نگاهی به مدل دولت/ ملّت‌سازی در مالزی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد و مدرس دانشگاه.

چکیده

هویّت‌یابی وستفالیایی در روابط بین‌الملل، بستر تاریخی شکل‌گیری فرایند دولت/ ملّت‌سازی بوده‌است. تقسیم‌بندی سیاسی جهان بر اساس «دولت/ ملّت»، نشان‌دهنده پیدایش و کمال فرایند عرفی‌سازی عرصه‌ سیاست است. سرنوشتِ فرایند عرفی‌سازی عرصهی سیاست در کشورهای جهان اسلام، از اهمیّت برخوردار است، بنابراین می‌بایست میزان اسلامیّت (نقش اسلام و دین و مذهب) را در روند دولت/ ملّت‌سازی نزد دولت‌های مسلمان روشن‌کرد. نگارندگان با گزینش مدل مالزی تلاش‌می‌کنند که نشان‌دهند مصالحِ هویّت‌سازانه در روند دولت/ ملّت‌سازی در کشور مالزی چگونه‌بوده‌است، بنابراین با بهره‌گیری از روشِ پژوهشی توصیفی- تحلیلی، نگارندگان کوشش‌کرده‌اند به برخی از خصلت‌های فرایند دولت/ ملّت‌سازی اشاره‌کنند. پس از بررسی تحلیلیِ مدلِ مالزیاییِ توسعه‌، به‌نظرمی‌رسد روند دولت/ ملّت‌سازیِ مالزی، در میان کشورهای جهان اسلام، به‌دلیلِ وجودِ عناصر گوناگونِ قومی و مذهبی، بدون اقتدارگراییِ بوروکراتیک ممکن‌نبوده‌است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Glimpse of State/Nation-building in Malaysia

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khalili 1
  • Reza Dansehmandi 2
1 Associate Professor of Political Science, Ferdowsi University of Mashhad
2 M.A. in Political Science, Islamic Azad University, Mashhad Branch
چکیده [English]

The Westphalian identification in international relations was the historical context of formation of the process of state/nation-building. The classification of the world countries on the basis of nation-state model underlines the emergence and evolution of the process of secularization of political arena. The fate of the process of secularization in the political landscape of the Islamic countries is of great significance. Hence, it is necessary to shed light on the degree of Islamism (role of Islam, religion and religious sects) in the process of state/nation-building among Muslim states.  Attempts have been made in the present paper to explain the ingredients of the process of state/nation-building inMalaysiathrough descriptive-analytical method. The findings of the present paper indicate that the process of state/nation-building inMalaysia, due to certain ethnic and religious factors, was not possible without an authoritarian bureaucratic system.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • malaysia
  • state-nation building
  • National Identity
- منابع فارسی
- اسپوزیتو، جان؛ وال، جان (1389)، جنبش‌های اسلامی معاصر: اسلام و دموکراسی، ترجمه شجاع احمدوند، تهران: نشر نی.
- امرسون، دونالد (1383)، «آسیای جنوب شرقی»، ترجمه مزدا موحّد، در کتاب: سیمور مارتین لیپست [زیر نظر] ن، تهران: انتشارات کتابخانه تخصّصی وزارت خارجه، جلد اول، صص 21/26.
- اونیل، پاتریک (1385)، مبانی سیاست تطبیقی، ترجمه‌ سعید میرترابی، تهران: نشر قومس.
- بادیا لووراس، نوریا (1385)، وضعیت جهان سوم در آستانه‌ عصری نو، ترجمه سیروس سهامی و فروزان خزائنی، تهران: انتشارات چاپخش.
- توکلی، محمّدکاظم (1384)، ماهاتیر محمّد، معمار مالزی نوین، تهران: انتشارات هزاره‌ی ققنوس.
- حسین، آصف (1387)، جهان اسلام از منظرهای سیاسی مختلف، ترجمه سیّداحمد موثقی، تهران: انتشارات مؤسسه مطالعات اندیشه‌سازان نور.
- خوبروی پاک، محمّدرضا (1389)، فدرالیسم در جهان سوم، تهران: نشر هزار کرمان، جلد اول.
- دورماگن، ژان ایو؛ موشار، دانیل (1389)، مبانی جامعه‌شناسی سیاسی، ترجمه عبدالحسین نیک‌گهر، تهران: انتشارات آگه.
- رنی،آستین (1374)، حکومت: آشنایی با علم سیاست، ترجمه لی‌لا سازگار، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- روئیس، لستر ادوین (1383)، «آسیای جنوب شرقی»، ترجمه‌ فریبرز مجیدی، در کتاب: الکساندر ماتیل [زیر نظر] دائره‌المعارف ناسیونالیسم. تهران: کتابخانه تخصّصی وزارت امور خارجه، جلد اول، صص 3/14.
- عمیدزنجانی، عبّاس‌علی (1384)، حقوق اساسی تطبیقی: حقوق اساسی کشورهای غربی و کشورهای اسلامی، تهران: نشر میزان.
 
