نویسنده = ابوالفضل جعفری
تعداد مقالات: 1
1. تحول مبانی مشروعیت سیاسی در آسیایمرکزی پساشوروی

دوره 8، شماره 17، پاییز و زمستان 1399، صفحه 31-56

10.22070/iws.2021.4818.1835

ابوالفضل جعفری؛ الهه کولایی