داوران

 

لینک دانلود راهنمای داوران

 

نام داور رشته تخصصی سمت / سازمان
شهرام ابراهیمی دانشگاه اصفهان
طاهره ابراهیمی فر روابط بین الملل
هادی آجیلی اقتصاد سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) دانشگاه علامه طباطبایی
شجاع احمد وند جامعه شناسی سیاسی
مسعود اخوان کاظمی جامعه شناسی سیاسی، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) عضو هیئت علمی دانشگاه رازی
بهرام اخوان‌ کاظمی اندیشه سیاسی در اسلام، اندیشه سیاسی در غرب استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز
علی آدمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری، دفتر مطالعات اجتماعی و برنامه‌ریزی فرهنگی
محسن اسلامی روابط بین الملل دانشگاه تربیت مدرس
اکبر اشرفی مسائل ایران، مطالعات انقلاب اسلامی دانشیار گروه علوم سیاسی، دانشکده علوم سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی، تهران، ایران.
محمد آقایی اندیشه سیاسی در اسلام، مطالعات انقلاب اسلامی دبیر تخصصی/ دانشگاه شاهد
محمد رضا اقارب پرست
سید محسن آل سید غفور اندیشه سیاسی در اسلام عضو هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز گروه علوم سیاسی
پرویز امینی اندیشه سیاسی در اسلام، جامعه شناسی سیاسی عضو هیات علمی و استادیار دانشگاه شاهد
منصور انصاری اندیشه سیاسی در اسلام، اندیشه سیاسی در غرب استادیار پژوهشکده امام خمینی(ع)
محمود بابایی اندیشه سیاسی در اسلام، مطالعات انقلاب اسلامی استادیار دانشگاه باهنر کرمان
علی باقری دولت آبادی دانشگاه یاسوج- عضو هیات علمی
مرتضی بحرانی مطالعات منطقه ای (خاور میانه)
غفار برجساز استادیار ادبیات nhka'hi ahin
ابراهیم برزگر استاد دانشگاه علامه طباطبائی
مجید بزرگمهری روابط بین الملل، مسائل سیاسی دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)
حسن بشیر روابط بین الملل استاد دانشکده معارف اسلامی و فرهنگ و ارتباطات دانشگاه امام صادق
عبدالرضا بیگی نیا سیاستگذاری عمومی دانشگاه شاهد
مجید بهستانی روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای (خاور میانه)
حسن بوژمهرانی اندیشه سیاسی در اسلام، اندیشه سیاسی در غرب دانشگاه آزاد آزاد شهر
شهره پیرانی مدرس دانشگاه شاهد
گیتی پورزکی اندیشه سیاسی در اسلام، مسائل ایران پژوهشکده امام خمینی(ره)
یوسف ترابی جامعه شناسی سیاسی، مطالعات انقلاب اسلامی دانشیار علوم سیاسی
سید محمد علی تقوی اندیشه سیاسی در اسلام گروه علوم سیاسی،دانشگاه فردوسی مشهد
محمد علی توانا اندیشه سیاسی در اسلام، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) دانشیار بخش علوم سیاسی دانشگاه شیراز
مهدی جاودانی مقدم روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) عضو هیات علمی
رشید جعفر پور جامعه شناسی سیاسی، مطالعات انقلاب اسلامی معاون مدیرکل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
امیر رضا جعفری هرندی مطالعات منطقه ای (خاور میانه) دانش آموخته دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی
ناصر جمال زاده اندیشه سیاسی در اسلام، مطالعات انقلاب اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)
محمد حسین جمشیدی دانشگاه تربیت مدرس
جواد حق گو روابط بین الملل دانشگاه تهران
محمد حسن خانی مطالعات منطقه ای (خاور میانه) عضو هیات علمی/ دانشگاه امام صادق
رضا خراسانی دانشگاه شهید بهشتی
افسانه خسروی روابط بین الملل دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات
محسن خلیلی جامعه شناسی سیاسی، حقوق سیاسی و قانون اساسی، مسائل ایران عضو هیأت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
جلیل دارا مطالعات منطقه ای (خاور میانه) استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس
ابوالفضل دلاوری مسائل ایران استادیار
محمد رضا دهشیری روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) عضو هیات علمی دانشکده روابط بین الملل
ابوالفضل ذوالفقاری جامعه شناسی سیاسی معاون آموزشی دانشکده علوم انسانی دانشگاه شاهد
رویا رسولی مطالعات منطقه ای (خاور میانه) دبیر انجمن علمی مطالعات منطقه ای بازرس انجمن علمی ایرانی مطالعات منطقه ای
بهاره سازمند دانشیار دانشگاه تهران
ملیحه سالم جامعه شناسی سیاسی، مسائل ایران دکترای مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی/ دانشگاه شاهد
سیدابراهیم سرپرست سادات اندیشه سیاسی در اسلام، اندیشه سیاسی در غرب عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی
خلیل اله سردارنیا جامعه شناسی سیاسی، مسائل ایران استاددانشگاه شیراز
رضا سیمبر روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) استاد تمام علوم سیاسی دانشگاه گیلان
علیرضا سمیعی اصفهانی جامعه شناسی سیاسی، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) دانشگاه یاسوج
جبار شجاعی مطالعات انقلاب اسلامی استادیار علوم سیاسی دانشگاه امام صادق
