دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 1-225 
6. تحلیلِ سازه‌انگارانه فراز و فرود تاریخی روابط ایران و مصر

صفحه 147-178

حسین مسعود‌نیا؛ زهرا صادقی نقد‌علی؛ صفی‌ الله شاه‌ قلعه