فرقه گرایی و سیاست خارجی لبنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشیار گروه علوم سیاسی، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی، اهواز، ایران

چکیده

فرقه های مختلف در لبنان، سیاست هویتی شان را در راستای به رسمیت شناخته شدن و کرامت شان سامان داده اند. جامعه لبنان دارای هویتی متکثر، ناهمگن و متفاوت و متضاد است. چندپاره بودن و قطبی شدن هویت در لبنان و تلاش برای حفظ و افزایش منفعت فرقه ای، دخالت های بازیگران فروملی را تسهیل کرده است. هر کدام از این فرقه ها منافع یک دولت بیرونی را نمایندگی می کند. فرقه گرایی منجربه بن بست سیاسی داخلی، تقویت گروه های فروملی، سرریز مسائل منطقه ای و در نهایت باعث شکنندگی دولت این کشور شده است. بنابراین دولت نمی تواند در سیاستگزاری، تصمیم گیری و استقلال ملی به مثابه یک واحد مستقل عمل نماید؛ بلکه رفتار، جهت گیری و تعریف منفعت ملی، تابعی از این مفاهیم نزد فرقه ها و دولت های بیرونی است. روش شناسی این پژوهش تحلیلی- تبیینی و روش جمع آوری داده‌ها کتابخانه ای و استفاده از مقالات و سایت ها اینترنتی است. سوال این پژوهش عبارتست از: فرقه گرایی در لبنان چه تاثیری بر سیاست خارجی ایفاء می نماید؟ فرضیه این پژوهش عبارتست از: فرقه گرایی، تفوق هویت فرقه ای بر هویت ملی و شکل گیری دولت ضعیف و شکننده در کشور لبنان بر تعریف منفعت ملی و جهت گیری سیاست خارجی تاثیر گذاشته و باعث شده دولت در کنار فرقه ها به کنشگری درعرصه سیاست بین الملل بپردازد؛ بنابراین به جای منافع ملی، منفعت فرقه ای مدنظر قرار می گیرد.
 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Sectarianism and Lebanon's Foreign Policy

نویسنده [English]

 • Hossein karimifard
Associate Professor, Department of Political Sciences, Ahvaz Branch, Islamic Azad University, Ahvaz, Iran
چکیده [English]

The identity policy of the sects in Lebanon has been organized in line with their recognition and respect. The identity of Lebanon is pluralistic, heterogeneous, and contradictory. The polarized identity in Lebanon and the attempt for retaining and increasing the sectarian interest have facilitated the interference of these transnational players. Therefore, Lebanon's state has a pluralistic foreign policy. Each of these sects represents the interests of a foreign state. Lebanon has become fragile due to the overflow of regional issues, the deadlock in the domestic policy, the transnational militias, and extreme sectarianism. Thus, the state cannot act independently in policy making, decision making, and national independence, and the behavior and definition of national interest is a function of such concept for these sects and foreign states. The methodology of these study is analytic-explanatory based on the positivistic approaches. The method of data collection is library research using the published papers and websites. The research question is: 'What is the effect of sectarianism in Lebanon on Lebanon's foreign policy?' And the hypothesis of this study is: 'Sectarianism, dominance of sect identity over national identity, and forming a fragile state in Lebanon have influenced the definition of national interest and the foreign policy orientation, and have caused the state to activate in the international policy arena along with these sects. Therefore, instead of national interest, the sectarian interest is considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Sectarianism
 • Lebanese
 • foreign policy
 • fragile state
 • identity politics
 • احمدی حمید (1376)، «ثبات سیاسی، دموکراسی و جامعه مدنی در جوامع ناهمگون؛ نظریه دموکراسی مبتنی بر اجماع و تجربه لبنان»، فصلنامه مطالعات خاورمیانه، سال چهارم، ش.4، زمستان، صص166- 123.
 • اسداللهی مسعود (1382)، «جنبش حزب ا...؛گذشته و حال»، تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
 • فوکویاما فرانسیس (1398)؛ «هویت؛تقاضای کرامت و سیاست نفرت»، ترجمه رحمن قهرمانپور، تهران: روزنه.
 • فولر گراهام (1373)، «قبله عالم ژئوپلتیک ایران»، مترجم عباس مخبر، چاپ سوم، تهران: مرکز.
 • رودباری لواء (1379)، «نخبگان سیاسی لبنان»، فصلنامه سیاست خارجی، سال چهاردهم، شماره‌ی1، بهار، صص127-109.
 • زهرانی مصطفی- شکوه ملکی(1395)، «جامعه‌شناسی سیاسی و فرقه‌گرایی در لبنان»، فصلنامه روابط خارجی، سال هشتم، ش.1، بهار. صص199-177.
 • سعید ادوراد(1387)، «برخورد تمدن‌ها (غرب و اسلام)»، مترجم عبدالرحیم گواهی، تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
 • نانته ژاک(1379)، «تاریخ لبنان»، مترجم اسداله علوی، مشهد: بنیاد پژوهش‌های اسلامی آستان قدس رضوی.
 • یوسفی علی(1380)، «روابط بین قومی و تاثیر آن بر هویت اقوام در ایران»، فصلنامه مطالعات ملی، سال دوم، ش.8.، صص42-13.

