رویکرد تغییر فرهنگی و مدل برساخته «چرخه بسته کنش جمعی» در جوامع بهره‌مند از ارزش‌های بقا: مطالعه موردی مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 کارشناس ارشد مطالعات خاورمیانه و شمال آفریقا از دانشگاه تهران

چکیده

یکی از رویکردهای توسعه جوامع که اینگلهارت و ولزل، آن را تئوریزه‌کرده‌اند، تغییر فرهنگی، از ارزش‌های بقا به ارزش‌های ابراز وجود است. با تکیه بر نظریه تغییر فرهنگی، می‌توان جوامع را به دو دسته کشورهای «بهره‌مند از ارزش‌های بقا و بهره‌‌مند از ارزش‌های ابراز وجود» تقسیم‌کرد. نوشتار پیش رو، با توجه به درگیری‌ها و چالش‌های نظری و مفهومی درخصوص کنش جمعی و عدم یکسانی نظر در عنوان‌گذاری برخی رویدادهای مردمی، درپی پاسخگویی به این پرسش است که «گونه‌های کنش جمعی در جوامع بهره‌مند از ارزش‌های بقا چیستند و چه فرایندی را طی‌می‌کنند؟»؛ ارائه مدل برساخته «چرخه بسته کنش جمعی» برای جوامع بهره‌مند از ارزش‌های بقا، تلاشی در جهت پاسخگویی به پرسش این نوشتار خواهدبود که با استفاده از روش‌های تبیینی- تحلیلی انجام‌یافته‌است. در این مقاله، براساس مدل برساخته کنش جمعی، «مصر» به‌عنوان مطالعه موردی بررسی‌شده‌است 
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Cultural Change Approach and Constructed Model of Closed-loop Collective Action in the Society with Survival Values: A Case Study in Egypt

نویسندگان [English]

  • S.H Athari 1
  • S.A Hosseini Davarani 2
1 . Associate professor of political science, Ferdowsi University of Mashhad
2 M.A. in studies of Middle East and Northern Africa, University of Tehran
چکیده [English]

