نمودهای اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی در انگلستان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه مطالعات منطقه‌ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دانش‌آموخته رشته مطالعات اروپای دانشگاه تهران

چکیده

در دو دهه‌ی گذشته در بسیاری از کشورهای اروپایی شاهد نوعی تمایز حقوقی و سیاسی بین شهروندان این کشورها هستیم. این دوگانه انگاری تحت تأثیر عواملی همچون حادثه 11 سپتامبر و برخی انفجارها در شهرهای اروپایی بیشتر متوجه شهروندان مسلمان این کشورها شده است. ایجاد تمایز بین شهروندان مسلمان و غیرمسلمان در کشورهای اروپایی مانند انگلستان در سال های اخیر به اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی منجر شده است. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش اساسی است که چه عواملی موجب ظهور اسلام‌هراسی و اسلام‌ستیزی در انگلستان شده ظهور و نمودهای این پدیده به چه صورت بوده است؟ یافته‌های کلی پژوهش نشان می‌دهد که عواملی هویتی نقش مهمی در ایجاد دوگانگی، غیریت سازی و اسلام‌هراسی در بریتانیا داشته‌اند.در پژوهش پیش رو از نظریه ی هویت شهروندی استفاده شده است.این نظریه به بررسی و شرح وظایف و حقوق شهروندان در برابر یکدیگر و در برابر دولت می پردازد. هر شهروند همانطور که دارای وظایفی هست، دارای حقوقی از طرف دولت و دیگر شهروندان نیز هست. اگر این حقوق و وظایف رعایت نشود هویت شهروندی هر شهروند در جامعه خدشه دار می شود.در این پژوهش، بین انواع مخالفت با اسلام تفکیک صورت گرفته است. همچنین نمودهای اسلام هراسی و اسلام ستیزی در انگلستان را به سه سطح تقسیم شده است.در سطح فضای عمومی جامعه به صورت خشونت کلامی و فیزیکی، سطح رسانه‌ها به‌صورت تصویرسازی منفی و سطح دولت به شکل تبعیض در حقوق شهروندی و خدمات تقسیم شده است. مقاله ی پیش رو به روش توصیفی – تحلیلی نگاشته شده است. داده ها با استفاده از روش کتابخانه ای – اسنادی گردآوری شده اند سپس توصیف و مورد تحلیل قرار گرفته اند. در همین راستا از نتایج یک پژوهش پیمایش پرسشنامه ای مربوط به سال 2012، بهره گیری شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Appearances of Islamophobia and Anti – Islamism In England

نویسندگان [English]

  • ali sabaghian 1
  • ali mohamad khaksar 2
1 Assistant professor, Middle East Studies, Faculty of Political Science, University of Tehran.
2 Graduated in Europe Studies, University of Tehran.
چکیده [English]

We have observed a kind of legal and political discrimination between the citizens of these countries in last two decades in many European countries. These discriminations have been leveled against the Muslim citizens of these European countries as the result of incidents like 9/11 and some explosions in European cities.
Discrimination between Muslim and non – Muslim citizens in European countries such as England has resulted in (has brought about) Islamophobia and Anti – Islamism. This essay tries to provide answer to this important question that which factors have caused the emergence of Islamophobia and Anti –Islamism in Britain and how this phenomenon has manifested itself? The paper’s general findings (results) demonstrate that identity factors have played a great role in this dichotomous view, otherizing and Islamophobia in England. In the present paper, There is Separation between types of against of islam.Every citizen has duties as well have rights on Government and the other citizens. If this is not met, the rights and duties, The identity of the citizens of every citizen in society is undermined. One could see the examples of Islamophobiua and Anti – Islamism in England in three different levels: firstly at the public space’s level in the form of verbal and physical violence, secondly at the media’s level through negative portrayal (depicting) (picturing) of Muslims, and thirdly at the state’s level in the form of discrimination in services and citizenship rights.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Islam phobia"
  • "contention against Islam"
  • "England"
  • "extremism"
  • "media"
-      پورهاشمی، عباس (1389)؛ «بازتولید هویت جدید اروپایی»، مجله عقیدتی، فرهنگی، اجتماعی؛ ش 82، ص 8 تا 10.
-      شیرغلامی، خلیل (1388)؛ «جایگاه سیاسی اجتماعی مسلمانان در اروپا»، فصلنامه سیاست خارجی؛ ش 2(23)، ص19 تا 35.
-      صباغیان، علی (1392)؛ شکست چند فرهنگ‌گرایی و مسلمانان اروپا؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
-   صفوی، حمزه (1392)؛ همگرایی فرهنگی در اتحادیه اروپا و هویت مسلمانان، بررسی موردی هویت جمعی مسلمانان مهاجر ساکن در شهرهای پاریس و بروکسل، پایان‌نامه دوره دکتری؛ دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه علوم سیاسی.
-   صفوی، حمزه و سید محمد طباطبایی (1391)؛ «نقش هویت زنان مهاجر مسلمان در کشورهای اروپایی بر همگرایی فرهنگی»، فصلنامه فرهنگی تربیتی زنان و خانواده؛ سال هفتم، ش 19، ص 25 تا 55.
-   صداقی، اکبر (۱۳۸۸)؛ پیامدهای اسلام‌هراسی در اروپا، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد؛ دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، گروه مطالعات منطقه‌ای.
-   کریمی، غلامرضا (1389)؛ «روند تحولات اسلام‌هراسی، پس از 11 سپتامبر»، مجموعه مقالات پیرامون اسلام‌هراسی پس از 11 سپتامبر: علل، روندها و راه‌حل‌ها؛ تهران: پژوهشکده فرهنگ هنر و ارتباطات، ص 99 تا 127.
-   لقمان‌نیا، مهدی (۱۳۸۰)؛ شناسایی مؤلفه‌های هویت ملی در برنامه‌های درسی براساس روش بنیاد شناختی نظریه، پایان‌نامه کارشناسی‌ارشد؛ دانشگاه بیرجند، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، گروه علوم تربیتی.
-      مجیدی، محمدرضا و محمدمهدی صادقی (1393)؛ اسلام‌هراسی غربی؛ تهران: انتشارات امام صادق(ع).
-      مرشدی‌زاده، علی (1388)؛ تبعیض و ناشکیبایی علیه مسلمانان در اتحادیه اروپا بعد از 11 سپتامبر؛ تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
-   نجاتی، سید محمود و عباس منوچهری (1385)؛ «درآمدی بر نظریه شهروندی گفت‌وگویی در فلسفه سیاسی هابرماس»، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی؛ ش 29، ص 1 تا 28.
 
