وزنه اجتماعی جامعه شیعی بحرین در ساختار قدرت فقدان عدالت اجتماعی و نابرابری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار دانشگاه بین‌المللی امام خمینی (ره)

چکیده

سوال اصلی ما در این مقاله در راستای بررسی تفصیلی جایگاه جامعه شیعی در ساختار قدرت در کشور بحرین و رویکرد تبعیض آمیز دولت نسبت به شیعیان با توجه به مفهوم عدالت اجتماعی است. در این راستا مولفه های جامعه شناسانه مانند وضعیت آموزش و تحصیلات، شرایط و فرصتهای اقتصادی و میزان حضور موثر در پست های اداری و سیاسی مورد بررسی قرار می گیرد.
چنانچه تحقق عدالت به ویژه عدالت اجتماعی وظیفه نهاد دولت تلقی می شود، ضرورتا طبقه حاکم در بحرین باید در راستای تحقق همه جانبه عدالت اجتماعی برای همه اقشار ، به ویژه بخش اکثریت شیعی حامعه گام بردارد. عدم تلاش دولت حاکم و رویکرد تبعیض آمیزش، دلیل بر کاسته شدن مشروعیت محسوب می شود.
طی این تحقیق با تکیه بر داده های جامعه شناسی و به صورت مستند مشخص شد که دولت بحرین رویکرد تبعیض آمیزی نسبت به شیعیان در حوره های مشارکت سیاسی، اقتصاد، فرهنگ و حتی فضای رسانه ای اختیار کرده است و در راستای وظیفه مهم دولت یعنی تحقق عدالت اجتماعی در قبال شیعیان تعمدا کوتاهی داشته است

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Bahrain's Shia community and its social weight in the power structure Lack of social justice and inequality

نویسنده [English]

  • M Bozorgmehri
Associate professor Imam Khomeini Internationl University.
چکیده [English]

Present estimates place Bahrain’s population at approximately 70% Shia and 30% Sunni, with
other religious groups dominating the marginal percentages. The reign of the al-Khalifa family
has largely been characterized by a discrimination against the shia. Many Shia still regard the al-Khalifa family as conquerors, and resent the government’s marginalization of their voice and power within society. On the other side, the al-Khalifa government has typically discriminated against the Shia in the country, oftentimes to the benefit of those citizens and residents that share their faith. Discrimination against Shiites in Bahrain goes back to long decades and this has been confirmed in international reports and by international rights organizations.
Through this paper, based on documents, Shiites status concerning their economic and cultural conditions is evaluated.
All human Rights problems, failure of accountability and impunity are because of structural problem in the political system in Bahrain. This is because the executive and legislative powers, judiciary, security and national wealth are in the hands of the king and his family

