تحلیل گفتمان علوی‌ در ترکیه معاصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه امام صادق(ع)

2 دانشیار علوم سیاسی دانشگاه علوم انتظامی امین

3 .مربی گروه معارف دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

مسئله‌ای که این تحقیق به دنبال بررسی آن است، واکاوی گفتمان علوی در ترکیه معاصر است. گفتمان علوی، پدیده‌ای چندبعدی و پیچیده است، علوی‌ها در دوره عثمانی به‌ویژه در شرایط رقابت سیاسی و ایدئولوژیک حکومت عثمانی و دولت صفویه، به‌عنوان جاسوس‌های ایران و یا شیعه‌های متمایل به ایران شناخته و از هرگونه فعالیتی منع شده بودند. بعد از پایه‌گذاری دولت ترکیه در سال 1923، جامعه علویان ترکیه اجازه فعالیت یافته و توانستند گفتمان نوینی را بنیان‌گذاری کنند. گفتمان مزبور تحت تأثیر هویت تاریخی و تبار ایدئولوژیکی علویان و از سوی دیگر متأثر از وضعیت سیاسی و موقعیت جغرافیایی این گروه تکوین پیدا کرد. پرسش اصلی این پژوهش، آن است که گفتمان‌ علوی از چه دال‌های معنایی تشکیل یافته است؟ این تحقیق از نوع تحقیقات کیفی است که از تحلیل گفتمان لاکلا و موفه برای تحلیل داده‌ها استفاده‌شده است. یافته‌های پژوهش، بیانگر آن است که گفتمان علوی با محوریت، دال مرکزی ناسیونالیسم ترک، بر اصول و مؤلفه‌های معنایی دیگری همچون سکولاریسم، محافظه‌کاری، تساهل و تسامح، بازیابی هویت علوی، دموکراسی و امنیت تأکید می‌نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Alevi Discourse Analysis in Contemporary Turkey

نویسندگان [English]

  • mahdi piroozfar 1
  • usef torabi 2
  • seyedali momeny 3
1 imam sadeq university
2 Professor
3 amin university
چکیده [English]

Talking about the Alevis discourse in Turkish society is a multidimensional and complex subject. A mass group that has experienced various ups and downs in the path of identity and in the interaction with the political powers around them. In the Ottoman period, especially in the conditions of the political and ideological competition between the Ottoman Empire and the Safavid regime, the Alevis were known as Iranian spies or Shiite-oriented Iranians and were prohibited from any activity.
After the establishment of the Turkish government in 1923, the Alevian community of Turkey was allowed to work and found a new discourse. O. The existence of various and sometimes contradictory components in the political and social life of the Alevis has had various implications for the discourse of this group and its discursive analysis has become important. On the other hand, the affiliations of this group with the Shiite thoughts and their adherence to Iran, doubles the significance of this discursive research.
The main question of the leading research is: what are the semantic signatures of Alawi discourse? In this paper, Lacla and Mouffe's discourse analysis is used for data analysis. The findings of the research indicate that the Alevi discourse in contemporary Turkey, centered on the central slab of Turkish nationalism, emphasizes on other semantic principles such as secularism, conservatism, tolerance, the restoration of Alevi identity, democracy, and security.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "Discourse Analysis"
  • "Alevi Discourse"
  • " Contemporary Turkey"
  • " Ataturk"
-        احمدی طباطبایی، سید محمدرضا و پیروزفر، مهدی (1389)، اسلام سیاسی مدرن در ترکیه، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
-    افتخاری، اصغر (1385)، «شرعی‌سازی سیاست، چارچوب معرفتی برای تحقق ایده سیاست اسلامی»، دو فصلنامه دانش سیاسی، سال هشتم، شماره 4، صص 102-69.
-        آشوری، داریوش (1355)، واژگان فلسفه علوم سیاسی، تهران: نشر آگه.
-        شافعی، غلامرضا (1398)، آزمون‌ها و آموزه‌ها، تهران: انتشارات لوح فکر.
-        تاجیک، محمدرضا (1383) گفتمان، پاد گفتمان و سیاست، تهران: موسسه توسعه علوم انسانی.
-        دونمز، نوری (1389)، علویان ترکیه، تهران: انتشارات دانشگاه ادیان و مذاهب.
-        عضدانلو، حمید (1391)گفتمان و جامعه، تهران: نشر نی.
-        ماکیاولی، نیکولای (1389) شهریار، ترجمه محمد محمود، تهران: نشر نگاه.
-        المسیری، عبدالوهاب (1384)، «گفتمان اسلامی نو» ترجمه جهاندار معماریان، بازتاب اندیشه، شماره 63، صص 29-34.
-        مک دانل، دایان (1380)، مقدمه‌ای بر نظریه‌های گفتمان، ترجمه حسینعلی نوذری، تهران: انتشارات فرهنگ گفتمان.
 
