مقایسه امر سیاسی در جنبش‌های اسلامی جنوب آسیا (مطالعه موردی جماعت تبلیغی-جماعت اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری علوم سیاسی، دانشگاه شهید بهشتی تهران، ایران.

چکیده

در طول تاریخ معاصر و بر مبنای خوانش­های متفاوت از اسلام، جریان­ها و جنبش­های اسلامی گوناگونی پدید آمده­اند که هر کدام به شیوه و میزانی بر روند تحولات جوامع اسلامی تأثیرات مستقیم و یا غیرمستقیم داشته­اند. جماعت اسلامی و جماعت تبلیغی، دو جریان منشعب از عقاید دیوبندی، در سال­های بعد از 1920 میلادی تأسیس می­شوند و بعدها تأثیرات به سزا و مهمی را بر مسلمانان جنوب آسیا و حتی جهانی باقی می­گذارند. این مقاله در تلاش است تا با رویکردی تطبیقی به تبیین شباهت­ها و تفاوت­های این دو جریان با تمرکز بر نگرش و عملکردهایشان در حوزه­ی سیاسی-اجتماعی بپردازد. نتایج پژوهش حاکی از آن است که ارزش­های ناهمسو دو جریان جماعت تبلیغی و جماعت اسلامی، نتایج سیاسی-عملکردی و عملیاتی دو جریان را متمایز ساخته است. شیوه­ی گردآوری داده­ها از طریق کتابخانه­ای و داده­های درجه اول بوده که با شیوه­ی توصیفی-تحلیلی، ارزش­های همسو و ناهمسو دو جریان را تبیین می­نماید و ضعف پیشینه­ی شناخت این جریان­های اسلامی در محیط آکادمیک ایران را پوشش می­دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Political Issue in South Asian Islamic Movements (Case study: Tablighi Jamaat - Jamaat-e-Islami)

نویسنده [English]

 • Seyyed Mohammad Hossein Akramian
Ph.D in Political Science, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran.
چکیده [English]

Throughout contemporary history and based on different readings of Islam, various Islamic currents and movements have emerged, each of which has had direct or indirect effects on the evolution of Islamic societies in a way and to a certain extent. Jamaat-e-Islami and Jamaat Tablighi, two branches of Deobandi beliefs, were founded in the years after 1920. Later, they leave significant effects on the Muslims of South Asia and even the world. This article tries to explain the similarities and differences between these two currents with a comparative approach, focusing on their attitudes and functions in the socio-political field. The results indicate that the conflicting values of Jamaat Tablighi and Jamaat-e-Islami have distinguished the political-functional and operational results of the two streams. The method of data collection was through library study using primary data that explains the aligned and non-aligned values of the two streams with a descriptive-analytical method. It also covers the weak knowledge background of these Islamic currents in academia of Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Jamaat-e-Islami
 • Jamaat-e Tablighi
 • Dawat
 • Abul A'la Maududi
 • Molvi Elias
 • اسکاچپول، تدا (1388) «بینش و روش در جامعه شناسی تاریخی»، ترجمه هاشم آقاجری (چاپ اول)، تهران، نشر مرکز.
 • بحرانی، مرتضی (1392)، «امر سیاسی»، تهران، فصلنامه پژوهشنامه علوم سیاسی، سال هشتم، شماره چهارم.
 • جهانتیغ، حسین (1393) «پدیدار شناسی سیاست در جریان جماعت تبلیغ»، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال هفدهم، شماره 63.
 • خواجه، نصرالله (1391)، «جنبش جماعت دعوت و تبلیغ در جنوب شرق ایران»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبائی.
 • عبدالحمید، صدیقی (1388)، «امام شاه ولی الله دهلوی»، ترجمه حکیم الدین قریشی، زاهدان، نشریه ندای اسلام، شماره 25.
 • فلیک، اووه (1387)، «درآمدی بر تحقیق کیفی»، ترجمه هادی جلیلی (چاپ اول)، تهران، نشر نی.
 • گلدستون، جک (1385)، «مطالعات نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب ها»، ترجمه محمد تقی دلفروز، (چاپ اول)، تهران، نشر کویر.
 • Academy, Islamic Plano(2018),Tableeghi Jama’at Exposed in http://www.islamicacademy.org/html/Articles/English/Tableeghee%20Jma%27at.htm
 • Ahmad, Mumtaz (1991), Islamic Fundamentalism in South Asia: The Jamaat-i-Islami and Tablighi Jamaat of South Asia. In Fundamentalism Observed, eds. Marty E. Marry and R. Scott Appleby. Chicago and London: University of Chicago.
 • Baqi Sehvani, Akhbar Qila' Rat Seen (1924), Hazrat Nadvi, Dehli, University of Mewat.
 • CentralMosquem, (2015) Shaykh (Maulana) Muhammad Ilyas Kandhlawi in http://www.centralmosque.com/index.php/History/shaykh-maulana-muhammad-ilyas-kandhlawi-ra.html
 • Fathi Osman, (2011), Islam in a Modern State: Democracy and the Concept of Shura, Washington, d.c. Center for Muslim–Christian Understanding.
 • Freeland Abbott(2000), The Jama’at-i-Islami of Pakistan’, Middle East Journal, vol. 11, no. 1.
 • Global Security (2018), Deobandi Islam in

