نویسنده = عباس کشاورز شکری
تعداد مقالات: 1
1. آسیب‌پذیری‌های دولت حسنی مبارک و بسیج انقلابی در مصر

دوره 3، شماره 6، بهار و تابستان 1394، صفحه 29-56

عباس کشاورز شکری؛ الهه عابدینی نجف آبادی