-        االبادیانی النیسابوری، محمد (1426)، العلویون، بیروت: دارالارشاد، المجلدالسادس.
-        صبحی الانطاکی، بسیم (2003)، علیوا الاناضول، بیروت: موسسه البلاغ.
-        الصدر، سید محمدباقر (1400)، اقتصادنا، بیروت: دارالتعارف.
-        Ağa, V. A. (1997). Alevi Bektaşiliğin Dayanakları. İstanbul: Can Yayınları.
-        Akıncı.M & Gökçe Nur.Ş. (2015) TÜRK İSLAM SİYASİ DÜŞÜNCESİ KONGRESİ. Aksaray: BİLDİRİLER KİTABI
-        Alinok, B. (1998). Alevilik Hacı Bektaş Veli Bektaşilik, Alinok Oba Kitabevi, Ankara
-        Aydın, A. (2006). Akademisyenlerle Alevilik-Bektaşilik söyleşileri. Horasan Yayınları.
-        Bender, C. (1994). 12 imam ve Alevilik, Berfin Yayinlari, Istanbul, 3 Baski
-        Berkes, N. (1964). The development of secularism in Turkey. McGill-Queen's Press-MQUP.
-        Bilici, F. (1998). The function of Alevi-Bektashi theology in modern Turkey. Alevi Identity: Cultural, Religious and Social Perspectives, 59-73.
-        Birdogan, N. (1992). Anadolu ve Balkanlara Alevi Yerlesmeleri, Can Yayınları. Istanbul
-        Erman, T., & Göker, E. (2000). Alevi politics in contemporary Turkey. Middle Eastern Studies, 36(4), 99-118.
-        Eröz, M. (1977). Türkiye'de Alevilik-Bektaşilik. Otağ Matbaacılık Koll. Şti.
-        Fairclough, N. (2001). Critical discourse analysis as a method in social scientific research. Methods of critical discourse analysis, 5, 121-138.
-        Fairclough, N. (2003). Analysing discourse: Textual analysis for social research. Psychology Press.
-        Giynaş, K. A. (2011). ŞİİR MECMUALARI HAKKINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR BİBLİYOGRAFYASI/A BIBLIOGRAPHY OF STUDIES ABOUT POETRY COLLECTIONS. Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (SEFAD)/Selçuk University Journal of Faculty of Letters, (25), 245-260.
-        Göle, N. (1997). Secularism and Islamism in Turkey: The making of elites and counter-elites. The Middle East Journal, 46-58.
-        Hacı Bektaş Veli. (1994). Makalat ve Müslümanlık, Ankara
-        Howarth, D. (1998). Discourse theory and political analysis.
-        Jorgensen, M. W., & Phillips, L. J. (2002). Discourse analysis as theory and method. Sage. London
-        Korkmaz, E. (2005). Ansiklopedik Alevilik-Bektaşilik Terimleri Sözlüğü. Anahtar Kitaplar.
-        Laclau.E & M.ouffe.c (1985), Hegemony and Socialist Strategy: Towards a Radical Democratic Politics , London:Verso.
-        Melikoff, I. (1999). Bektasilik/Kizilbaslik: Tarihsel Bolunme veSonuclari in, Alevi Kimligi. (E. O. T. Ollson, Ed.) Istanbul: Tarih VakfiYurt Yayinlari
-        Olsson, T., Ozdalga, E., & Raudvere, C. (2005). Alevi Identity: Cultural, religious and social perspectives. Routledge.
-        Pehlivan, B. (1994). Alevi-Bektasi Dusuncesine Gore Allah, Pencere Yayınları. Istanbul, 5 Baski
-        Polanyi, L. (1985). Telling the American story: A structural and cultural analysis of conversational storytelling. Ablex Publishing Corporation.
-        Poyraz, B. (2005). The Turkish state and Alevis: changing parameters of an uneasy relationship. Middle Eastern Studies, 41(4), 503-516.
-        Rahimi, M., Amal Saleh, E., & Saadat, M. (2008). A discursive representation of the winner and loser: the case of sports reports.
-        Stavrakakis, Y., Howarth, D., & Norval, A. (2000). Discourse theory and political analysis. Identities.
-        Türkdoğan, O. (1995). Alevi-Bektaşi kimliği: sosyo-antropolojik araştırma (Vol. 17). Timaş Yayınları.
-        Üzüm, İ. (1997). Günümüz Aleviliği (Vol. 1). Turkiye Diyanet Vakf.
-        Vaner, Semih. (2003). Turkey and Europe: A Question of Otherness? Global Dialogue, 5(3/4), p.100-109.
-        Wodak, R. (2003). Aspects of critical discourse analysis. Zeitschrift für Angewandte Linguistik, 36(10), 5-31.