 

 • Tinaz murat(2018), " Sectarian Actors in Foreign Policy Making: 2006 Lebanese War Revisited",  Uluslararasi Iliskiler, Vol. 15, No. 59, pp. 129-143.
 • Makdisi Ussama,(1996) “Reconstructing the Nation-State: The Modernity of Sectarianism in Lebanon", Middle East Report, no. 200 (1996),pp: 23–30.
 • Onuf Nichlas(2002),"World of our own Making: The strange career of constructivism in international relation", In puchala ,ed, vision of international relation : Assessing an Academic field, Colombia: university of south Carolina.
 • Stewart Hannah(2012), "LEBANON’S NATIONAL IDENTITY: WALKING BETWEEN RAINDROPS?" The Levantine Review Volume 1 Number 2 (Fall 2012).,pp:150-163.
 • Scott, Joan W. (1992). "Multiculturalism and the Politics of Identity," MIT Press, 61 (summer), 12-19.
 • Shakman Hurd Elizabeth(2015),"  Politics of Sectarianism: Rethinking Religion and Politics in the Middle East",  middle east law and governance 7 (2015),pp 61-75.

 

 • بایزیدی رحیم (1398)، «تحلیل راهبردی ساختار حکمرانی و اعتراضات لبنان»؛قابل دسترسی در:

https://csr.ir/fa/news/

 • درویش ابراهیم (2020)، «الغاردیان: لبنان المحاصصة الطائفیة یجب أن یختفی». قابل دسترسی در:

https://www.alquds.co.uk.com

 • ابراهیم وفیق(2020) «سیاسه لبنان الخارجیه نحو تصحیح وطنی؟ قابل دسترسی در»:

https://www.al-binaa.com/archives/article/221253

 • راهب انس(2020)،"التاریخ السیاسی و الطائفی الحدیث للجمهوریه اللبانیه"، قابل دسترسی در:

https://www.almayadeen.net/articles

 

 • Philippe Abi-Akl  (2020), "La politique étrangère du Liban, en partie responsable de la crise économique",available:

https://www.lorientlejour.com/article/1204500/la-politique-etrangere-du-liban-en-partie-responsable-de-la-crise-economique.html

 • Al–khouri Riad (2006), "THE FUTURE OF DEMOCRACY IN LEBANON", available:

https://www.ucm.es/data/cont/media/www/pag-72529/UNISCIKhouri12.pdf.

 • Cammett Elani(2019),Lebanon, the Sectarian Identity Test Lab,

https://tcf.org/content/report/lebanon-sectarian-identity-test-lab/?agreed=1&agreed=1

 • Cohen Ronen A.(2017), "The rebirth of the Lebanese identity in the philosophy of the Lebanese intellectual Samir Kassir", Cogent Social Sciences (2017), 3: 1319009. Retrieved 20April2021 from:

http://dx.doi.org/10.1080/23311886.2017.1319009.

https://www.researchgate.net/publication/325619091_Le_statut_du_francais_au_Liban_entre_mythe_et_realite.

 • Karft Martin and others,(2008),"Walking the Line Strategic Approaches to Peacebuilding in Lebanon", Retrievedmay 1, 2021 from:

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/0A6D4D37714480E2C125753C005323BC-Full_Report.pdf.

 • Ille Sebastian (2015),"The Evolutionary Foundations of Sectarianism", available:

https://www.aeaweb.org/conference/2017/preliminary/paper/k9f3Rkd9.

 • Moaddel Mansoor(2012), "Sectarianism and Counter-Sectarianism in Lebanon", available: https://www.psc.isr.umich.edu/pubs/abs/7417.
 • Naharnet (2012), "Paoli on Bastille Day: Lebanon’s democracy a model to be followed in region".’ Available: At http://www.naharnet.com/stories/en/46640.
 • Nahas Calfat Natalia(2018), " The Frailties of Lebanese Democracy: Outcomes and Limits of the Confessional Framework", Available:

https://www.scielo.br/pdf/cint/2018nahead/0102-8529-cint-2018400200002.pdf.

 • Philips Anne(2018)," Identity Politics: Have We Now Had Enough? "Available:

https://www.researchgate.net/publication/304755208.

 • Petallides Constantine J. (2011), "Cedars to the East: A Study of Modern Lebanon", Available:

http://www.inquiriesjournal.com/articles/603/cedars-to-the-east-a-study-of-modern-lebanon.

 • Salloukh Bassel F.(2009), ”The Art of the Impossible: The Foreign Policy of Lebanon”, The Challenge of Globalization. Edited by Bahgat Korany and Ali E. Hillal Dessouki, American University in Cairo Press, 2008. JSTOR, Retrieved April 20,2021 from: jstor.org/stable/j.ctt15m7fsx.
 • Rabil Robert G(2019), "The True Value of Lebanon's Armed Forces", Retrieved April 2,2021 from:

https://nationalinterest.org/blog/middle-east-watch/true-value-lebanons-armed-forces-101512.

 • Smayra Dima(2013)," Lebanon’s ‘Arab Spring’:Exploring Identity, Security, And Change", Retrieved May 6,2021from: http://dro.dur.ac.uk/10540/1/10540.pdf?
 • Sicakkan Hakan G(2015)," Theorizing Identity Politics, Belonging Modes and Citizenship", Retrieved  May 7,2021 from:

https://www.researchgate.net/publication/273316735_Theorizing_Identity_Politics_Belonging_Modes_and_Citizenship.