بررسی مدیریت امنیت اجتماعی از منظر آیت‌الله مهدوی کنی (ره)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)

2 استادیار دانشگاه امام صادق (ع)

چکیده

امنیت یکی از ابتدایی‌ترین نیازهای بشر از زمان آغاز زندگی بوده است، پس تأکید و تمرکز بر این مسئله از اهمیت بالایی برخوردار است. امروزه با توجه به جایگاه جهانی و منطقه‌ای جمهوری اسلامی ایران لزوم توجه به این مهم بسیار مشهود و واضح است؛ اما بیشتر پژوهش‌های صورت گرفته در حوزه مطالعات امنیت به‌نوعی در چارچوب مطالعات غربی صورت گرفته‌اند و کمبود مطالعات بومی به‌طور محسوس دیده می‌شود. یکی از راه‌های پوشش کمبود موجود، بررسی سیره مدیریت امنیتی افراد مؤثر در تاریخ انقلاب اسلامی است. آیت‌الله مهدوی­کنی (ره) به‌عنوان یکی از شخصیت‌های برجسته و مؤثر در انقلاب اسلامی، مسئولیت‌های مهمی در وزارت کشور و کمیته انقلاب اسلامی داشتند. در پژوهش حاضر به این سؤال‌ پاسخ داده می­شود که نحوه مدیریت امنیت اجتماعی آیت‌الله مهدوی­کنی (ره) در انقلاب اسلامی چگونه بوده است و چه مؤلفه‌هایی مدنظر ایشان قرار داشته است؟ محققان با بررسی منابع حوزه امنیت و اتخاذ روش تحلیل محتوا در سیره ایشان، به این نتیجه رسیده‌اند که ایشان ذیل امنیت اجتماعی مؤلفه‌هایی از قبیل رسانه، هویت، عدالت، شکاف و نظم اجتماعی را مهم انگاشته‌اند و معتقد بودند برای ایجاد آن، ابتدا باید سراغ مؤلفه‌های مذکور رفت و تا هنگامی‌که در این حوزه‌ها آسیب وجود داشته باشد، نمی‌توان گفت امنیت اجتماعی در وضعیت مطلوبی قرار دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Study of Social Security Management from the Perspective of Ayatollah Mahdavi Kenny

نویسندگان [English]

  • hasan shahbaz 1
  • hamid houshangi 2
1 Imam Sadegh University - Student of Islamic Studies and Political Science and Secretary of Student Scientific Association of Islamic Sciences and Political Science
2 Imam Sadegh University - Vice Chancellor for Research, Faculty of Islamic Studies and Political Science
چکیده [English]

Security has been one of the most basic human needs since the beginning of life, so focusing on it is paramount. Nowadays, considering the global and regional position of the Islamic Republic of Iran, it is necessary to pay attention to this important issue. But most research in the field of security studies has somehow been conducted in the context of Western studies, and the void of indigenous studies is noticeable. One way to cover the vacuum is to examine the security management practices of those influential in the history of the Islamic Revolution. As one of the prominent and influential figures in the Islamic Revolution, Ayatollah Mahdavi Kenny (RA) had important responsibilities in the Ministry of the Interior and the Committee of the Islamic Revolution. The authors answer the question of how the social security management of Ayatollah Mahdavi Kenny (RH) was in the Islamic Revolution and what were the components of it? Researchers in the field of security and content analysis have found that they have considered social security as important as media, identity, justice, gaps and social order, and believe that it is necessary to create it first. The basic components went away and as long as there is damage in these areas, it cannot be said that social security is in a good state.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Security
  • Ayatollah Mahdavi Kenny
  • Social Security
  • Society
-        اشتراوس، لئو (1373) فلسفه سیاسی چیست؟ ترجمه فرهنگ رجایی، تهران: شرکت انتشارات علمی و فرهنگی.
-    افتخاری، اصغر. موحدیان، میلاد (1396)، «ابعاد مفهومی مدارای سیاسی در جامعه اسلامی با تأکید بر سیره آیت‌الله مهدوی کنی»، دو فصلنامه علمی- پژوهشی دانش سیاسی، سال سیزدهم، شمار دوم،صص35-58.
-        امام خمینی، سید روح ا... (1370)، صحیفه امام خمینی (ره)، جلد دوم، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی.
-        بوزان، باری (1378). مردم، دولت‌ها و هراس. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی،ص183.
-        جعفری هفتخوانی، نادر (۱۳۹۳) سیاست اخلاقی و اخلاق سیاسی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق.
-        جوادی آملی، عبدالله (1388)، ولایت‌فقیه، ولایت فقاهت و عدالت، تهران: مرکز نشر اسراء.
-        خواجه سروی، غلامرضا (1384)، خاطرات آیت‌الله مهدوی کنی، تهران: مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-        رضوانی، روح‌الله (1389)، «تحلیل محتوا»، فصلنامه پژوهش، شماره اول، صص 137-156.
-        روشندل، جلیل (1374)، امنیت ملی و نظام بین‌المللی، تهران: انتشارات سمت.
-    شایگان، فریبا (1391)، «بررسی شاخص‌های امنیت اجتماعی از منظر آیت‌الله سید علی خامنه‌ای»، فصلنامه نظریه‌های اجتماعی متفکران مسلمان، سال دوم، شماره اول،صص 113-140.
-    عاشوری، جمال (1393)، «سبک زندگی اسلامی راه‌کار برخورد با گسست نسلی خانواده‌ها»، پژوهش‌های اجتماعی اسلامی، دوره 20، شماره 100،صص81-102.
-        عادل مهربان، مرضیه (1394)، مروری بر تحلیل محتوای کیفی و کاربرد آن در پژوهش. اصفهان: انتشارات دانشگاه علوم پزشکی.
-        کریمایی، امیر اعظم (1384)، «تأملی در شناخت امنیت اجتماعی»، دانش انتظامی، شماره 27، صص 139-162
-        فولادی، محمد (1389)، «اخلاق و رسانه». مجله معرفت اخلاقی، شماره سوم، صص 119-143
-        فیضی، مجتبی (1392)، «درآمدی بر سبک زندگی اسلامی»، مجله معرفت، سال 22، شماره 185، صص 27-42
-        محمدی، علی (1393)، «اولویت‌بندی وضعیت شاخص‌های امنیت اجتماعی و رتبه‌بندی استان‌های کشور»، فصلنامه انتظام اجتماعی، سال ششم، شماره سوم.
-        میرحسینی، مهسا (1396)، عدالت اجتماعی، شاخص‌ها و لوازم تحقق آن از دیدگاه امام خمینی، پرتال امام خمینی، کد مطلب 154598.
-        مهدوی کنی، محمدرضا (1390)، عقل و دین، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
-        مهدوی کنی، محمدرضا (1393)، علم و عمل ایمانی، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
-        هاشمی، سید علی، رنجبر آذربایجان، مهدی (1387)، تاریخ شفاهی کمیته‌ی انقلاب اسلامی، تهران: انتشارات مرکز اسناد انقلاب اسلامی.
-    یزدانی، عنایت‌الله و زهرا صادقی (1389)، «امنیت اجتماعی و تأثیر آن بر امنیت ملی ایران»، ماهنامه مهندسی فرهنگی ایران، شماره‌های 39 و 40، صص48-64
 
-        Riffe, D. S. Lacy, and F.G. Fico, Analyzing media messages: Usingquantitative content analysis in research. 2006: Routledge.