اعضای هیات تحریریه

دبیر اجرایی

معصومه رضایی اسمرود

علوم اجتماعی کارشناس معاونت پژوهش و فناوری، دانشگاه شاهد

pressshahed.ac.ir
021-51215128


معاون پژوهش و فناوری، دانشگاه شاهد