دوره و شماره: دوره 7، شماره 15، پاییز و زمستان 1398، صفحه 1-332 
7. تحلیل گفتمانی جنبش شبکه‌ای انقلاب‌های عربی 2011

صفحه 165-188

رضا حیدری؛ حسن آب ‌نیکی؛ سیدخدایار مرتضوی؛ گارینه کشیشیان سیرکی


8. هم‌افزایی دیپلماسی شهری با دیپلماسی عمومی در حوزه تعاملات فرهنگی و اقتصادی

صفحه 189-214

افسانه خسروی؛ حمید احمدی؛ مهدی ذاکریان؛ علیرضا موسوی زاده


9. واکاوی گفتمان قدرت در داستان رستم و اسفندیار از منظر فوکو

صفحه 215-230

طاهره شیرخدا؛ شهلا خلیل اللهی؛ احمد فروزانفر


11. مدل‌های تحلیل فرآیند بسیج انقلابی

صفحه 255-280

عباس کشاورز شکری؛ ملیحه سالم