-      Banks, James A. (2008). "Diversity, Group Identity, and Citizenship Education in a Global Age" Educational Researcher, Vol. 37, No. 3, pp. 129-139.
-      Heywood, Andrew. (1994).” Political Ideas and Concepts. An Introduction”. New York: St.Martin’s Press.
-      Jones, E. and Gaventa, J. (2002) "Concepts of Citizenship: A Review" (University of Sussex, Institute for Developmental Studies).
-      Kane, Alex (2012)"Author Deepa Kumar on the imperial roots of anti-Muslim sentiment Mondoweiss", 2 July.
-      Lamert,Robert & Gihens-Mazer,Jonathan. (2011)."Islamophobia & anti-islamism, UK case studies 2010",Exeter:university of Exeter.
-      Marshall, T.H. 1950.” Citizenship and Social Class and Other Essays”. Cambridge: University of Cambridge Press.
-      Moghal, Haroon (2012).” What’s Islamophobia and do I have it? – an answer in Eight parts, Religion Dispatches”, 31 December.
-      Westoff,C.F.Freka.(2007).”Religiousness and fertility among European Muslim”. Population and Development Review.33(4).
-      Yurdakul, Gökçe & Korteweg, Anna C. (2013). " Gender equality and immigrant integration: Honor killing and forced marriage debates in the Netherlands, Germany, and Britain". (41) 204–214. Londen: Women's Studies International Forum.
 
-      http://blogs.nottingham.ac.uk/politics/2013/03/18/the-generation-gap-in-britains-attitudes-towards-islam/
-      Bennet,W.Lance.(2008).”The generational Shift in Citizen Identity : Implication for Learning Online”.from:
http://www.engagedyouth.org/uploads/2008/05/civiclearning-the-generationalshift.pdf.
-      De la Paz. Gabriel.(n.d).” CITIZENSHIP IDENTITY AND SOCIAL INEQUALITY” from: http://www.civiced.org/pdfs/delaPazGabriel.pdf
-      Pitt, Bob.   (2014June 21).  "Derisory turnout for Bolton anti-mosque protest: fascists outnumbered by counter-demonstrators" http://www. islamophobiawatch. co. uk/gilligan-recycles-7-year-old-anti-muslim-story-as--horror-revelation/.
-      http://www. imdb. com/title/tt1227548/-
-      http://www. amazon. co. uk/dp/B0000BWVNA
-      http://www. imdb. com/title/tt0478266/-
-      http://news. bbc. co. uk/1/hi/programmes/3663771. stm
-      www. bbc. co. uk/bbcfour/documentaries/features/islamic-history-europe. shtml
-      http://www. amazon. com/dp/B00005T30X
-      http://www. amazon. co. uk/dp/B00078XGP6
-      http://www. historychannelasia. com/synopsis. aspx?libId=47&sId=85&sTime =1140
-      http://web. archive. org/web/20080730234527/http://upf. tv/upf06/Films/ MuhammadLegacyofaProphet/tabid/75/Default. aspx - 16-
-      http://movies. nytimes. com/movie/33045/Mohammad-Messenger-of-God/overview
-      “The generation gap in Britain’s attitudes towards Islam” Posted in British Politics,Islamophobia March 18, 2013.from:http://blogs.nottingham.ac.uk/politics /2013/03/18/the-generation-gap-in-britains-attitudes-towards-islam
-      http://blogs.nottingham.ac.uk March18,2013)
-      http://blogs.nottingham.ac.uk .March 18, 2013