تحول مبانی مشروعیت سیاسی در آسیایمرکزی پساشوروی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران

چکیده

بنیان‌های مشروعیت، ارزش‌هایی هستند که یک حکومت یا رهبر در نگاه مردم در سطح داخل یا نظام بین‌الملل در سطح خارج باید آن‌ها را داشته یا در جامعه پیاده‌سازی کند؛ چراکه گذاری که سبب جانشینی رهبر جدید شود اگر مشروعیت نداشته باشد بقای آن رهبر را زیر سؤال برده و او را ساقط می‌کند. توجیه عقلی جهت پذیرش سلطه حاکمیت رهبر که ارتباط مستقیم با میزان قدرت دولت و حدود آزادی شهروندان دارد و از آن با لفظ مشروعیت یاد می‌شود از مهم‌ترین دغدغه‌های پیش روی حاکمان و یا حکومت‌ها به شمار می‌رود. به همین خاطر، حفظ بقاء همواره یک موضوع همیشگی و دغدغه‌مند برای رهبران آسیای‌مرکزی بوده است که این امر به‌صورت مستقیم درگرو مشروعیت آن‌ها بوده است. با توجه به چهارچوب‍بندی وبر از انواع مشروعیت‌ها، وجه غالب مشروعیت رهبران آسیای‍مرکزی در نظام‌های سیاسی کشورهای خود همواره در سایه مشروعیت کاریزماتیک و سنتی بوده است ولی با ورود آن‌ها به نظام بین‌الملل به‌عنوان واحدهای جدید سیاسی، آن‌ها با مبانی مدرنیته مشروعیت مواجه شدند که مشروعیت فعلی آن‌ها را زیر سؤال می‌برد. در این راستا، در این مقاله که به شیوه توصیفی – تحلیلی به نگارش درآمده است به دنبال ارائه دورنمایی از جایگاه مشروعیت و وجه غالب آن در ساختار سیاسی آسیای‍مرکزی هستیم تا با بررسی آن طرح‍واره‍ای از مبانی تحول‌یافته مشروعیت در دوران سیاسی معاصر آسیای‍مرکزی به‍دست آمده تا از آن به‌عنوان الگو و ابزاری برای تحلیل روند گذارهای سیاسی آتی آسیای‍مرکزی مورداستفاده قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Evolution of the Political Legitimacy Foundation of Post-Soviet Central Asia

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Jafari 1
  • Elaheh Kolaee 2
1 law & political science faculty, Tehran university
2 tehran university
چکیده [English]

Political legitimacy foundations are bases which any government or leader needs in local and international system. If any political transition goes on transition without legitimacy, that will be failed. Rationalization of accepting a government or leader’s sovereignty defined as legitimacy is the dominant concern of rulers and straightly related to the state’s power and the level of multitude’s freedom. Therefore, regime survival which directly linked by legitimacy is the main issue of post-soviet central Asia leaders. By Weber, the central Asia leaders’ legitimacy defined through charismatic and traditional legitimacy, while by soviet dissolution and entrance of central Asian states to the international system as new political independent units, they encounter the modern foundation of legitimacy, which undermined their current legitimacy. In this descriptive-analytical essay, we are trying to present a structural perspective on today’s central Asian legitimacy according to the modern foundations of legitimacy to use as an analytical template for subsequent political transition.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Central Asia
  • Legitimacy
  • Post Soviet Era
  • Political Transition
  • Hydrocarbon resources
 -        Beetham, David (2013), The legitimation of power: Macmillan International Higher Education.
-        Brusis, Martin, Ahrens, Joachim, & Wessel, Martin Schulze (2016), Politics and legitimacy in post-Soviet Eurasia, Springer.
-        Collins, Kathleen (2006), Clan politics and regime transition in Central Asia, Cambridge University Press.
-        Diamond, Larry (2008), The spirit of democracy: The struggle to build free societies throughout the world, Macmillan.
-        Dobratz, Betty, Waldner, Linda, & Buzzell, Timothy (2015), Power, politics, and society: an introduction to political sociology, Routledge.
-        Fagen, Richard R. (1965), “Charismatic authority and the leadership of Fidel Castro”. Western Political Quarterly, Vol. 18, No. 2-1, pp. 275-284.
-        Helmke, Gretchen, & Levitsky, Steven (2004), “Informal Institutions and Comparative Politics: A Research Agenda”, Perspectives on Politics, Vol. 2, No. 4, pp. 725-740.
-        Heydebrand, Wolf (1994), Max Weber: sociological writings. Definition of Sociology.
-      IMF. (2019), “World Economic Outlook”, Availible at:
-        Khalid, Adeeb (2014), Islam after Communism, Religion and Politics in Central Asia (1st ed.), University of California Press.
-        Mann, Michael (1988), States, war and capitalism: studies in political sociology, Basil Blackwell.
-        Matveeva, Anna (2009), “Legitimising Central Asian authoritarianism: political manipulation and symbolic power”, Europe-Asia Studies, Vol. 61, No.7, pp. 1095-1121.
-        Mellon, James G. (2010), “Myth, Legitimacy and Nationalism in Central Asia”, Ethnopolitics, Vol. 9, No.2, pp. 137-150. doi:10.1080/17449050902725660.
-        Migdal, Joel (2001), State in Society: Studying How States and Societies Transform and Constitute One Another, Cambridge University Press.
-        Morse, Yonatan L. (2012), “The era of electoral authoritarianism”, World politics, Vol. 64, No. 1, pp. 161-198.
-        Nash, Kate (2009), Contemporary Political Sociology: globalization, politics and power, John Wiley & Sons.
-        Nye Jr, Joseph (2008), The powers to lead, Oxford University Press.
-        O'neil, Patrick H. (2010), Essentials of comparative politics, New York: WW Norton & Co.
-        Rasanayagam, Johan (2014), “The politics of culture and the space for Islam: Soviet and post-Soviet imaginaries in Uzbekistan”, Central Asian Survey, Vol. 33, No. 1, pp. 1-14.
-        Runciman, Walter Garrison (1978), Max Weber: selections in translation, Cambridge University Press.
-        Schatz, Edward (2006), “Access by accident: legitimacy claims and democracy promotion in authoritarian Central Asia”, International Political Science Review, Vol. 27, No. 3, pp. 263-284.
-        Schedler, Andreas (2006), “The logic of electoral authoritarianism”, Electoral authoritarianism: The dynamics of unfree competition, Vol. 1, pp. 26.
-        Schedler, Andreas (2009), “Electoral authoritarianism”. The SAGE handbook of comparative politics, pp. 381-394.
-        Sil, Rudra, & Chen, Cheng (2004), “State, Legitimacy and the (In) significance of Democracy in Post‐Communist Russia”, Europe-Asia Studies, Vol. 56, No. 3, pp. 347-368.
-        Weber, Max (1958), Gerth, Hans and C Wright Mills, From Max Weber, Oxford, Oxford University Press.