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Bahrain
  • "Shia"
  • "Himan Rights"
-      اسدی، علی‌اکبر (1385)؛ «دیدگاه و عملکرد دولت‌های عربی»، فصلنامه‌ جهان اسلام؛ ش 28.
-      اسلامی، رضا (1378)؛ «خاستگاه تشیع در بحرین»، هفت آسمان؛ ش 2.
-      پورعزت، علی‌اصغر (1380)؛ «مدیریت دولتی و عدالت اجتماعی»، دانش مدیریت؛ ش 55.
-      فاتحی، محمد (1390)؛ «بررسی سوابق تاریخی و ریشه‌های قیام‌های مردمی در بحرین»، فصلنامه مطالعات تاریخی؛ ش 33، تابستان.
-      قاسمی، صفت‌الله (1385)؛ «شیعیان بحرین»، فصلنامه جهان اسلام؛ ش 28، ص143.
-   غنی‌نژاد موسی (۱۳۸4)؛ میز گرد با عنوان" عدالت اجتماعی از نگاه اقتصاد آزاد" وعنوان سخنرانی دکتر غنی‌نژاد،"عدالت اجتماعی و عملکرد اقتصاد"  تدبیر. ش 158.
-      رالز، جان (1385)؛ «نظریه عدالت»، نشریه حقوق اساسی؛ ترجمه علیرضا اسدپور تهرانی و حسین اعلایی؛ سال چهارم، ش 6 و7، زمستان.
-      نیلی و دیگران (۱۳۸۶)؛ اقتصاد و عدالت اجتماعی؛ تهران: نشر نی.
-   هزارجریبی، جعفر (1390)؛ «بررسی احساس عدالت اجتماعی و عوامل مؤثر بر آن»، جامعه‌شناسی کاربردی؛ سال بیست‌و‌دوم، ش پیاپی 43، ش3، پاییز.
-      Abdullah. Husain.(2015) Apart in Their Own Land: Government Discrimination Against Shia in Bahrain,. Americans for Democracy & Human Rights in Bahrain (ADHRB) Vol.II. September 2015.1001 Connecticut Avenue Northwest, Suite 205 • Washington, D.C. 20036 • 202.621.6141 • www.adhrb.org • @ADHRB
-       Abdulla.Husain.(2015) Apart in Their Own Land government discrimination against shia in Bahrain.VOLUME I. February 2015.©2014, Americans for Democracy and Human Rights in Bahrain (ADHRB), the Bahrain Center for Human Rights (BCHR), and the Bahrain Institute for Rights and Democracy (BIRD).
-      Bassiouni, et. al., (2011)“Report of the Bahrain Independent Commission of Inquiry,” Bahrain Independent Commission of. Inquiry, 24.
-      BCHR.(2006). Bahrain Center for Human Rights. 2006.  Religious Freedom for Shia in Bahrain "Systematic Oppression and Marginalization". January 2006
-      International Crisis Group. (2005). Bahrain`s Sectarian Challenge. Middle East Report N.40- 6 may 2005.
-      Hamad bin Isa Al Khalifa.(1994), First Light: Modern Bahrain and its Heritage (London and New York: Kegan Paul International, 1994).
-      Kinninmont. Jane. (2012). Bahrain: Beyond the Impass” Chatham House. The Royal Institute of International Affaires. London. June 2012.
-      Sawhney. Pia. (2013). POLICY AND PREJUDICE. Shia Divisionism in Bahrain.
-      Toward Completion of the MALD degree at: The Fletcher School of Law and Diplomacy,Tufts University. Date: May 2013.
-      UMAA.( 2014)SECURITY REPORT. THE SITUATION IN BAHRAIN. JULY 2014. The Research Unit of UMAA-ADVOCACY. Security Report: The Ongoing Relevance of Bahrain People. The Universal Muslim Association of America (“UMAA”)
 
-      BBC News.(2015).“Access to blocked sites restored by Reporters Without Borders,” BBC News, March 12, 2015, accessed August 17, 2015,
     http://www.bbc.com/news/technology-31836330.
-      BCHR.(2003). Bahrain Center for Human Rights. Discrimination in Bahrain:. The Unwritten Law. September 2003.
-      BCHR. (2013). “Bahrain: The ‘Cyber Safety Directorate’ Monitors Internet Activity In Style Similar to Big Brother,” Bahrain Center for Human Rights, November 25, 2013, accessed August 14, 2015,
-      BTV Show on Sport Violations برنامج مع الحدث تجاوزات الریاضیین ”, YouTube, April 4, 2011, accessed August 14, 2015,
-      International Religious Freedom Report.(2013). Embassy of the United States Manama, Bahrain,. Accessed January. 22, 2015.
-      ,” Freedom House, (2014) “Freedom on the Net 2014 – Bahrain, accessed August 14, 2015,
     https://freedomhouse.org/. report/freedom-net/2014/Bahrain
-      Gengler. Justin, (2011).  Religion and Politics in Bahrain. Facts on the Ground: A Reliable Estimate of Bahrain's Sunni-Shi'i Balance, and Evidence of Demographic Engineering.
-      Khalil Ibrahim. Ab dul-Jalil.( 2013). Equality and citizenship, base for democracy. Democratic Change Conference in Bahrain. October 3. 2013.
     http://www.youtube.com/watch?v=3z85T mxtsZ0
-      Ministry of State for Information Affairs.(2015) “Vision, Mission and Goals, accessed August 14, 2015,
     http://www.mia. gov.bh/en/The-Ministry/Pages/Vision-Mission-and-Goals.aspx. 
-      Qarmatian: Shi’ite sect,” Encyclopaedia Britannica,
-      Religious 101.  (2015) Bahrain Ministry of Education..” Last accessed February 6, 2015.
     http://www.moe.gov.bh/econtent/ 6/33/index.html#/27/.
-      al-Shehabi.Omar, (2011)“Demography and Bahrain’s Unrest,” Sada, (March 16, 2011) accessed December 1, 2014,
-      Al-Wefaq. (2013)[Equality and Citizenship are the Foundation of Democracy].” 2013. Accessed January 30, 2015.