One of the approaches to community development has been theorized that by Inglehart and Wlze are Cultural Change from survival values to self-expression values .Based on the theory of cultural change, societies can divided into two categories of “countries with survival value” and “countries with self-expression values”. The authors argue that collective action in any society Dependent on cultural change and values. Hence the collective action in countries with survival values different from other countries. Theoretical and conceptual conflicts and challenges very much around collective action, and there is not same views about some popular event .We aim to provide a constructed closed loop models of collective action for the survival of societies that have been studied in Egypt as a case study. Our aim in this study are the survey the Egypt as a different country from other arab country. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Cultural change approach
  • Closed-loop collective action
  • Survival Values
  • Egypt
منابع فارسی
-      احمدی، حمید (1390)؛ جامعه‌شناسی سیاسی جنبش‌های اسلامی؛ تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
-      اوتاوی، مارینا (1386)؛ گذار به دموکراسی یا شبه‌اقتدارگرایی؛ برگردان سعید میرترابی؛ تهران: نشر قومس.
-      اونیل، پاتریک (1385)؛ مبانی سیاست تطبیقی؛ برگردان سعید میرترابی؛ تهران: نشر قومس.
-      بشیریه، حسین (1384)؛ انقلاب و بسیج سیاسی؛ چ 6، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
-   حسینی گلی، اسماعیل (1384)؛ «اصلاحات در مصر»، خاورمیانه 5: ویژه اصلاحات در خاورمیانه؛ تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران: ص157 تا 193.
-      سعیدی، شیوا (1390)؛ «ریشه‌های اقتصادی قیام مصر»، ماهنامه بازار بین‌الملل؛ سال سوم، ش 11.
-   شهرا‌م­نیا، امیرمسعود و نازنین نظیفی (1391)؛ «مصر؛ از اعتراض تا انقلاب نیمه‌تمام»، همایش دو سال پس از انقلاب 52 ژانویه: درس‌ها و دستاوردها؛ تهران: پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه و انجمن علوم سیاسی ایران.
-      کاساگراندا، روی (1389)؛ «انقلاب پان‌عرب»،  ماهنامه مهرنامه؛ برگردان شادی آذری؛ سال اول، ش 9، ص 108 تا 111.
-      کوهن، آلوین استانفورد (1392)؛ تئوری‌های انقلاب؛ برگردان علیرضا طیب؛ چ 21، تهران: نشر قومس.
-      گلدستون، جک (1387)؛ مطالعاتی نظری، تطبیقی و تاریخی در باب انقلاب‌ها؛ برگردان محمدتقی دلفروز؛ چ 2، تهران: کویر.
-       نبوی، سید عبدالامیر (1389)؛ «بهار دموکراتیک عربی»، ماهنامه مهرنامه؛ سال اول، ش 9، ص 116 تا 118.
منابع انگلیسی
-      Abrel, David, (1966), The peyote Religion Among the Navaho,Chicago, Aldine Press.
-      Adorno, T. and Hotkheimer, M. (1969), Dialectic of Enlightenment, New York, Seabury Press.
-      Amin ,Samir(2011)," 2011: An Arab Springtime?" monthlyreview, Volume 63, Issue 05 (October)
-      Blattman, Christopher  &  Edward Miguel(2010), "Civil War", Journal of Economic Literature, No. 48:1,pp.3–57.
-      Blumer ,Herbert, (1951),"Collective Behavior," in A. M. Lee, ed., Principles of Sociology, New York, Barnes & Noble, pp. 67-121.
-      Collier, Paul & Anke Hoeffler(2007), "Civil War" in T.Sandler & K.Hartley(ed), the Handbook of Defense Economics, Elsevier:North Holland Publishing Co,V.2,pp.711-740
-      Della porta,Donatella and Mario diani(2006 (1999)), social movement: in introduction ,second edition, Blackwell publishers.
-      Durkheim Émile,( 1997 (1893)),The division of labor in society, Translated by W. D. Halls, University of California Press.
-      Gamson, William,(1990(1975), The Strategy of Social Protest, Belmont, CA:Wadsworth.
-      Giddens, Anthony, (2009 (1982)), Sociology, 6th Edition, Revised and updated with Philip W. Sutton,Cambridge, Polity Press.
-      Huntington, s.p(1991), The Third Wave:Democratization in the late twentieth centyury. University of Oklahama Press.
-      Inglehart, Ronald & Christian Wlzel,,(2005) Modernization, cultural change and democracy: the human, development sequence, Cambridge university press.
-      Jones, Eric L. (1985) The European Miracle: Environments, Economies and Geopolities in the History of Europe and Asia (3rd ed.). Cambridge: Cambridge University Press.
-      Maslow, Abraham (1987 (1954)), Motivation and Personality. 3rd edition. New York:Harper and Row.
-      Neveu, E, (2002), Sociologie des mouvements sociaux, Paris, La Découverte.
-      Park, R.E., Burgess, E.W. (1924). Introduction to the Science of Sociology. Chicago: Univ. of Chicago Press.
-      Sambanis,Nicholas(2004), "What Is Civil War? Conceptual and Empirical Complexities of an Operational Definition Authors" ,The Journal of Conflict Resolution, Vol. 48, No. 6, pp. 814-858.
-      Small, Melvin, & J. David Singer,(1982), Resort to arms:International and civil war, 1816-1980, Beverly Hills,CA:Sage.
-      Tarrow,Sidney,(1994),Power in Movement,Social Movement, Collective Action and Politics, Cambridge, Cambridge University Press.
-      Tilly , charles, (1984), “social movements and national politics”, in Wright, C. and Harding,s. (eds), Statemaking and social movement, Ann Arbor, university Michigan prss.
-      Tilly , charles, (2004), Social Movements, 1768-2004 , Paradigm Publishers.
-      Tonnies, Ferdinand(1995 (1887), community and association, Translated by C.Loomis,London, Routledge and Kegan Paul, pp.13-29.
منابع الکترونیکی
-      حملاوی، حسام (1390)؛ در
http://www.wpiran.org/fa/articles/83-1390-04-09-20-30-13/1202-1390-05-22-21-23-09.html
 
-      منصور، شریف (2010)؛ «انقلاب فیسبوکی، کفایه، مبارزه برای دموکراسی و حکومت خوب در مصر»، مرکز بین المللی مبارزه بدون خشونت؛ در:
http://nonviolent-conflict.org/index.php/movements-and-campaigns/nonviolent-conflict-summaries/1368