فرشاد شریعت اندیشه سیاسی در غرب عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
امید شفیعی اندیشه سیاسی در اسلام، اندیشه سیاسی در غرب دانشگاه امام صادق(ع)
محمد شفیعی فر مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه تهران
هادی صادقی اندیشه سیاسی در اسلام، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) استادیار دانشگاه شیراز
هاجر صادقیان جامعه شناسی سیاسی دانشجوی دکتری دانشگاه اصفهان
سید جواد صالحی روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شیراز
علی صباغیان روابط بین الملل، مطالعات انقلاب اسلامی، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) گروه مطالعات منطقه ای دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
محسن عبدالهی جامعه شناسی سیاسی گروه علوم سیاسی دانشگاه لرستان خرم آباد
مجتبی عطارزاده امنیت سیاسی، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) دکتری علوم سیاسی و عضو هیئت علمی دانشگاه هنر اصفهان
امیر عظیمی دولت آبادی جامعه شناسی سیاسی استادیار گروه جامعه شناسی، پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، تهران، ایران
قدسی علیزاده سیلاب مطالعات انقلاب اسلامی
محمدرحیم عیوضی آینده پِژوهی استاد دانشگاه بین المللی قزوین
زاهد غفاری هشجین جامعه شناسی سیاسی، مسائل سیاسی، مطالعات انقلاب اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
یحیی فوزی اندیشه سیاسی در اسلام، مسائل ایران، مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی
حاکم قاسمی روابط بین الملل، مسائل سیاسی، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) دانشگاه بین الملل امام خمینی (ره)
فرهاد قاسمی روابط بین الملل دانشگاه تهران - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - گروه روابط بین الملل
سید یوسف قرشی روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) هیأت علمی
فردین قریشی جامعه شناسی سیاسی، مسائل ایران دانشگاه تهران
آرزو قلی پور روابط بین الملل دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
محمد سالار کسرایی جامعه شناسی سیاسی، مسائل ایران دانشگاه
عباس کشاورز شکری جامعه شناسی سیاسی، مسائل ایران، مطالعات انقلاب اسلامی عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی
عبدالحسین کلانتری جامعه شناسی سیاسی عضو هیئت علمی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران
الهه کولایی روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) استاد گروه مطالعات منطقه ای دانشگاه تهران
احمد گل محمدی جامعه شناسی سیاسی عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی
ابوذر گوهری مقدم روابط بین الملل، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق (ع)
نجف لک زایی اندیشه سیاسی در اسلام، مسائل ایران، مطالعات انقلاب اسلامی رییس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی
حسن مجیدی دانشیار دانشگاه امام صادق
محمد رضا مجیدی جامعه شناسی سیاسی، روابط بین الملل، مطالعات انقلاب اسلامی، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) دانشگاه تهران
حسین مختاری هشی جغرافیای سیاسی، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) دانشگاه اصفهان
سعید میرترابی اقتصاد سیاسی دانشگاه خوارزمی
فرشته میرحسینی آینده پِژوهی
علی مرشدی زاد جامعه شناسی سیاسی، مسائل ایران، مطالعات انقلاب اسلامی عضو هیات علمی دانشگاه شاهد
محمد رضا مرندی مسائل سیاسی، مطالعات انقلاب اسلامی دانشگاه شهید بهشتی
حسین مسعودنیا مسائل ایران دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
مسعود مطلبی مطالعات منطقه ای (خاور میانه) نویسنده
علیرضا ملایی مطالعات انقلاب اسلامی دانشیار
مصطفی مهرآئین گروه جامعه‌شناسی، مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری علم در کشور
سید صدرالدین موسوی جشنی اندیشه سیاسی در اسلام دانشیار علوم سیاسی گروه اندیشه سیاسی در اسلام پژوهشکده امام خمینی (ره) و انقلاب اسلامی
مهدی نادری اندیشه سیاسی در اسلام، اندیشه سیاسی در غرب، مسائل ایران دانشگاه شاهد
حسن ناصرخاکی مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشگر
سیدعبدالامیر نبوی مطالعات منطقه ای (خاور میانه) پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی (وزارت علوم)
حمید نساج اندیشه سیاسی در اسلام، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) استادیار علوم سیاسی دانشگاه اصفهان
علی اشرف نظری جامعه شناسی سیاسی، مسائل ایران دانشگاه تهران
ایوب نیکونهاد مطالعات انقلاب اسلامی دانشجوی دوره دکتری مطالعات سیاسی انقلاب اسلامی-آینده پژوهی/دانشگاه شاهد
بهرام نوازنی روابط بین الملل، مطالعات انقلاب اسلامی، مطالعات منطقه ای (خاور میانه) بازنشسته دانشگاه بین المللی امام خمینی ره
محمد جواد هراتی جامعه شناسی سیاسی، مطالعات انقلاب اسلامی دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا