جامعه‌شناسی جهانی‌شدن و تحولات روش‌شناختی (با تأکید بر جهان- محلی‌گرایی روش‌شناختی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری جامعه شناسی سیاسی دانشگاه رازی

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه رازی

3 دانشیار روابط بین‌الملل دانشگاه رازی

چکیده

امروزه پویش­های جهانی‌شدن نه تنها ساحت عینی زندگی اجتماعی جوامع، بلکه ساحت نظری و روش‌شناختی علوم اجتماعی در تحلیل و تبیین پدیده­های اجتماعی را نیز متحول کرده است؛ به عبارت دیگر پویایی­های رایج در جهانی شدن، مقیاس­های قدیمی تحلیل پدیده­ها در درون قلمرو علوم اجتماعی را بی ‌اعتبار ساخته است. در این راستا، اتخاذ چشم‌انداز روش شناسانه جدید، برای مطالعه پدیده­ها و موضوعات اجتماعی از اهمیت حیاتی برخوردار شده است؛ بنابراین سوال اصلی پژوهش این است که در عصر جهانی‌شدن، اهمیت و ضرورت کاربست «جهان-محلی­گرایی روش­شناختی» در تحلیل پدیده­های اجتماعی و سیاسی چیست؟ فرضیه متناسب با سوال پژوهش این است که «جهان­­- محلی­گرایی روش‌شناختی» فراتر از ملی­گرایی روش‌شناختی و جهان­گرایی روش‌شناختی، ابزارهای تفسیری و تحلیلی جدیدی برای فهم پدیده­های اجتماعی در اختیار دانش‌پژوهان سیاسی و اجتماعی قرار می‌دهد. یافته­های پژوهش نشان می‌دهند که در چارچوب جهان- محلی­گرایی روش‌شناختی، این امکان و فرصت به وجود خواهد آمد تا دو پدیده جهانی و محلی را هم‌زمان و در یک رابطه دیالکتیکی با هم مورد بررسی و تبیین قرار دهیم. در این تحقیق، جهان ­محلی­- گرایی روش‌شناختی به عنوان متغیر مستقل و فهم پدیده­های اجتماعی به عنوان متغیر وابسته در نظر گرفته شده است.
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Sociology of Globalization and Methodological Transformations (Emphasizing on the glocalization)

نویسندگان [English]

 • Loghman Ghanbari 1
 • Seyed Shamseddin Sadeghi 2
 • Ghodrat Ahmadian 3
1 Ph.D in Political Sciences, Razi University.
2 Associate Professor of Political Sciences, Razi University
3 Associate Professor of International Relations, Razi University
چکیده [English]

Abstract

Today the dynamics of globalization not only the objective realm of social life of societies, but also have transformed the theoretical and methodological realm of social science in analyzing and explaining social phenomena.
in other words, the current dynamics of globalization has discredited the old scales of analysis of phenomena within the realm of the social sciences. In this regard, the adoption of new methodological perspectives has been crucial for the study of social phenomena and issues. The main research question is: in the age of globalization, what is the importance necessity of applying»methodological glocalization« in the analysis of social and political phenomena?
The hypothesis appropriate to the research question is that, methodological Glocalization Beyond methodological Nationalism and Methodological Globalism provide new interpretive and analytical tools for political and social scholars to understand social phenomena. The finding of the study shows that within the framework of methodological glocalization, there will be an opportunity examine two global and local phenomena at the same time in a dialectical relationship. In this research, methodological glocalization is considered as an independent variable and understanding of social phenomena as dependent variable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Keywords: sociology of globalization
 • social sciences
 • methodological nationalism
 • methodological globalism
 • methodological glocalization
 • توحید فام، محمد (1389)، «نقش و تأثیر پارادایم‌های روش شناسانه و معرفت‌شناسانه بر نظریه‌های جدید جامعه‌شناسی سیاسی»، پژوهشنامه علوم سیاسی، سال پنجم، شماره دوم.
 • حقیقت، سید صادق (1387)، روش‌شناسی علوم سیاسی، قم: انتشارات دانشگاه مفید.
 • ریتزر، جورج (1379)، نظریه­های جامعه­­شناسی در دوران معاصر، محسن ثلاثی، تهران: علمی.
 • سید امامی، کاووس (1387)، پژوهش در علوم سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
 • شولت، یان آرت (1386)، نگاهی موشکافانه به پدیده جهانی‌شدن، مترجم مسعود کرباسیان، تهران: نشر انتشارات علمی و فرهنگی، چاپ دوم.
 • علی توان، محمد (1393)، «پارادایم واقع‌گرایی انتقادی در فراسوی اثبات‌گرایی و هرمنوتیک: به سوی روش‌شناسی میان‌رشته‌ای»، فصلنامه مطالعات میان رشته‌ای در علوم انسانی، دوره هفتم، شماره 1.
 • قهرمانی، محمدامین و بیژن عبدالهی (1392)، «بنیان‌های فلسفی و بررسی ارتباط بین هستی‌شناسی و معرفت‌شناسی پارادایم‌های تفسیری، انتقادی و علمی با روش‌شناسی و روش‌های مورد استفاده در این پارادایم‌ها»، فصلنامه پژوهش، سال چهارم، شماره اول.
 • گلابی، فاطمه و ابراهیم شهبازی قپچاق (1393)، هابرماس و پوپر، جستارهای معرفت‌شناسی، تهران: چاپ اول. انتشارات تیسا.
 • معینی علمداری، جهانگیر (1385)، روش‌شناسی نظریه‌های جدید در علوم سیاست (اثبات‌گرایی و فرا اثبات‌گرایی)، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
 • موسوی، یعقوب (1399)، «رویکرد علم بومی و جهانی در ایران و ضرورت تعامل بین آن‌ها»، فصلنامه مطالعات جامعه‌شناختی، نشر آنلاین.

 

 • Ahmed, Abdelhamid (2008), Ontological, Epistemological and Methodological Assumptions: Qualitative Versus Quantitative, available at: https://www.google.com.
 • Aje, Oluwa Tobi O.& Yildom Dingse& Felix Chidozie (2018), The Dialectics of Globalization and the Rise of Populism: Selected Issues in Perspective, International Journal of Political Science, Vol.8, No 1, March 2018, (pp.1-16).
 • Beck, U (2001), What is Globalization?. Cambridge Polity Press1999 Polity; 1st edition (February 3, 2000).
 • Beck, U (2002). The cosmopolitan society and its enemies, Theory, Culture & Society, vol. 19 (1-2), pp. 17-44.
 • Bhambri, Gurminder K (2010), Historical sociology, international relations and connected histories, University of Warwick institutional repository: Published online: 10 Feb 2010, Vol.23, No.1, pp.127-143.
 • Bornman, Elirea (2003), Struggles of identity in the age of globalization, South African Journal for Communication Theory and Research Communication, Vol. 29, (1 & 2) 2003.
 • Brown, Garrett W& Ronald Labonté (2011), Globalization and its methodological discontents: Contextualizing globalization through the study of HIV/AIDS. available at: https://globalizationandhealth.biomedcentral.
 • Cuterela, Sandu (2012), Globalization: Definition, Processes and Concepts, Romanian Statistical Review, vol. 60(4), pp.137-146.
 • Giddens, A (1991), Modernity and self-identity, Stanford University Press; edition1 (July 1, 1991). pp.1-256.
 • Giddens, Anthony (1996), the Consequences of Modernity, First published in paperback 1991, Stanford University Press, Stanford, CA.
 • Gobo, Giampietro (2011), Globalizing methodology? The encounter between local methodologies, International Journal of Social Research Methodology, 14, No. 6, November 2011, pp. 417–437.
 • Heywood, Andrew (2002), Politics, Palgrave Macmillan; First edition 1997, Second edition 2002, available at: https://www.studocu.com.
 • Hobson, John M& George Lawson& Justin Rosenberg (2010), Historical Sociology, available at: https://www.researchgate.
 • Katalin Koos& Kenneth Keulman (2019), Methodological Nationalism in Global Studies and Beyond, social sciences, https://www.google.com/search.
 • Khond Ker.H, Habibul &Ulrike Schue kens (2014), Social transformation, development and globalization, available at: https://www.researchgate.
 • Khond Ker, H. H (2004), Glocalization as globalization: Evolution of a sociological concept, Bangladeshi-Journal of Sociology.Vol. 1, No.2, pp.1-9.
 • Liu, Zhenye (2012), The Critique of Methodology: Nationalism and Discipline Construction of Global Governance Research, J Glob Policy Gov,1,pp:3–15.
 • Parjanadze, Nikoloz (2009), Globalization Theories and Their Effect on Education, IBSU Scientific Journal, Vol.2, No.3, pp. 77-88.
 • Ritzer, George, (2007). The Blackwell Companion to Globalization, Blackwell Publishing Ltd.
 • Robertson, Ronald (1992), Globalization, Social Theory and Global Culture, Sage Publications, London: pp.1-211.
 • Roudometof, Victor (2005), Transnationalism, Cosmopolitanism and Glocalization, Current Sociology, January 2005, Vol. 53, No.1, pp. 113–135.
 • Roudometof, Victor (2016), Glocalization: A Critical Introduction, International Journal of Communication, New York, NY: Routledge, pp.1-188.
 • Sassen, S, (2003). Globalization or denationalization, Review of International Political Economy, Vol. 10, 2003 -Issue1, pp.1–22.
 • Sassen, S (2007), Sociology of Globalization, W. Norton & Company; edition 1. Publication City/Country New York, United States, pp.1-250.
 • Sassen, S (2010), The global inside the national, Columbia University, available at: https://www.google.com.
 • Scholte, Jan Art (2005), Globalization: A Critical Introduction, second edition, Basingstoke, [England]; New York, New York: Palgrave Macmillan, 2005.
 • Scott, A (1997) (ed) The Limits of globalization, London; New York: Routledge.
 • Shamsuddoha, Mohammad (2008), Globalization to Glocalization: A Conceptual Analysis, University of Chittagong, available at: https://papers.ssrn.com.
 • Shaw, Martín (2004), the global transformation of the the social sciences. Oxford University Press.
 • Spohn, Wilfred (2009), Historical and Comparative Sociology in a Globalizing World, Historic Ka Sociologies (2009),1, pp.9-27.
 • Willing, Carla (2001), Introducing qualitative research in psychology Adventures in theory and method, Open University Press; 1 edition (October 15, 2001).
 • Wimmer, Andreas& Nina Glick Schiller (2003), Methodological Nationalism, the Social Sciences, and the Study of Migration: An Essay in Historical Epistemology, The International Migration Review, IMR Vol. 37, No. 3 (Fall 2003):576-610.