Kolluglu, Biray(2008), “Emerging Space Of Neoliberalism: A Gated Town And A Public Housing Project In Istanbul”, New Perspective On Turkey,no. 39. 5-48.
-      Modouros, Nikos(2014),The Harmonization Of Islam With The Neoliberal Transformation: The Case Of Turkey,University Of Cyprus, Nicosia, Publish Online :30 Apr2014.
-      Onis, Ziya(2002),Turgut Ozal And His Econimic Legacy:Turkish Neo Liberalism In Critical Perspective, Koc University,Istanbul.
-      Ozatalay, Cem(2011), How To Make The Economy Embedded In Turkey?, Galatasaray University: Department Of Sociology ,Ciragan Cad. No. 36,Istanbul.
-      Sapsform, Balasubramanyam v. N, M. salisu and D (1999), “ foreign Direct investments an engine of Growth”,Journal of international trade and economic development.
-      Sonmez,Omit(2008), Market And Regulatory Reforms In The Turkish Case Of Neoliberalism: Malasies Of A Temportal DisJunction, University Of Utrecht, Netherlands.
-      Tunser, Demir Han(2013), Turkeys Integration In To The Neoliberal Global Market And It S Implications For Labour- Opportunity Or Catastophe?, Saint Mary s University, Halifax,Nova Scotia In Partial Fulfillment.
-      Yilmaz, Meltem(2008 ), The Relationship Between Neoliberalism And Authoritarian States: The Case Of Turkey, Nova Science Publishers, Merip Reports,5-25.
-      http//www. OpenDemocracy. Net/Arab Awakening/Liang-pan Turkey During The Neo Liberal Era, New Perspectives On Turkey , No. 14. 45-69.
-      http//www. Tuik. Gov. tr.