     http://www.globalsecurity.org/military/intro/islamdeobandi.htm

 • Graham E. Fuller, (1994) Islamic Fundamentalism in Pakistan: Its Character and Prospects, Santa Monica: RAND.
 • Haq, Anwarul. (1972), The Faith Movement of Mawlānā Ilyās. London: George Allen & Unwin.
 • House of Commons Library, (2007), Pakistan’s Political and Security Challenges, London. House of Commons.
 • Hussain Haqqani (2005), The Ideologies of South Asian Jihadi Groups’ in Current Trends in Islamist Ideology, Washington, d.c.: Center on Islam, Democracy, and the Future of the Muslim World
 • ikand,(2009), The Origins and Development of the Tablighi-Jama’at, Lahore: Maktaba-e-Salafiya.
 • Janson, Marloes (2008), Renegotiating Gender: Changing Moral Practice in the Tablighi Jamaat in the Gambia. Journal for Islamic Studies 28
 • Manzoor-ul-Haq Siddiqu(1964), Maathur-al-Ajdad, Lahore: Maktaba-e-Salafiya.
 • Metcalf, Barbara (2009). ,Jihad in the Way of God: A Tablighi Jama'at Account of a Mission inIndia. In Islam in South Asia in Practice,. Princeton, University Press.
 • Metcalf, Barbara(1982), Islamic Revival in British India: Deoband, 1860-1900.Princeton, New Jersey: Princeton University Press
 • Metcalf, Barbara(2000), Tablighi Jama'at and Women." In Travellers in Faith: Studies of theTablighi Jama'at as a Transnational Islamic Movement for Faith Renewal, Leiden: Brill.
 • Metcalf, Barbara(2004),. Traditional Islamic Activism: Deoband, Tablighis and Talibs." Oxford:Oxford University Press
 • Metcalf, Barbara. (1993), Living Hadith in the Tablighi Jama' at. The Journal of AsianStudies 52
 • Mohammad Ayub Qadri, (1971), Tablighi Jamaat ka tarikhi ja'iza ,Karachi: Maktaba-e-Muaviya
 • Mohammad Sani Hasni,(2004) Savaneh Hazmt Maulana Mohammad Yusuf, Amir Tablighi Jamaat Pak-o-Himt. Lahore: Na-sharan-e-Qur'an.
 • Marwa, (1979), Tabligh Movement Among the Meos of Mewat, in M. S. A. Roa, ed., Social Movements in India,New Delhi: Manoha.
 • Sikand, Yoginder(2002), The Origins and Development of the Tablighi Jama'at, Delhi and Hyderabad, Orient Longman.
 • Smeleser, Nell, J(1976), Comprative Methods in the Social Sciences, Nwejersy. Prentice-Hall
 • R. Nasr, (2000), International Relations of an Islamist Movement: The Case of the Jama’at-i Islami of Pakistan, New York: Council of Foreign Relations