تحلیل جریان‌های اسلام‌گرای سلفی در فرانسه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی

2 عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه رازی

3 دانشجوی دکترای جامعه‌شناسی

چکیده

گرایش‌های اسلام سلفی از جاوه تا آفریقا و از مشرق اسلامی تا مغرب عربی، گسترده شده‌اند؛ مغرب‌زمین نیز از حضور و تأثیرها (و گاه آسیب) سلفی‌گرایی، بی‌نصیب نبوده‌است؛ در جامعه فرانسه نیز، حضور اندیشه‌ها و نمادهای ظاهری اسلام سلفی و هنجارهای پوششی زنان و مردان مسلمان هوادار و معتقد به آموزه‌های سلفی، کم ‌‌و بیش، مشهود است.
مقاله حاضر، ضمن مروری بر تبارشناسی جریان‌های سلفی، به بررسی زمینه‌ها و علل رشد سلفی‌گری در فرانسه می‌پردازد و با تشریح اشکال مختلف جریان یادشده در این کشور، تلاش‌می‌کند دریابد که جریان‌های اسلام‌گرای سلفی در فرانسه، از چه ویژگی‌هایی بهره‌مندند، چه اهدافی را دنبال‌می‌کنند و به‌ویژه خاستگاه‌های فکری و نظری آنها در خارج از خاک فرانسه کجاست؟ فرضیه‌ای که در این پژوهش، بررسی و آزمون‌خواهدشد، این است: درعین‌حالی‌که سیاست‌های تبعیض‌آمیز فرانسه نسبت‌به مسلمانان حاضر در این کشور، تأثیرهایی را بر رادیکال‌شدن آنها برجاگذاشته‌است، نقش عوامل خارجی در این میان، ازلحاظ نظری بسیار پررنگ‌تر است. این پژوهش درراستای تحلیل مبانی فکری و رفتاری سلفی‌گری در فرانسه به این نتیجه دست‌می‌یابد که جریان سلفی فرانسوی، تحت تأثیر دو حوزه‌ جغرافیایی «عربستان و شمال آفریقا» قراردارد و سه طیف عمده‌ سلفی سنت‌گرا، سیاسی و جهادی در درون آن فعال‌اند. طیف سلفی سنت‌گرا که به امر تبلیغ دین و دعوت اهتمام‌دارد، در میان مسلمانان فرانسه، طرفدارانی بیشتر داشته، مساجدی را در این کشور دراختیاردارد؛ باوجوداین، بیشترین پوشش رسانه‌ای از آنِ سلفیان جهادی است که گروهی کم‌شمارند ولی سازمان‌یافته‌تر عمل‌می‌کنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The analysis of Salafi Islamist trends in France

نویسندگان [English]

  • masoud akhavan 1
  • shamsoddin sadegh 2
  • mahde shakeri 3
1 Associate professor of political science, Razi University
2 Faculty member, political science, Razi University
3 Ph.D. student of sociology.
چکیده [English]

Islamic salafi trends have been extended from Java to Africa and from the Islamic East to the Arabic West. Neither the western territory has been preserved from the presence and effects - and sometimes from its harms. In the French society also, the presence of the ideas and symbols of the Salafist islam and clothing norms of Muslim men and women supporting Salafism, is evident. This article contains an overview of the genealogy of the Salafist currents, and examines the context and causes of its expansion in France. It also deals with the description of different forms of Salafist trends and their characteristics in this country, and  tries to analyze which goals they intend to reach and how they react for realizing their aims, all in facing the obstacles. This research while analyzing the intellectual and behavioral principles of Salafism in France, concludes that this movement is affected by the geographical area of Saudi Arabia and North Africa and three main flows (traditionalist, jihadist, political) are actives within it. Traditionalist Salafist trend, which proselyting the religion, benefits from a larger number of supporters and has more mosques at its disposal  in France. However, the Jihadist salafist dispose to most of the media coverage and is more  organized in their actions.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Salafism
  • France
  • Islam
  • Jihad
  • Genealogy
- فرمانیان، مهدی (پاییز 1388)، «گرایش‌های فکری سلفیه در جهان امروز»، مشکات، ش 104، ص 77 تا 104.
ب) منابع عربی
- السلمان، محمدبن عبدالله (1988)، رشید رضا و دعوه الشیخ، الکویت: مکتبة المعلا، ط 1
ج) منابع انگلیسی
- Adraoui, Mohammad Ali, (2014), Du Golfe aux Banlieues : le Salafisme Mondialisé, Paris: PUF.
- Amghar, Samir, (2011), Le Salafisme d’Aujourd’hui: Mouvements Sectaires en Occident. Paris: Michalon Editions.
-Arkoun, Mohammad. (Sous la direction), (2006), Histoire de l'Islam et des Musulmans en France du Moyen Age à Nos Jours, Paris: Albin Michel.
- Berman,P.(2013)‘The Philosopher of Islamic Terror’, The NewYorkTimes,23 March.
- Bernadette SAUVAGET, (2012), « Aux sources du salafisme de France ». Publié à Libération, le 21 Septembre.
- Booth, K. (2012), Theory of World Security, Cambridge University Press.
- Cetina, K. (2015) ‘Complex Global Microstructures: The New TerroristSocieties’, Theory, Culture and Society, 22(5), 213–34
- Crawford, D. and K. Johnson (2004) ‘New Terror Threat in EU: Extremistswith Passports’, The Wall Street Journal, 24 December.
- Egerton, Frazer,(2011), Jihad in the West: The Rise of Militant Salafism, Cambridge University Press.
- Fekete, L. (2014) ‘Anti-Muslim Racism and the European Security State’,Race and Class, 46(1), 3–29.
- ‘Inside the Mosque: An Academy for Holy War’ (2006), The Guardian, 8 February
- Laura Raim, (2012), « Le salafisme, Une Présence Faible, Mais Croissante », Publié au Figaro du 17 Septembre.
‘Muslims in Europe and the Risk of Radicalism’, in R. Coolsaet(ed.), Jihadi Terrorism and the Radicalisation Challenge in Europe. (2013)
Aldershot: Ashgate, 97–114.
- Mylène Lagarde, (2012)« Qui Sont les Salafistes en France? », Publié dans l’Express, le 17 Septembre.
-  Rougier, Bernard, (2015), Qu’est-ce que le Salafisme ; Paris: PUF.
د) منابع الکترونیکی
- Ariane Bonzon, (2012), C'est Quoi un Salafiste (français)? In :
 http://www.slate.fr/story/45709/salafiste-francais
-Ariane Bonzon, (2014), Qui Connaît Vraiment les Salafistes en France? Slate.fr, publié le 23 Septembre
-Laura Raim, « Le salafisme, une présence faible, mais croissante », publié au Figaro du 17/09/2012, in :
-Mylène Lagarde, (2012), « Qui sont les salafistes en France? », publié dans l’Express, le 17/09/2012. in :
-http://Salafiactu.Wordpress.com/les-mosquees-salaf
-https://fr.Wikipedia.org/wiki/Liste des mosqués de France