- فلاّح‌زاده، محمّدهادی (1383)، آشنایی با کشورهای مسلمان (2) مالزی، تهران: انتشارات مؤسّسه‌ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.
-کیانی هفت لنگ،کیانوش و جواد کاس‌نژاد (1389)، چشم‌انداز توسعه‌ کشور مالزی، مأموریت 2020، تهران: انتشارات هزاره‌ ققنوس.
- لفت‌ویچ، آدریان (1385)، دولت‌های توسعه‌گرا: پیرامون اهمیّت سیاست در توسعه، ترجمه جواد افشارکهن، مشهد: انتشارات مرندیز و نی‌نگار.
- لیپهارت، آرند (1383)، «دموکراسی چندقومی»، ترجمه مزدا موحّد، در کتاب: سیمور مارتین لیپست [زیر نظر] دائره‌المعارف دموکراسی، تهران: انتشارات کتابخانه‌ تخصّصی وزارت خارجه، جلد دوم، صص 679/689.
- ماتیل، الکساندر [زیر نظر] (1383)، «مالزیایی، ناسیونالیسم»، ترجمه‌ افشین خاکباز، در کتاب: دائره‌المعارف ناسیونالیسم، تهران: انتشارات کتابخانه تخصّصی وزارت امور خارجه، جلد سوم، ص 1370.
- مسائلی، محمود (1373)، مالزی، چاپ دوم، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
- نِهِر، کلارک (1383)، «مالزی»، ترجمه‌ صالح نجفی، در کتاب: سیمور مارتین لیپست [زیر نظر]. دائره‌المعارف دموکراسی، تهران: کتابخانه‌ تخصّصی وزارت خارجه، جلد سوم، صص1188/ 1190.
 
- هالستی، کالوی جاکوی (1380)، مبانی تحلیل سیاست بین‌الملل، چاپ سوم، ترجمه بهرام مستقیمی و مسعود طارم‌سری، تهران: انتشارات دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
- هلد، دیوید (1386)، شکل‌گیری دولت مدرن، ترجمه عباس مخبر، تهران: انتشارات آگه.
- هوکر، م. ب (1388)، «اسلام در جنوب شرقی آسیا و اقیانوس آرام»، ترجمه محمّد تقی‌زاده، در کتاب: طارمی، حسن؛ دشتی، محمّد؛ دشتی، مهدی [سرویراستار، ترجمه و تحقیق و تعلیق زیرنظر]. دائره‌المعارف جهان نوین اسلام، تهران: نشر کتاب مرجع و نشر کنگره، جلد اول، صص 377/ 384.
- هیوود، اندرو (1389)، سیاست، ترجمه عبدالرحمن عالم، تهران: نشر نی.
2- منابع لاتین
-Andaya, B. W. and Andaya, L. Y. (1982). A History ofMalaysia.London: Macmillan.
- Berger, M. T. and Borer, D. A. (1997). The Rise ofAsia/ Critical Vision of the Pacific Century.London: Routledge.
- Caramani, D. (2008). Comparative Politics.New York:OxfordUniversityPress.
- Mandaville, P. (2007). Global Political Islam.New York: Routledge.
-Newton, K. and Van Deth, W. Jan. (2005). Foundation of Comparative Politics.New York:CambridgeUniversityPress.
- Ongkili J. P. (1985). Nation-building inMalaysia1946 /1974.Oxford:OxfordUniversityPress.
 
- Verma, V. (2004).Malaysia: State and Civil Society in Transition.Malaysia:
- Vincent, J. and Rozali, M. A. (1997). Environment and development in a Resource- Rich Economy:Malaysiaunder the new economic policy.Washington: Harvard institute for international development.